Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Osmanlı Kültür Uygarlığı Test Soruları

KPSS Osmanlı Kültür Uygarlığı Test Soruları

Soru 1. Osmanlı Devleti’nde padişahların tahta çıkışları incelendiğinde, ölen padişahın yerine oğlunun, erkek kardeşinin veya amcasının geçtiği görülür.
Bu duruma bakarak Osmanlı Devleti için,
I.Tahta çıkma hakkı Osmanlı hanedanına aittir.
II.Padişahlıkta deneyime önem verilmiştir.
III.Egemenlik hakkı hanedanın kız çocuklarına tanınmamıştır.
Sonuçlarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız-I
B) Yalnız-II
C) Yalnız-III
D) I ve II
E) I ve III

Soru 2. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Osmanlı Devleti’ndeki taht kavgalarını önleme amacı vardır?
A) Ülkenin, devleti yöneten aile bireylerinin malı sayılması
B) XVI. yy. sonuna kadar, şehzadelerin devlet yönetiminde deneyim kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmesi
C) Ölen hükümdarların yerine tahta geçme hakkının, hükümdarın erkek çocuklarına ait olması
D) XVII.yy.’ dan itibaren, tahta geçme hakkının devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi
E) Hükümdarın çocuklarını eğitmek için Lalaların görevlendirilmesi

Soru 3. Osmanlılar Devletinde, devlet işlerinin görüşüldüğü divan bir karar organı olmaktan çok bir danışma organı olarak görev yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun göstergesidir?
A) Divan görüşmelerinin belli günlerde yapılması
B) Divan’ın kuruluş döneminde padişah başkanlığında toplanması
C) Gördüğü işlerin özelliklerine göre çeşitli adlar alması
D) Divan’da büyük davalara bakılması
E) Kararlarda son sözün padişaha ait olması

Soru 4. Osmanlı Devleti’nde XVI.yy.da sınırların genişlemesiyle eyalet sayısı artmıştır.
Bu durumun sonuçları arasında,
I.Beylerbeylerinin sayısı artmıştır.
II.Beylerbeylerinin önemi azalmıştır.
III.Eyaletlerden gelen gelirler artmıştır.
IV.Merkezi otoritenin denetim gereksinimi artmıştır.
hangileri gösterilemez?
A) Yalnız-I
B) Yalnız-II
C) I ve III
D) II ve IV
E) I, III ve IV

Soru 5.Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde dirlik sistemiyle ulaşılmak istenen hedeflerden biri değildir?
A) Askeri masrafları karşılama
B) Devlet gelirlerini artırma
C) Memur maaşlarını karşılama
D) Topraktan daha iyi yararlanma
E) Özel mülkiyeti özendirme

Soru 6. XIX.yy.da Osmanlı Devletinde Lonca teşkilatının giderek önemini yitirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) El tezgahlarının fabrikalarla rekabet edeme yecek duruma gelmesi
B) Esnaf odalarının kurulması
C) Sanatın babadan oğul’ a geçmesi
D) Osmanlı Devleti’nin devamlı savaşlara girmesi
E) El sanatı türlerinin sayılı olması

Soru 7. Osmanlı Devletinde XIX.yy.da yeni tarzda yapan okulların yanında, mahalle mektepleri ve medreselerde varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Bu durumun sonuçları arasında,
I.Halk yönetime ortak edilmiştir.
II.Kültür çatışmaları ortaya çıkmıştır.
III.Okur yazar sayısı azalmıştır.
hangileri gösterilemez?
A) Yalnız-I
B) Yalnız-II
C) Yalnız-III
D) I ve II
E) I ve III

Soru 8.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde tarımı aksatarak, toprağını ekmeyenlerden alınan bir vergi çeşididir?
A) Ağnam
B) Aşar
C) Çiftbozan
D) Cizye
E) Avarız

Soru 9.Osmanlı Devletinde aşağıdaki sanat dallarından hangisi, mat¬baanın Osmanlı ülkesine girişini geciktirdiği söylenebilir?
A) Debbağlık
B) Hattatlık
C) Nakkaşlık
D) Nalburluk
E) Minyatür

Soru 10. Osmanlılarda toprakların büyük bir bölümü devletindi. Devlet toprağı kullanma hakkını, kendi denetimi altında halka verilmiştir. Devlet, topraklarını iyi kullanmayan ve arka arkaya üç yıl boş bırakanların topraklarını ellerinden alıp başkalarına verirdi.
Böyle bir uygulamanın en önemli amacı ne olabilir ?
A) Toprak sahiplerinden vergi almak
B) Devlet memurları ve askerlerin maaşlarını toprak gelirleriyle ödemek
C) Topraklar üzerindeki haklarını korumak
D) Üretimin sürekliliğini sağlamak
E) Üreticilere yardımcı olmak

blank

Soru 11. Osmanlı devletinde esnaflar Lonca adı verilen esnaf örgütlerine üye olmak zorundaydılar. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde Loncanın özelliklerinden biri değildir?
A) Ürünlerin fiyatlarını belirleme
B) Esnaf ile hükümet arasındaki ilişkileri belirleme
C) Üyelerinin zararlarını karşılamak
D) Üyelerine kredi vermek
E) Üyelerinden birisini yerel yönetici olarak atamak

