Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Testleri ve Cevapları

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Testleri ve Cevapları
1.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Karasioğulları Beyliğini ele geçirmekle sağla­dığı kazançlardan biri değildir?
A) Cihat amacının gerçekleştirilmiş olma­sı
B) Sınırların denize ulaşması
C) Rumeli’ye geçişin kolaylaşması
D) Deniz kuvvetlerine sahip olunması
E) Türk Birliğini sağlama çalışmasının başlaması

----

 

2. Kuruluş Devrinde Osmanlı’yı en fazla uğ­raştıran Türk Beyliği Karamanoğulları’dır.
Osmanlılar ile Karamanoğulları arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisi­nin devrinde başlamıştır?
A) Osman Bey
B) Orhan Bey
C) I. Murat
D) I. Mehmet
E) Yıldırım Bayezit

 

3.  “Çanakkale’yi ele geçirmek için çalışan Ve­nediklilere karşı Osmanlı donanması Mar­mara’ya açılmış ve Venediklilerle ile ilk de­niz savaşlarıyapılmıştır.”

----

Yukarıdaki etkinlik hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir?

A) I. Murat      

B) I. Bayezid     

C) I. Mehmet      

D) II. Murat     

----

E) II. Mehmet

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi Çelebi Mehmet’in Osmanlı Devleti’ni yıkılma aşamasından kurtarmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?

A) Adaletli kişiliği             

B) Ekonomik anlayışı

----

C) Teşkilatçılığı               

D) İdealistliği

E) Kararlı tutumu

 

5.  Fransızlar, İngilizler ve Almanlar ilk kez hangi savaşta Osmanlılarla temasa geç­mişlerdir?

A) Sazlıdere Savaşı        

B) I. Kosova Savaşı

C) Niğbolu Savaşı          

D) II. Kosova Savaşı

E) Varna Savaşı

----

 

6.  Osmanlı Devleti, Kuruluş devrinde aşağı­daki devletlerin hangisiylesavaşmamıştır?

A) Akkoyunlular               

B) Macar Krallığı

C) Bulgar Krallığı            

----

D) Sırp Krallığı

E) Bizans İmparatorluğu

 

7. Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıda ve­rilen bilgilerden hangisiyanlıştır?

A) Merkeziyetçi bir yönetim anlayışına sa­hiptir.

----

B) Çağ açıp kapatan ikinci Türk Devleti’dir.

C) Üç kıtada birden hâkimiyet kurmuştur.

D) İslamiyet’i Avrupa’da yaymaya çalışan en etkili Türk Devletidir.

E) Son büyük Türk Federasyonu’dur.

 

----

8.   

 —Sırbistan’a bağımsızlık verilecektir.

— Eflak, Macaristan’ın koruyuculuğuna bırakılacaktır.

— Tuna Nehri Osmanlı – Macar sınırı ola­caktır.

gibi kararlar aşağıdaki antlaşmaların han­gisine aittir?

----

A) Zitvatoruk Antlaşması

B) Serav Antlaşması

C) Edirne – Segedin Antlaşması

D) İstanbul Antlaşması

E) Bucaş Antlaşması

 

9. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Osmanlı Devleti’nin Balkan ilerleyişine karşı oluşan Haçlı Birliği’yle yapılmamıştır?

A) I. Kosova      

B) Niğbolu     

C) Varna      

----

D) II. Kosova     

E) Palekanon

 

10.   Osmanlı Devleti, ülke topraklarının hızla genişlemesi üzerine ortaya çıkan idari so­runlara karşı ilk olarak aşağıdaki önlemler­den hangisini almıştır?

A) Yeni fethedilen yerlere doğrudan mer­kezden atamalar yapmıştır.

B) Beylerbeyliği kurumunu oluşturmuş­tur.

C) Eyaletleri kaldırmıştır.

D) Ayanlara haklar vermiştir.

E) Vilayetleri oluşturmuştur.

 

----

11.  Osmanlı Devleti, aşağıdaki savaşların han­gisiyle Balkan uluslarına gücünü ilk kez hissettirmiştir?

A) I. Kosova Savaşı       

B) Niğbolu Savaşı      

C) Varna Savaşı

D) II. Kosova Savaşı    

E) Sırpsındığı Savaşı

 

12.  Osmanlıların Anadolu’daki Türk beylikleri­ni kendine bağlaması aşağıdakilerin hangi­sine yöneliktir?

A) Moğol baskısından kurtulmak

B) Beyliklerin Timur’la bağlantısını kopar­mak

----

C) Anadolu Türk Siyasi Birliği’ni sağla­mak

D) Fetih anlayışına son vermek

E) Haçlı Seferleri’nin olumsuzluklarını gi­dermek

 

13. Osmanlı Beyliği Osman Bey devrinde aşa­ğıdaki Türk beyliklerinden hangisi ile ortak sınıra ulaşamamıştır?

A) Karasioğulları       

B) Germiyanoğulları           

C) Karamanoğuları

D) Candaroğulları     

E) Bizans İmparatorluğu

----

 

14.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin ilerleyişini kolaylaştıran nedenler­den biri değildir?

A) Bizans ile aynı sınırı paylaşması

B)  İyi bir devlet örgütüne sahip olması

C) Ordu teşkilatının güçlü olması

D) Anadolu Türk Beyliklerinden destek al­ması

E) Uç Beyliği olarak kurulmuş olması

 

15. Osmanlı Devleti’ni kuran Kayıların Anado­lu’ya gelmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cengiz Han’ın önünden kaçmaları      

----

B) İklim şartlarının elverişsiz olması

C) Yurt tutmak istemeleri                           

D) Cihat’ı gerçekleştirmek istemeleri

E) İslamiyet’i kabul etmek istemeleri

 

16.    Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anado­lu’da bazı devletler de vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri de­ğildir?

A) Anadolu Selçuklu Sultanlığı          

B) İznik Rum İmparatorluğu

C) ilhanlılar Devleti                              

----

D) Bizans İmparatorluğu

E) Trabzon Rum İmparatorluğu

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A) Osmanlı Devleti’nde Fetret devrinin başlaması

B) Balkanlarda Osmanlı hakimiyetinin zayıflaması

C) İstanbul’un fethinin en az elli yıl gecik­mesi

D) Anadolu’da Beylikler devrinin yeniden başlaması

E) Anadolu’da Türk nüfus yoğunluğunun artması

 

18.   

      I.   Niğbolu Savaşı

     II.   Sırpsındığı Savaşı

    III.   Varna Savaşı

Osmanlı’nın kuruluş devrinde yapılan yu­karıdaki savaşların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-II-III      

B) II-III-I     

C) III-I-II      

D) II-I-III     

E) III-II-I

 

19. Aşağıdakilerden hangisi I. Mehmet (Çelebi Mehmet) devrinde gerçekleşen olaylardan biri değildir?

A) Haçlıların saldırı güçlerinin kırılması

B) Anadolu’da siyasi birlik çalışmalarının yeniden başlaması

C) Fetret devrinin sona erdirilmesi

D) Düzmece Mustafa (Mustafa Çelebi) İs­yanının görülmesi

E) Şeyh Bedrettin isyanının çıkması

 

20. Kuruluş Devrinde Osmanlıya karşı yapılan Haçlı seferlerinin ortak amacı aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Kudüs ve çevresini ele geçirmek

B) Bizans’ı Osmanlıya karşı güçlü tutmak

C) Anadolu’nun zenginliklerini ele geçir­mek

D) Türkleri Balkanlardan çıkarmak

E) Papa’nın hâkimiyet alanını genişlet­mek

 

21.   Bizans imparatorluğu;

        — Osmanlı Devletine karşı Haçlı Seferle­rini başlatmak

        — Osmanlı Devletindeki taht mücadelele­rini körüklemek

isterken en fazla neyi amaçlıyordu?

A) Hıristiyan dünyasının liderliğini ele ge­çirmek

B) Türklerin Anadolu’dan çıkartılmasını sağlamak

C) Katolik Ortodoks kiliselerini birleştir­mek

D) Daha önce kaybettiği yerleri geri al­mak

E) Osmanlıya karşı varlığını devam ettir­mek

 

22. Osmanlı Beyliği kurulduktan sonra Anado­lu Türk birliğini sağlama çalışmalarına da başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan biri değildir?

A) Bursa’nın alınıp başkent yapılması

B) Karasioğulları Beyliğinin ele geçirilme­si

C) Hamitoğullarından para ile toprak sa­tın alınması

D) Germiyanoğulları Beyliğine son veril­mesi

E) Karamanoğulları ile mücadele edilme­si

 

23. Anadolu Türk Birliği Yıldırım Bayezit dev­rinde sağlanmış ancak daha sonra yeniden bozulmuştur.

Bu duruma neden olan olay aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Sırpsındığı Savaşı            

B) Sazlıdere Savaşı

C) Niğbolu Savaşı                

D) Birinci Kosova Savaşı

E) Ankara Savaşı

 

24. Osmanlılar aşağıdaki Anadolu Selçuklu Sultanlarından hangisi döneminde nereye uç beyliği olarak yerleşmişlerdir?

A) I. Kılıçarslan – Bilecik

B) Alaattin Keykubat – Karacadağ

C) I. Mesut – Söğüt

D) II. Kılıçarslan – Domaniç

E) I. Gıyasettin Keyhüsrev – İznik

 

25. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin kısa sürede büyük bir imparatorluk olması­nın nedenlerinden birisi değildir?

A) Kuruluş sırasında geniş topraklara sahip olması

B) Coğrafi konumunun büyümeye elverişli olması

C) Yönetimde olanların yetenekli olması

D) iktidarın tek elde toplanması

E) Bizans’ın eski gücünü kaybetmesi

CEVAPLAR: 1-A 2-C 3-C 4-C 5-C 6-A 7-E 8-C 9-E 10-B 11-E 12-C 13-C 14-D 15-A 16-B 17-E 18-D 19-A 20-D 21-E 22-A 23-E 24-B 25-A

 

SPONSOR--REKLAM
One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir