Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Testleri Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

KPSS Tarih Testleri Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı antlaşmalar arasında sayılamaz?
A) Nasuh Paşa
B) Serav
C) Vasvar
D) Kasrışirin
E) Nasuh Paşa

2. Osmanlı Devleti’nde ıslahat çalışmaları ilk defa aşğıdaki yüzyıllardan hangisinde başlamıştır?
A) XVI. yüzyıl
B) XVII. yüzyıl
C) XVIII. yüzyıl
D) XIX. yüzyıl
E) XX. Yüzyıl

3. Osmanlı maliyesinin bozulmasına,
I. savaşlarda yenilgilerin artması,
II. tarımsal üretimin azalması,
III. şehzadelerin sancağa çıkma usulünün ortadan kaldırılması
gelişmelerinden hangileri neden olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

4. I. İkinci Viyana kuşatması
II. Karlofça Antlaşması
III. Kutsal İttifak’ın kurulması
IV. Kırım’ın Rusya’ya verilmesi
Yukarıdaki olayların oluş sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I – II – III – IV
B) III – I – II – IV
C) I – III – II – IV
D) III – II – I – IV
E) III – I – IV – II

5. I. Evliya Çelebi
II. Lagari Hasan Çelebi
III. Sabuncuoğlu Şerafettin
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda yaşamış olan bilim insanları arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda yaşamış halk ozanıdır?
A) Karacaoğlan
B) Itri
C) Aşık Veysel
D) Yunus Emre
E) Nabi

7. Mimar Sedefkar Mehmet Ağa tarafından XVII. Yüzyılda yapılan ve Avrupalılarca “Mavi Cami” olarak bilinen cami aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sultan Ahmet Camii
B) Bayezit Camii
C) Süleymaniye Camii
D) Selimiye Camii
E) Ortaköy Camii

8. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul ayaklanmalarının nedenleri arasında sayılamaz?
A) Çocuk yaşta şehzadelerin tahta çıkması
B) Valide sultanların yönetimde etkili olması
C) Maaşların düşük ayarlı paralarla verilmesi
D) İltizam sisteminin yaygınlaşması
E) Cülus bahşişi almak için kapıkulu askerlerinin sık sık padişah değişikliği istemeleri

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlerle rekabet edememesinin sonuçları arasında sayılamaz?
A) İthalatın artması
B) Üretimin düşmesi
C) Savaşlarda yenilgilerin artması
D) Avrupalı devletlere tanınan ticari ayrıcalıkların yaygınlaştırılması
E) Ekonomi politikalarında Merkantilizmin benimsenmesi

10. I. Divanıhümayun’u kaldırmak
II. Şeyhülislam ve ilmiye sınıfının yetkilerini sınırlandırmak
III. Saray dışından evlenmek
IV. Başkenti İstanbul’dan Anadolu’ya taşımayı planlamak
V. Yeniçeri Ocağını kaldırmayı amaçlamak
Yukarıdakilerden hangileri, II. Osman Dönemi için söylenebilir?
A) II ve III
B) I, III ve IV
C) Yalnız IV
D) II, III, IV ve V
E) II, III ve V

11. I. İran
II. Memlükler
III. Avusturya
IV. Rusya
Yukarıdakilerden hangileri ile Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda siyasi mücadele yaşamamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve IV
E) II ve IV

12. Sipahi sisteminin bozulmasıyla devlet, ücretli asker almak zorunda kaldı. ………..adındaki bu ücretli askerler
savaş zamanı asker, barış zamanı ise işsizdi.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sekban
B) Müsellem
C) Cebelü
D) Saka
E) Silahtar

13. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin bozulmasının sonuçları arasında sayılamaz?
A) Celali ayaklanmalarının çıkması
B) Üretimin azalması
C) Vergilerin yükseltilmesi
D) Köylülerin topraklarını terk ederek göç etmeleri
E) Müsadere uygulamasının kaldırılması

14. Aşağıdakilerden hangisi ilk Osmanlı-Rus antlaşmasıdır?
A) Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması
B) İstanbul Antlaşması
C) Prut Antlaşması
D) Küçük Kaynarca Antlaşması
E) Aynalıkavak Tenkihnamesi
CEVAP: 1.C 2.B 3.D 4.C 5.D 6.A 7.A 8.D 9.E 10.D 11.B 12.A 13.E 14.A

Leave a Reply