Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Testleri

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Testleri

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti açısından XVIII. yy’ın genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Osmanlı Devleti bu yüzyılın başlarında kaybettiği toprakları geri alma çabası içine girdi.
B) Osmanlı Devleti bu yüzyılda en çok RUSYA ile savaştı.
C) Kanuni’den beri dostumuz olan Fransa 1798′ Mısır’a saldırınca bu ülke ile ilişkilerimiz bozuldu.
D) Osmanlı Devleti’nin toprak kaybı hızlandı. Avrupa’nın bilim ve tekniği alınmaya çalışılsa da yeterli olmadı. Sonuçta Osmanlı Devleti Avrupa’nın üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalacak.
E) Osmanlı Devleti ilk dış borcunu bu yüzyılda İngiltere’den aldı.

2. Osmanlı Devleti’nin Gerileme Dönemi aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
A) Karlofça Antlaşması
B) Pasarofça Antlaşması
C) Yaş Antlaşması
D) Sokullu’nun ölümü
E) Küçük Kaynarca Antlaşması

3. Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşması’ndan sonra izlediği temel dış politika aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaybettiği toprakları geri almak.
B) Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak.
C) Rusya’ya karşı İngiltere ile ittifak kurmak.
D) Osmanlı ordusunu Avrupalı devletlerin orduları gibi teşkilatlandırmak.
E) Avrupa devletleri ile ticari ilişkileri geliştirmek.

4. Osmanlı Devleti’nin Rusya’yı yenip tüm Rusya’yı alma şansı yakalamasına rağmen ufak çıkarlarla yetindiği antlaşma hangisidir?
A) Paris Antlaşması
B) Pasarofça Antlaşması
C) Yaş Antlaşması
D) Prut Antlaşması
E) Küçük Kaynarca Antlaşması

5. Osmanlı Devleti Pasarofça Antlaşması’nı hangi devletle imzalamıştır?
A) Rusya
B) Avusturya
C) Lehistan
D) Fransa
E) İngiltere

6. Lale Devri hangi olay ile baçlar, hangi olay ile sona erer?
A) Pasarofça Antlaşması – Patrona Halil Ayaklanması
B) Prut Antlaşması – Kabakçı Mustafa İsyanı
C) Karlofça Antlaşması – Çınar Vakası
D) Yaş Antlaşması – Şeyh Bedrettin Ayaklanması
E) Sened-i İttifak – Islahat Fermanı

7. Lale Devri hangi padişah ve sadrazam döneminde yaşanmıştır?
A) III. Ahmet – Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır
B) IV. Mehmet – Köprülü Mehmet Paşa
C) I. Ahmet – Kuyucu Murat Paşa
D) III. Murat – Sokullu Mehmet Paşa
E) IV. Mehmet – Fazıl Ahmet Paşa

8. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri ile ilgili değildir?
A) Bu dönemde Avrupa ile savaş yaşanmamış, barış içinde yaşamak fikri ortaya çıkmıştır.
B) Bu dönemde Nizam-ı Cedit Ordusunu kurularak, yeniçeri ocağı geri plana düşürüldü.
C) İstanbul’da bazı devlet büyüklerinin lüks bir yaşama ve eğlenceye düşkünlükleri huzursuzluklara sebep oldu.
D) Avrupa’yı daha iyi tanıyabilmek için ilk kez Paris, Londra gibi şehirlere elçiler gönderildi.
E) Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727’de İstanbul’da ilk Türk Matbaası kuruldu.

9. Hangi antlaşma sonrasında Fransa’ya verilmiş olan Kapitülasyonlar sürekli hale getirildi?
A) Prut Antlaşması
B) Pasarofça Antlaşması
C) Ziştovi Antlaşması
D) Belgrat Antlaşması
E) Zitvatorok Antlaşması

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1740 yılında Fransa’ya verilmiş olan kapitülasyonları sürekli hale getirmesinin sebebidir?
A) Akdeniz ticaretini canlandırmak.
B) Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak.
C) Belgrat antlaşmaları sırasında Fransa’nın Osmanlıların lehine arabuluculuk yapması.
D) Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini ortadan kaldırmak.
E) Avrupa devletleri ile ekonomik ilişkileri geliştirmek.