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde 16 yy’da bazı eyaletlerin vergilerinin, belirli bir bedel karşılığında Mültezim adı verilen kişilere bırakılması uygulamasına verilen isimdir?
A) İltizam
B)Vakıf
C)Has
D) Avarız
E) Öşür

Soru 13. Divanı Hümayunda ve vilayetlerde devletin her türlü yazışmalarını yerine getiren memurlar Kalemiyye sınıfını oluştururlardı.
Aşağıdakilerden hangisi düşük derecedeki memurların atama,nakil,görevden alma ile ilgili yazışmalarını yapan görevliye verilen isimdir?
A) Amedi Kalem
B) Rüus Kalemi
C) Tahvil Kalemi
D) Tarihçi Kalemi
E) Ruznamçe Kalemi

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda Yeniçerilerin silahlarının yapım,onarım ve korunmasıyla görevli askeri sınıftır?
A) Acemi ocağı
B) Topçu ocağı
C) Cebeci ocağı
D) Humbaracı ocağı
E) Lağımcı ocağı

Soru 15. Osmanlı Devletinin kuruluşunda ilk fetihleri yapanlar,düzensiz aşiret kuvvetleriydi. Osmanlı ordusunda düzensiz aşiret kuvvetlerinden düzenli atlı ve yaya birliklere geçiş hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
A) Osman bey
B) Orhan bey
C) I. Murat
D) II: Murat
E) Çelebi Mehmet

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde Divanı Hümayun üyelerinden birisi değildir?
A) Nişancı
B) Defterdar
C) Sadrazam
D) Kazasker
E) Çeyhülislam

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda yardımcı kuvvetlerden birisi değildir?
A) Akıncılar
B) Deliler
C) Gönüllüler
D) Sipahiler
E) Beşliler

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde ilmiye sınıfının üyelerinden birisi değildir?
A) Kadı
B) Şeyhülislam
C) Naip
D) Defterdar
E) Muhzırlar

Soru 19. Osmanlı Devletinde ülke yönetim bakımından eyalet,sancak ve kazalara ayrılırdı. Kazaların başında yönetici olarak Kadı bulunurdu.
Aşağıdakilerden hangisi kadıların görevi değildir?
A) Esnaf gruplarını desteklemek
B) Merkezden gönderilmiş emirleri halka ulaştırmak
C) Halkın şikayetlerini divana ulaştırmak
D) Avarız vergilerini toplamak
E) Nikah sözleşmelerini onaylamak

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde olağanüstü durumlarda geçici olarak alınan vergiye verilen isimdir.?
A) Avarız
B) Öşür
C) Haraç
D) Cizye
E) Gümrük vergileri

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi,Osmanlı devletinde bir yönetim biçimidir?
A) Ocaklık
B) Sancak
C) Yurtluk
D) Has
E) Tımar

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi,II. Mahmut döneminde gerçekleştirilmiştir?
A) Nizam-ı Cedid Ocağı kurulması
B) Matbaanın kurulması
C) Kağıt fabrikasının açılması
D) İlk nüfus sayımının yapılması
E) İtfaiye bölüğü kurulması

Soru 23. Anadolu’daki kervansaraylar,en çok hangi amaca hizmet için yapılmıştır?
A) Anadolu’da iç düzeni sağlama
B) Dıştan gelecek tehlikelere karşı korunma
C) Ticareti geliştirme
D) Türk konukseverliğini tanıtma
E) Yoksul kişilere yardım etme

Soru 24. Osmanlı devletinde uzun yıllar devlet adamı gereksinimini karşılamak üzere açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan
B) Enderun
C) Dirlik
D) Vakıf
E) Ocak

Soru 25. Aşağıdaki padişahlardan hangisi 17.yüzyılda Osmanlılarda tahta geçme usulünde değişiklik yapmıştır?
A) I Ahmet
B) IV Murat
C) III Ahmet
D) II Osman
E) III.Selim
CEVAP ANAHTARI :E D E B E A B C B D E A B C B E D D A A B D C B A

6 Comments

  1. blank
  2. blank
  3. blank
    • blank
  4. blank
    • blank

Leave a Reply