Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Testleri

KPSS Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Testleri

1. I. Yönetimde saray kadınlarının etkili olması
II. Yeniçeri Ocağı’nın bozulması
III. Veraset sisteminde değişiklikler yapılması
Yukarıdakilerden hangileri XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde merkezi otoritenin zayıflamasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
2. I. Şehzadelerin sancaklara gönderilmemesi
II. Tımar sisteminin bozulması
III. Avusturya ve İran ile yapılan savaşların uzun sürmesi
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı ekonomisinin bozulmasında doğrudan etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

3. I. Tımarlı Sipahi sayısı
II. Padişah otoritesi
III. Vergi miktarı
Osmanlı Devleti’nde yukarıdaki alanlardan hangisinde XVII. yüzyılda azalma yaşandığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

4. Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda görülen gelişmelerden;
I. çocuk yaştaki şehzadelerin padişah olması,
II. uzun süren savaşlara girilmesi,
III. ekber ve erşed sisteminin uygulanması
hangilerinin maliyenin bozulmasında doğrudan etkili olduğu söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

5. XVII. yüzyılda Anadolu’da çıkan isyanlar, güvenlik sorunları ve ağır vergiler nedeniyle halkın bir kısmı toprağını
terk edip şehirlere göç etmiştir.
Bu durumun;
I. üretimin azalması ve ekonominin bozulması,
II. şehirlerde nüfusun ve işsizliğin artması,
III. üretici nüfus ile tüketici nüfus arasındaki dengenin bozulması
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

6. Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda Ferhat Paşa Antlaşması ile doğuda, Bucaş Antlaşması ile de batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
Bu bilgilere dayanarak;
I. Osmanlı Devleti siyasi gücünü korumaktadır.
II. Batı ile diplomatik ilişkiler kurulamamıştır.
III. Osmanlı Devleti Avrupa’daki kültürel gelişmelerden etkilenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

7. Zitvatorok Antlaşması’nda yer alan;
I. Egri, Kanije ve Estergon kaleleri, Osmanlı Devleti’nde kalacak
II. Avusturya, Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı ödeyecek
III. Avusturya arşidükü Osmanlı padişahına eşit sayılacak
hükümlerinden hangileri ile Osmanlı Devleti’nin Avusturya karşısında diplomatik üstünlüğünü kaybettiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

8. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin İran seferlerini düzenlemesinde;
I. Kırım ile kara bağlantısı kurmak
II. Kafkasları ele geçirmek
III. Rusya’nın güneye inmesini engellemek
durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

9. I. Yeniçeri ağalarının ve saray kadınlarının yönetime karışması
II. Kapıkulu Ocaklarına asker alımında ocağın kurallarına uyulmaması
III. Devlet memurlarına değeri düşük akçe ile maaş ödemesi yapılması
IV. Devlet gelirlerinin artırılması için vergilerin ağırlaştırılması
V. Tımar sisteminin bozulması
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nde İstanbul isyanlarının nedenleri arasında gösterilebilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve V

10. Osmanlı Devleti’nde;
I. Ekber ve Erşed sisteminin getirilmesi,
II. Kafes usulünün uygulanması
III. Şehzadelerin sancaklara gönderilmesi
uygulamalarından hangisi ile Şehzadelerin yönetim deneyimi kazanmaları olumsuz yönde etkilenmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

11. Aşağıdakilerden hangisinde XVII. yüzyıl padişahları ile yaptığı ıslahat yanlış eşleştirilmiştir?
Padişah                    Islahat
A) IV. Mehmet Koçi Bey Risalesinin hazırlatılması
B) II. Osman Şeyhülislamın devlet işlerine karışmasının engellenmesi
C) I. Ahmet Veraset anlayışında değişiklik yapılması
D) IV. Murat Orduda disiplinin sağlanması
E) IV. Mehmet Denk bütçenin yapılması

12. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde,
I. Vakayıvakvakiye’nin yaşanması,
II. Köprülü Mehmet Paşa’nın bazı şartlar ileri sürerek sadrazam olması,
III. Yeniçerilerin istemedikleri devlet adamlarını görevden aldırmaları
gelişmelerinden hangileri, merkezi otoritenin zayıfladığına kanıt olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

CEVAP: 1.E 2.D 3.E 4.D 5.E 6.A 7.C 8.D 9.D 10.D 11.A 12.E

Leave a Reply