Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

Osmanlı Devleti’nde Arayış Yılları Ünitesi 12 Soruluk Test Soruları ve Cevapları

Osmanlı Devleti’nde Arayış Yılları Ünitesi 12 Soruluk Test Soruları ve Cevapları

----

1. I. Yönetimde saray kadınlarının etkili olması

II. Yeniçeri Ocağı’nın bozulması

III. Veraset sisteminde değişiklikler yapılması

Yukarıdakilerden hangileri XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde merkezi otoritenin zayıflamasında etkili olmuştur?

----

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

E) I, II ve III

----

 

2. I. Şehzadelerin sancaklara gönderilmemesi

II. Tımar sisteminin bozulması

III. Avusturya ve İran ile yapılan savaşların uzun sürmesi

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı ekonomisinin bozulmasında doğrudan etkili olmuştur?

----

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

 

3. I. Tımarlı Sipahi sayısı

II. Padişah otoritesi

III. Vergi miktarı

Osmanlı Devleti’nde yukarıdaki alanlardan hangisinde XVII. yüzyılda azalma yaşandığı söylenebilir?

----

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

----

 

4. Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda görülen gelişmelerden;

I. çocuk yaştaki şehzadelerin padişah olması,

II. uzun süren savaşlara girilmesi,

III. ekber ve erşed sisteminin uygulanması

----

hangilerinin maliyenin bozulmasında doğrudan etkili olduğu söylenemez?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

----

E) I, II ve III

 

5. XVII. yüzyılda Anadolu’da çıkan isyanlar, güvenlik sorunları ve ağır vergiler nedeniyle halkın bir kısmı toprağını

terk edip şehirlere göç etmiştir.

Bu durumun;

----

I. üretimin azalması ve ekonominin bozulması,

II. şehirlerde nüfusun ve işsizliğin artması,

III. üretici nüfus ile tüketici nüfus arasındaki dengenin bozulması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) I, II ve III

 

----

6. Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda Ferhat Paşa Antlaşması ile doğuda, Bucaş Antlaşması ile de batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

Bu bilgilere dayanarak;

I. Osmanlı Devleti siyasi gücünü korumaktadır.

II. Batı ile diplomatik ilişkiler kurulamamıştır.

III. Osmanlı Devleti Avrupa’daki kültürel gelişmelerden etkilenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

----

E) I, II ve III

 

7. Zitvatorok Antlaşması’nda yer alan;

I. Egri, Kanije ve Estergon kaleleri, Osmanlı Devleti’nde kalacak

II. Avusturya, Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı ödeyecek

III. Avusturya arşidükü Osmanlı padişahına eşit sayılacak

hükümlerinden hangileri ile Osmanlı Devleti’nin Avusturya karşısında diplomatik üstünlüğünü kaybettiği söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

----

D) I ve II

E) II ve III

 

8. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin İran seferlerini düzenlemesinde;

I. Kırım ile kara bağlantısı kurmak

II. Kafkasları ele geçirmek

III. Rusya’nın güneye inmesini engellemek

durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir?

A) Yalnız I

 B) Yalnız II

----

C) Yalnız III

D) II ve III

E) I, II ve III

 

9. I. Yeniçeri ağalarının ve saray kadınlarının yönetime karışması

II. Kapıkulu Ocaklarına asker alımında ocağın kurallarına uyulmaması

III. Devlet memurlarına değeri düşük akçe ile maaş ödemesi yapılması

IV. Devlet gelirlerinin artırılması için vergilerin ağırlaştırılması

V. Tımar sisteminin bozulması

Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nde İstanbul isyanlarının nedenleri arasında gösterilebilir?

----

A) I ve II

B) II ve III

C) I, III ve IV

D) I, II ve III

E) I, II ve V

 

10. Osmanlı Devleti’nde;

I. Ekber ve Erşed sisteminin getirilmesi,

II. Kafes usulünün uygulanması

III. Şehzadelerin sancaklara gönderilmesi

----

uygulamalarından hangisi ile Şehzadelerin yönetim deneyimi kazanmaları olumsuz yönde etkilenmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde XVII. yüzyıl padişahları ile yaptığı ıslahat yanlış eşleştirilmiştir?

Padişah                               Islahat

A) IV. Mehmet            Koçi Bey Risalesinin hazırlatılması

B) II. Osman            Şeyhülislamın devlet işlerine karışmasının engellenmesi

C) I. Ahmet                 Veraset anlayışında değişiklik yapılması

D) IV. Murat                  Orduda disiplinin sağlanması

E) IV. Mehmet                  Denk bütçenin yapılması

 

 

12. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde,

I. Vakayıvakvakiye’nin yaşanması,

II. Köprülü Mehmet Paşa’nın bazı şartlar ileri sürerek sadrazam olması,

III. Yeniçerilerin istemedikleri devlet adamlarını görevden aldırmaları

gelişmelerinden hangileri, merkezi otoritenin zayıfladığına kanıt olabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

 

1.E 2.D 3.E 4.D 5.E 6.A 7.C 8.D 9.D 10.D 11.A 12.E

SPONSOR--REKLAM

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir