Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Osmanlı Duraklama Dönemi KPSS Testleri

Osmanlı Duraklama Dönemi KPSS Testleri

1. – Uzun süren savaşlar
– İşsizlik
– Nüfus artışı
– Celali İsyanları
XVI. yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı ülkesinde görülen yukarıdaki olayların ortak sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Islahat düşüncesinin önem kazanması
B) Dikey hareketliliğin yaşanması
C) Veraset sisteminin değişmesi
D) Merkez isyanlarının artması
E) Ayanların ortaya çıkması
2. IV. Murat Dönemi’nde;
– Annesi Kösem sultan ve saray kadınlarının yönetimden uzaklaştırılması
– Yeniçeri ve sipahi zorbalarının itaat altına alınması
– Dirliklerin dağıtımının adil olarak düzenlenmesi
– Anadolu’da Celali isyanlarının bastırılması
gelişmelerine bakılarak aşağıdaki alanlardan hangisinde yenilik yapıldığı söylenemez?
A) İdari
B) Toplumsal
C) Eğitim
D) Ekonomik
E) Askeri

3. Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda bazı dirlik topraklarının iltizam toprağı haline getirilmesi taşrada aşağıdaki sorunlardan hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?
A) Islahatların başarısızlıkla sonuçlanması
B) Avrupa’nın etkisinin yayılması
C) İç güvenlik sorununun artması
D) Eyalet sayısının artması
E) Eğitim sisteminin olumsuz etkilenmesi

4. XVII. yüzyılda Osmanlı ordusunda Timarlı Sipahi sayısında azalma yaşanmasıyla birlikte aşağıda verilenlerden hangisinin görülmesi beklenmez?
A) Üretim ve tarımda düşüş yaşanması
B) Devşirme sisteminin önemini kaybetmesi
C) Kapıkulu ordusunda artış yaşanması
D) Devletin nakit para ihtiyacının artması
E) Asayiş sorunlarının yaşanması

5. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl ıslahatlarının özellikleri arasında sayılamaz?
A) Sorunlara köklü çözümler getirilememiştir.
B) Avrupa’daki gelişmelerden etkilenilmemiştir.
C) Baskı ve şiddet yoluyla devlet otoritesi sağlanmak istenmiştir.
D) Yapılan ıslahatlar devlet politikası olarak benimsenerek devamlılığı sağlanmıştır.
E) Bazı devlet adamları ve Yeniçeriler ıslahatlara engel olmaya çalışmıştır.

6. Osmanlı Devleti’nde XVII.yüzyılda tarımın ülke ekonomisindeki payının azalmasında;
I. şehirlere göçlerin artması,
II. tımar sisteminin bozulması,
III. celali isyanlarının çıkması
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I ve II
E) I, II ve III

7. Osmanlı Devleti’nde uygulanan iltizam sistemi; bir bölgede devlet hazinesine toplanacak olan vergilerin açık artırma yoluyla şahıslara verilmesidir. İltizam vergisini toplamaya hak kazanan kişi, toplayacağı vergiyi peşin olarak hazineye belli bir kar karşılığında öderdi.
İltizam sisteminin Osmanlı Devleti’nde;
I. nakit para ihtiyacının karşılanması,
II. vergi oranlarının yükselmesi,
III. merkezi otoritenin zayıflaması
sonuçlarından hangilerine etki ettiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

8. XVI. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa devletleri ateşli silahlar kullanmaya başlamışlar ve daimi ordulara sahip olmuşlardır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki gelişmelerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?
A) Kapıkulu askerlerinin sayısını artırma
B) Tımar sitemini yaygınlaştırma
C) Diplomasiye önem verme
D) Avrupada elçilikler açma
E) Sadrazamların yetkisini artırma

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda yaşanan iç isyanların ekonomik nedenlerinden biri değildir?
A) Beşik ulemalığının görülmesi
B) Savaşların uzun sürmesi
C) Tımar sisteminin bozulması
D) Tarımsal üretimin azalması
E) Savaş masraflarının artması

10. Köprülü Mehmet Paşa göreve gelirken Valide Turhan Sultan’dan bazı isteklerde bulunmuş ancak bu isteklerinin
gerçekleşmesi halinde sadrazamlığı kabul edebileceğini dile getirmiştir.
Bu isteklerden bazıları şunlardır;
– Saraya sunacağı her teklif kabul edilecek – Devlet memurlarının görevlendirilmesi ve azlinde serbestçe hareket edebilecek
– Sadrazamlık görevine hiç kimse karışmayacak
– Kendisi hakkında bir şikayet olursa önce savunması alınıp sonra karar verilecek
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi ulaşılabilir?
A) Saray kadınlarının yönetimdeki etkisini artırmak istemiştir.
B) Padişahın otoritesini artırmak istemiştir.
C) Çalışabileceği uygun bir ortam oluşturmak istemiştir.
D) Kişisel çıkarlarını korumak için hareket etmiştir.
E) Tüm yetkilerin kendisinde toplanmasını amaçlamıştır.

11. Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyıldan itibaren görülen,
I. hazine borçlularının tahsilatının yapılması,
II. üretimin tüketimi karşılayamaması,
III. Avrupalıların ihtiyaç duydukları hammaddeleri yüksek fiyatla Osmanlı piyasasından satın alması
gelişmelerinden hangileri paranın satın alma gücünü düşürürken (enflasyon), eşya fiyatlarını yükseltmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

12. Osmanlı Devleti’nde ilk kez modern bütçeyi hazırlayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Patrona Halil
B) Tarhuncu Ahmet Paşa
C) Köprülü Mehmet Paşa
D) Sokullu Mehmet Paşa
E) Koçi Bey
CEVAP: 1.A 2.C 3.C 4.B 5.D 6.E 7.E 8.A 9.A 10.C 11.E 12.B

Leave a Reply