Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Testleri

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Testleri

1. Duraklama Dönemi aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
A)Sokullu Mehmet Paşa’nın Ölümü
B) Kanuni’nin ölümü
C) Karlofça Antlaşması
D)Pasarofça Antlaşması
E) Yaş Antlaşması
2.Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Döneminin başlamasının iç nedenlerinden değildir?
A)Devlet idaresinin bozulması
B)Askeri teşkilatın bozulması
C)İlmiyenin(eğitimin) bozulması
D)Devletin doğal sınırlarına ulaşması
E)Maliyenin(Ekonomi) bozulması

3.Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Döneminin başlamasının dış nedenlerinden değildir?
A)Avrupa’da merkezi krallıkların kurulması
B)Avrupa’da Rönesans ve Reform sonucu bilim ve tekniğin gelişmesi
C)Fransız İhtilali sonucu imparatorlukların yıkılması
D)Avrupa’nın coğrafi keşiflerle zenginleşmesi
E)Coğrafi keşifler sonucu Osmanlı ticaret gelirlerinin azalması

4.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde devlet idaresinin bozulma sebeplerinden değildir?
A)III. Mehmetten sonra şehzadelerin “SANCAĞA ÇIKMA” usulünün kaldırılması
B)Saray kadınları,ocak ağaları ve ulemanın devlet işlerine karışması
C)Kanuni’den sonra gelen Osmanlı padişahlarının devlet yönetiminden uzaklaşmaları
D)Ahmet döneminde getirilen EKBER ve ERŞED sistemi sonucu şehzadeler arasındaki rekabet duygusunun ortadan kalkması
E)Kanunname-i Al-i Osman adlı kanun ile padişahlara kardeşlerini öldürme yetkisinin verilmesi

5.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ndeki veraset sistemiyle ilgili değişmeler arasında yer almaz?
A)Osman ve Orhan Beyler zamanında ülke hükümdar ailesinin ortak malı idi.
B)I.Murat’tan itibaren ülke sadece padişah ve oğullarının sayıldı.
C)Fatih Sultan Mehmet en güçü olanın tahta geçme anlayışını getirdi.
D)III. Mehmetten sonra şehzadelerin “SANCAĞA ÇIKMA” usulü kaldırıldı
E)Ahmet döneminde yapılan değişiklikle Osmanlı Hanedanı içinde en yaşlı ve akıllı olanın (EKBER ve ERŞED) padişah olması esası benimsendi.

6.Aşağıdakilerden hangisi  Osmanlı Devleti’nde askeri teşkilatın bozulması ile ilgili değildir?
A)Tımarların ( Dirlik topraklar) dağıtımındaki adaletsizlik Tımarlı ordusunun bozulmasına neden olmuştur.
B)Tımarlı sipahilerin azalması kapıkulu askerlerinin sayısının artmasına neden olmuştur.
C)Kapıkulu askerlerinin (maaşlı askerler) artması devletin ulufe ve cülus bahsişlerini ödemede sıkıntı çekmesine ve kapıkulu ocaklarının bozulmasına yol açmıştır.
D)III. Murat’tan itibaren devşirme kanununa aykırı olarak yeniçeri ocağına asker alınmaya başlanmıştır.
E)Kapıkulu askerlerinin gayri-müslim çocuklarının devşirilmesiyle oluşturulması.

7.Aşağıdakilerden hangisi  Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfının bozulma nedenlerinden değildir?
A)Medreselerde okutulan pozitif bilimlerin ihmal edilmesi.
B)Avrupa’daki bilim ve teknik alanındaki gelişmelerin takip edilmemesi.
C)Enderun mektebine ayrıcalık tanınması.
D)Rüşvet yoluyla çocuk yaştaki kişilerin medreselere müderris olarak atanması.
E)Azınlıkların kurduğu ilk matbaalarda Osmanlıca eser basılmasının yasaklanması.

8.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde maliyenin (ekonominin) bozulma nedenlerinden değildir?
A)Seferlerin uzun sürmesi ve sonuç alınamaması sonucunda giderler artarken gelirler azaldı.
B)Ulufe ve Cülus bahşişlerinin artması.
C)Yeni ticaret yollarının bulunması(Ümit Burnu) ve kapitülasyonlar  ticaret ve gümrük gelirlerinin azalmasına sebep oldu.
D)Avrupalıların Osmanlı piyasasına sürdükleri altın ve gümüş Osmanlı parasının değer kaybına neden oldu.
E)Avrupadaki reform haraketlerinden Osmanlı Devleti’nin etkilenmesi.

9. Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemi aşağıdaki hangi olay ile başlar, hangi olay ile sona erer?
A)Karlofça Antlaşması ile başlar, Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü ile sona erer.
B)Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü ile başlar, Karlofça Antlaşması ile sona erer.
C)Karlofça Antlaşması ile başlar, Yaş Antlaşması ile sona ere.
D)Yaş Antlaşması ile başlar, Karlofça Antlaşması ile sona erer.
E)Pasorofça Antlaşması ile başlar, Patrona Halil isyanı ile sona erer.

10.   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin duraklama döneminde İran ile yaptığı antlaşmalardan değildir?
A)Amasya Antlaşması
B)Ferhat Paşaantlaşması
C)Nasuh Paşa Antlaşması
D)Serav Antlaşması
E)Kasr-I Şirin Antlaşması

11.   Osmanlı Devleti hangi antlaşma ile doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır?
A)Amasya Antlaşması
B)Ferhat Paşaantlaşması
C)Nasuh Paşa Antlaşması
D)Serav Antlaşması
E)Kasr-I Şirin Antlaşması

12.   Hangi antlaşma ile yaklaşık olarak günümüz Türkiye-İran sınırı belirlenmiştir?
A)Amasya Antlaşması
B)Ferhat Paşaantlaşması
C)Nasuh Paşa Antlaşması
D)Serav Antlaşması
E)Kasr-I Şirin Antlaşması

13.   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı – İran savaşlarının nedenlerinden değildir?
A)İki devlet arasındaki hakimiyet mücadelesi.
B)İran’ın şiilik mezhebini Anadolu’ya yaymak istemesi.
C)Osmanlı Devleti’nin şiilik tehlikesini ortadan kaldırmak istemesi.
D)İran’ın Anadolu topraklarında gözü olması.
E)Osmanlı Devleti’nin cihat fikriyle haraket etmesi.

14.   Osmanlı Devleti ile İran’ın birbirine kesin üstünlük sağlayamamasının sebebi hangisidir?
A)İki devletin güçlerinin birbirine denk olması.
B) Rusya’nın İran’ı desteklemesi.
C) Osmanlı Devleti’nin taht kavgaları ile uğraşması
D)İran’ın kalabalık bir nüfusa ve geniş bir coğrafyaya sahip olması
E) İki ülke arasında doğal bir sınır konumundaki Zagros dağlarının bulunması.

15.   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Avusturya savaşlarının temel sebebini oluşturur?
A)Avusturya’nın Osmanlı hakimiyetinden çıkmak istemesi.
B) İngiltere’nin Avusturya’yı Osmanlı devletine karşı sürekli kışkırtması.
C) Bizans’ın Avusturya’dan yardım isteği.
D)Avusturya’nın Balkanlardaki Osmanlı topraklarından alabildiğince toprak almak istemesi.
E) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki Hristiyan birliğini parçalamak istemesi.

16.   Hangi antlaşma ile Avusturya kralı Osmanlı padişahına eşit sayılmıştır?
A)1533 İstanbul Antlaşması
B) Pasarofça Antlaşması
C) Zitvatorok Antlaşması
D)Vasfar Antlaşması
E) Ziştovi Antlaşması

17.   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Avusturya arasında yapılan antlaşmalardan değildir?
A)Serav Antlaşması
B) Belgrat Antlaşması
C) Karlofça Antlaşması
D)Vasfar Antlaşması
E) Ziştovi Antlaşması

18.   Aşağıdakilerden hangisi II. Viyana kuşatmasının sebepleri arasında yer almaz?
A)Avusturya’ya bağlı olan Macarların ayaklanarak Osmanlıdan yardım istemeleri.
B) Avusturya’nın Balkanlarda durumunu güçlendirmek istemesi.
C) Avusturya’nın Osmanlı Devleti’ne karşı Kutsal İttifak’ı oluşturması.
D)Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın şöhret kazanma isteği.
E) Kanuni döneminde alınamayan Viyana alınırsa Osmanlı Devleti tekrar eski gücüne dönebilir düşüncesi.

19.   Aşağıdakilerden hangisi II. Viyana kuşatması ile ilgili değildir?
A)Bu savaş esnasında (1683-1699)  IV.  Mehmet yeniçerilerin isyanıyla tahttan indirildi. Yerine sırasıyla II.  Süleyman, II. Ahmet ve II. Mustafa padişah oldular.
B) Bu savaş batıda Türklerin yenilebileceği ve Avrupa’dan atılabileceği düşüncesi doğdu.
C) Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’ne karşı Kutsal İttifak adı verilen bir haçlı birliği oluşturdular. Böylece Türklerin SAKARYA SAVAŞI’na kadar sürecek bir geri çekilme süreci başlamış oldu.
D)Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı ve Karlofça antlaşması imzalandı.
E) Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı ve Küçük Kaynarca antlaşması imzalandı.