11. Osmanlı Devleti’nin batıda imzaladığı son kazançlı antlaşma hangisidir?
A) Prut Antlaşması
B) Pasarofça Antlaşması
C) Ziştovi Antlaşması
D) Belgrat Antlaşması
E) Zitvatorok Antlaşması

12. Aşağıdakilerden hangisi Küçük Kaynarca Antlaşması öncesinde yapılan Osmanlı-Rus Savaşı (1768-1774) ile ilgili değildir?
A) Rusların Lehistan içişlerine karışarak, kral seçimine müdahale etmeleri üzerine Lehistan halkı yeni krala isyan ederek karşı çıkmış, bunun üzerine Ruslar isyancı Lehlileri yenerek, Osmanlı topraklarına kadar kovaladılar.
B) Lehistanın bağımsız kalması Osmanlı Devleti için çok önemliydi. Çünkü Lehistan Osmanlı Devleti ile Rusya arasında “tampon devlet” durumundaydı.
C) Rus Ordusu Kırım’ı işgal etti, Eflak ve Boğdan’ı ele geçirdi.
D) Baltık Denizinden Akdeniz’e geçen Rus donanması 1770 yılında ÇEŞME limanında Osmanlı Donanmasını yaktı.
E) Savaş sonucunda Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayıldı.

13. Osmanlı donanması tarihte dört kez yakılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylarla ilgili değildir?
A) İnebahtı Deniz Savaşı
B) Çeşme Baskını
C) Preveze Deniz Savaşı
D) Navarin Olayı
E) Sinop Baskını

14. Aşağıdakilerden hangisi Küçük Kaynarca Antlaşması’nın maddelerinden değildir?
A) Kırım’a bağımsızlık verilecek, Kırım sadece dini bakımdan halifeye(padişah) bağlı kalacak.
B) İngiltere ve Fransa’ya verilen Kapitülasyonlar Rusya’ya da verilecek.
C) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü Avrıpalı devletlerin garantisine bırakılacak.
D) Ruslar Osmanlı hakimiyetindeki Ortodoksların koruyucusu (hamisi) olacak.
E) Ruslar İstanbul’da daimi bir elçi bulundurabileceklerdi.

15. Hangi antlaşma ile halkı Müslüman olan Kırım bağımsız olup, sadece dini yönden halifeye bağlı hale getirildi?
A) Paris Antlaşması
B) Berlin Antlaşması
C) Yaş Antlaşması
D) Küçük Kaynarca Antlaşması
E) Belgrat Antlaşması

16. Rusya hangi antlaşma ile Osmanlı hakimiyetindeki Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenerek Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma olanağı buldu?
A) Berlin Antlaşması
B) Yaş Antlaşması
C) Küçük Kaynarca Antlaşması
D) Paris Antlaşması
E) Belgrat Antlaşması

17. Rusya hangi antlaşma ile İstanbul’da elçi bulundurma ve Osmanlı Devleti’nden kapitülasyon hakkı elde etti?
A) Küçük Kaynarca Antlaşması
B) Paris Antlaşması
C) Belgrat Antlaşması
D) Berlin Antlaşması
E) Yaş Antlaşması

18. Aşağıdakilerden hangisi 1787-1792 Osmanlı-Rusya+Avusturya savaşı ve bu savaş sonrasında yapılan Ziştovi ve Yaş Antlaşmaları ile ilgili değildir?
A) Osmanlı Devleti’nin Kırım’ın Ruslar tarafından işgalini unutamaması savaşın nedenlerinden biridir.
B) Rusya ve Avusturya Osmanlı Devletinin Balkan topraklarını paylaşma konusunda anlaşmaları savaşın nedenlerinden biridir.
C) Avusturya, ZİŞTOVİ ANTLAŞMASI’nı imzalayarak (1791) Rusya’yı yalnız bırakmıştır.
D) Yalnız kalan Rusya Osmanlı Devleti’ne yenilmiştir.
E) Ziştovi Antlaşmasıyla Avusturya savaştan önceki sınırlarına çekilmiş, bundan sonra Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında ciddi bir savaş olmamıştır.

19. 1787-1792 Osmanlı-Rusya+Avusturya savaşında Avusturya’nın üstün durumda olmasına rağmen 1791 tarihli Ziştovi Antlaşması ile savaş öncesi sınırlarına çekilip Rusya’yı yalnız bırakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avusturya, bu sırada çıkan Fransız İhtilalinden olumsuz şekilde etkilendiğinden ZİŞTOVİ ANTLAŞMASI’nı imzalayarak (1791) Rusya’yı yalnız bırakmıştır.
B) Rusya, Avusturya ile yaptığı antlaşmaya uymamıştır.
C) Osmanlı Devleti, Rusya’ya karşı Avusturya ile gizli bir antlaşma imzalamıştır.
D) Savaş esnasında İngiltere Avusturya’ya saldırmıştır.
E) Savaş esnasında Avusturya’da taht kavgası meydana gelmiştir.