20.   II. Viyana Kuşatması’nda Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturulan Kutsal İttifak’ta hangi devlet yer almamıştır?
A)İngiltere
B) B) Rusya
C) Lehistan
D)Venedik
E) Malta

21.   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’nde Lehistan ile yaptığı antlaşmalardır?
A)Hotin – Bucaş
B) Hotin – Serav
B) Buçaş – Vasvar
D)Ziştovi – Yaş
E) E) Ziştovi – Vasvar

22.   Genç Osman hangi antlaşma sonrasında Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmayı düşünmüştür?
A)Hotin
B) Bucaş
C) Serav
D) Ziştovi
E) Zitvatorok

23.   Osmanlı Devleti’nin duraklama döneminde batıda toprak kazandığı son antlaşma hangisidir?
A)Hotin
B) Bucaş
C) Serav
D) Ziştovi
E) Zitvatorok

24.   Osmanlı Devleti hangi antlaşma ile batıda en geniş sınırlara ulaştı?
A)Hotin
B) Bucaş
C) Serav
D) Ziştovi
E) Ferhat Paşa

25.   Rusya’nın temel dış politikası aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sıcak denizlere inmek
B) Bizans’ı yeniden canlandırmak
C) Tüm Hristiyanları tek bayrak altında toplamak.
D)Tüm slavları tek bayrak altında toplamak.
E) Cihan hakimiyetini gerçekleştirmek.

26.   Osmanlı Devleti’nin zaferle sonuçlanan son büyük meydan savaşı hangisidir?
A)  Haçova Meydan Savaşı
B) Mohaç Meydan Savaşı
C)  Preveze
D) Kırım
E)  93 Harbi

27.   Osmanlı Devleti’nde Eğri Kalesi’ni alarak “Eğri Fatihi” ünvanını verilen Osmanlı padişahı hangisidir?
A)  III. Murat
B) IV. Murat
C) III. Mehmet
D)  IV. Mehmet
E) I. Ahmet

28.   Osmanlı Devleti’nde bizzat ordunun başına geçip sefere çıkan  son Osmanlı padişahı hangisidir?
A)  III. Murat
B) IV. Murat
C) III. Mehmet
D)  IV. Mehmet
E) I. Ahmet

29.   Hangi Osmanlı padişahı Haçova Meydan Savaşı’nda Avusturya ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı?
A)  III. Murat
B) IV. Murat
C) III. Mehmet
D)  IV. Mehmet
E) I. Ahmet

30.   Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşması ile ilgili değildir?
A)Banat ve Temeşvar hariç bütün Macaristan ve Erdel Beyliği Avusturya’ya verildi.
B) Mora ve Dalmaçya kıyıları Venedik’e verildi.
C) Podolya ve Ukrayna Lehistan’a verildi.
D)Bu antlaşma ile Osmanlı’nın Orta Avrupa’daki egemenliği sona ermiştir.
E) Osmanlı Devleti “Duraklama dönemi”ne girmiştir.

31.   Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşması ile ilgili değildir?
A)Karlofça Osmanlının toprak kaybettiği ilk antlaşmadır
B) Bu antlaşma ile Osmanlı’nın Orta Avrupa’daki egemenliği sona ermiştir.
C) Osmanlı Devleti “Gerileme dönemi”ne girmiştir.
D)Ayrıca İstanbul antlaşmasında Rusların Azak kalesini almaları onların Karadeniz’e inmelerini sağlamıştır.
E) Osmanlı Devleti bu dönemi ufak toprak kayıpları ile atlatmıştır.

32.   Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği ilk antlaşma hangisidir?
A) Yaş
B) Küçük Kaynarca
C) Karlofça
D) Ziştovi
E) Pasarofça

33.   Hangi devletle yapılan hangi antlaşma ile Karlofça Antlaşması tamamlanmıştır?
A)Rusya – Belgrat (1739)
B) Rusya – İstanbul (1700)
C) Rusya – İstanbul (1533)
D)Rusya – Prut (1711)
E) Avusturya – Pasarofça (1718)

34.   Aşağıdakilerden hangisi duraklama döneminde meydana gelen İstanbul isyanları için söylenemez?
A)Bu isyanlar İstanbul’daki Kapıkulu Ocakları (özellikleri yeniçeri ve sipahiler) tarafından çıkarılan isyanlardır.
B) Bu ayaklanmalara zaman zaman halk ve ulema sınıfı da katılmıştır.
C) Bu ayaklanmaların çıkmasında devşirme sisteminin bozulması, Ulufe ve culüslerin zamanında verilmemesi veya ayarı bozuk parayla verilmesi etkili olmuştur.
D)Duraklama Dönemindeki İstanbul isyanların en önemlileri III. Murat, II. Osman, IV. Murat ve IV. Mehmet zamanlarında çıkanlardır.
E) İsyanların çıkmasında eşitlik, demokrasi, adalet ve ulusçuluk düşünceleri etkili olmuştur.

35.   Aşağıdakilerden hangisi Celali isyanlarının sebeplerinden değildir?
A)Devlet yönetiminin bozulması.
B) Ekonominin bozulması ve  vergilerin artması.
C) Taşrada bulunan yöneticilerin, kadıların ve askerlerin halka olumsuz davranışları.
D)Özellikle beylerbeyi ve sancak beylerinin devşirme kökenli olması nedeniyle Türk halkıyla gereken duygusal bağları kuramamaları.
E) Bu ayaklanmaların çıkmasında ulufe ve culüslerin zamanında verilmemesi veya ayarı bozuk parayla verilmesi etkili olmuştur.

36.   Aşağıdakilerden hangisi Celali isyanlarıyla ilgili değildir?
A)Bu isyanlar bazen taviz verilerek, bazen de şiddet kullanılarak bastırılmışlardır.
B) İsyanların çıkmasında devlet otoritesinin zayıflamasıyla eyaletlerdeki yerel yöneticilerin devletten ayrılma istekleri de etkili olmuştur.
C) İsyanlar sonucu Anadolu’da dirlik ve düzen bozulmuştur.
D)İsyanlar sonucu Anadolu’da ekonomik hayat felce uğramıştır.
E) Celali kelimesi Yavuz döneminde Yozgat ve çevresinde ayaklanan “Bozoklu Celal” adından gelir.

37.   Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Döneminde meydana gelen Eyalet isyanlarıyla ilgili değildir?
A)Yemen, Bağdat, Kırım, Eflak, Boğdan ve Erdel’de meydana gelen isyanlardır.
B) İsyanların çıkmasında devlet otoritesinin zayıflamasının büyük payı vardır.
C) İsyanların çıkmasında yöneticilerin olumsuz tutum ve davranışlarına halkın tepki göstermesi de etkili olmuştur.
D)İsyanların çıkmasında eyaletlerdeki yerel yöneticilerin devletten ayrılma istekleri de etkili olmuştur.
E) İsyanların çıkmasında Fransız ihtilalinden sonra başlayan “Milliyetçilik” akımının büyük payı vardır.

38.   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde XVII. yy da yapılan ıslahat hareketleri ile ilgili değildir?
A)Bu yüzyılda isyanlar şiddet ve baskı ile önlenmeye çalışıldı.
B) Devlet yapısında KÖKLÜ değişimler yapılamadı. Yapılmak istenenler de çıkar çevreleri tarafından engellendi.
C) Geçici olarak iyi sonuçlar verse bile KALICI sonuçlar doğurmadı.
D)Osmanlı Devleti Avrupa’nın teknik üstünlüğünü kabul etmek zorunda kaldı.
E) Ayrıca Avrupa Devletleri Osmanlı Devleti’nin toparlanmasına izin vermediler.

39.   Aşağıdakilerden hangisi IV. Murat döneminde yapılan ıslahat hareketlerinden değildir?
A)Yeniçerileri itaat altına aldı.
B) İsyanlar ve isyancılarla şiddetle mücadele etti.
C) Avrupa devletlerinin başkentlerinde daimi elçilikler kurdu.
D)İçki, tütün, meyhane ve gece sokağa çıkma yasağı uygulayarak asayişi sağladı.
E) Devlet adamlarından neler yapılması gerektiğini bildiren raporlar vermelerini istedi.

40.   “Osmanlı Devleti’nde Köprülü Mehmet Paşa çeşitli şartlar ileri sürerek (Saray devlet işlerine karışmayacak,  Devlet memurluklarına istediği kişileri atayabilecek, Kendisi hakkında bir şikayet olursa, savunması alınmadan görevden alınmayacak) sadrazam olan ilk kişidir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Köprülü Mehmet Paşa kendisinden önceki sadrazamların sonlarını çok iyi bildiği için padişaha bazı şartlar ileri sürme ihtiyacı duymuştur.
B) Köprülü Mehmet Paşa’nın amacı istediklerini yapabileceği bir ortam hazırlamaktır.
C) Köprülü Mehmet Paşa döneminin sorunlarına çare bulabilecek tek kişi olarak görülmektedir.
D)Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığı süresince ordu ve maliyeyi düzeltme konusunda başarılı olmuştur.
E) Bu durum padişahın otoritesinin zayıfladığının bir göstergesidir.

30 Comments

Leave a Reply