20. Tarihteki Osmanlı-Avusturya savaşları hangi antlaşma ile son bulmuştur?
A) Zitvatorok Antlaşması
B) Vasvar Antlaşması
C) Belgrat Antlaşması
D) Ziştovi Antlaşması
E) Pasorofça Antlaşması

21. Tarihteki Osmanlı-Avusturya savaşlarının 1791 Ziştovi Antlaşması ile son bulmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avusturya, bu sırada çıkan Fransız İhtilalinden olumsuz şekilde etkilenmiş, bundan sonra parçalanma tehlikesiyle kendi iç sorunları ile ilgilenmiştir.
B) Osmanlı Devleti Avusturya’nın tüm isteklerini kabul etmiştir.
C) Avusturya, Rusya ile çıkar çatışması yaşamış ve Rusya’dan çekinmiştir.
D) Avusturya bu dönemde Reform hareketleriyle uğraşmak zorunda kalmıştır.
E) Avusturya Almanya’nın işgaline uğramıştır.

22. Osmanlı Devleti hangi antlaşma ile Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etmiştir?
A) Zitvatorok Antlaşması
B) Prut Antlaşması
C) Yaş Antlaşması
D) Küçük Kaynarca Antlaşması
E) Ziştovi Antlaşması

23. Osmanlı Devleti’nin dağılma dönemi hangi antlaşma ile başlar?
A) Küçük Kaynarca Antlaşması
B) Ziştovi Antlaşması
C) Paris Antlaşması
D) Yaş Antlaşması
E) Berlin Antlaşması

24. Ziştovi ve Yaş Antlaşmaları hangi Osmanlı padişahı döneminde imzalanmıştır?
A) III. Selim
B) II. Mahmut
C) IV. Murat
D) IV. Mehmet
E) III. Ahmet

25. 1798 yılında Napolyon BONOPART’ın Mısır’ı işgal etme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hem Osmanlı topraklarından pay almak, hem de İngiltere’nin Hindistan’la olan bağlantısını kesmek.
B) Osmanlı’nın Balkan Milletlerini bağımsız olmaya teşvik etmek.
C) Sömürgecilik faaliyetine başlamak.
D) Osmanlının kapitülasyonları Fransa’ya sürekli hale getirmesini sağlamak.
E) Osmanlı-Rus savaşında Rusya’ya yardımcı olmak.

26. Fransa 1801 yılında hangi antlaşma ile Mısır’dan çekildi?
A) El-Ariş Antlaşması
B) Edirne Antlaşması
C) Sazlıdere Antlaşması
D) Ayastefanos Antlaşması
E) Bükreş Antlaşması

27. Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yy Osmanlı ıslahatlarının özelliklerinden değildir?
A) 18. yüzyılda daha köklü değişikliklere ihtiyaç duyuldu.
B) Avrupa’nın askeri ve teknik üstünlüğü görüldü ve kabul edildi.
C) Daha çok askeri ve mali alanda ıslahat yapılmıştır.
D) Avrupa’daki gelişmeleri öğrenmek için Paris, Londra,Viyana ve Berlin’de devamlı elçilikler açıldı.
E) Yapılan köklü değişikler sonucu Osmanlı devleti eski gücüne kavuştu.

28. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim (1774-1789) döneminde yapılan ıslahatlardan değildir?
A) Nizam-ı Cedit Ordusunu kurarak, yeniçeri ocağını geri plana düşürdü.
B) Avrupa’daki gelişmeleri öğrenmek için Paris, Londra,Viyana ve Berlin’de devamlı elçilikler açıldı.
C) Divan kaldırılarak yerine NAZIRLIKLAR (Bakanlıklar) kuruldu.
D) Islahat hareketlerine ve Nizam-ı Cedit ordusuna gelir sağlamak amacıyla İRAD-I CEDİT adıyla yeni bir hazine kurdu.
E) Bilim ve sanat eserleri batı dillerinden Türkçe’ye çevrildi.

7 Comments

Leave a Reply