Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Ünitesi 25 Soruluk test ve Cevapları

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Ünitesi 25 Soruluk test ve Cevapları

1. Osmanlıda mülkiyeti devlete ait olan, üzerinde yaşayanların ve çalışanların bir tür kiracı statüsüne tabi oldukları toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yurtluk arazi
B) Ocaklık arazi
C) Miri arazi
D) Mülk arazi
E) Paşmaklık arazi
2. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey döneminde kurulan ve I. Murat döneminde genişletilen Divan Örgütünün özelliklerinden biri değildir?
A) Devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı yerdir.
B) Belirli günlerde toplanır.
C) Divan başkanlığını Fatih’e kadar padişahlar yapmıştır.
D) Gördüğü işlerin özelliklerine göre çeşitli adlar almıştır.
E) Sancakbeyleri divanın daimi üyelerinden biridir.

3. Eğitim çalışmaları ve sosyal kurumlar açısından Kuruluş Dönemi’nin üç önemli merkezi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Söğüt – Manisa – Kütahya
B) Edirne – İstanbul – Harput
C) İznik – Kütahya – Balıkesir
D) Bursa – Domaniç – Kırklareli
E) İznik-Bursa – Edirne

4. Aşağıdakilerden hangisi Şer’i vergilerden biri değildir?
A) Cizye
B) Öşür
C) Harac-ı Muvazzaf
D) Harac-ı Mukassem
E) Avarız

5. Osmanlılarda kendilerine verilen toprakları boş bırakan çiftçilerden alınan ceza vergisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağnam
B) Avarız
C) Çift bozan
D) Öşür
E) Haraç

6. İlk Osmanlı Maliye teşkilatı aşağıdaki padişahların hangisi döneminde düzenlenmiştir?
A) Osman Bey
B) Yıldırım Beyazıt
C) Mehmet Çelebi
D) Orhan Gazi
E) I. Murat

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde alınan vergilerden biri değildir?
A) Aşar
B) Cizye
C) Ağnam
D) Tezhip
E) Avarız

8. Osmanlı Devleti’nde Şer’i Hukuk aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
A) Geleneklere
B) Mecelleye
C) Kur’an-ı Kerim ve Hadislere
D) Töre’ye
E) Kanunname-i Ali Osman’a

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda sosyal tesislerden biri değildir?
A) Seyfiyeler
B) İmaretler
C) Camiler
D) Hastaneler
E) Çeşmeler

10. Müslüman olmayan azınlıkların yetişkin erkeklerinden askerlik bedeli olarak alınan vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öşür
B) Haraç
C) Avarız
D) Ağnam
E) Cizye

11. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı maliyesi için söylenemez?
A) Devletin gelirleri Hazine-i Amire’de toplanırdı.
B) Vergilendirmede Müslüman – Hıristiyan ayrımı gözetilmezdi.
C) Maliye işlerinden defterdar sorumluydu.
D) Vergiler Şer’i ve Örfi olarak iki kısma ayrılırdı.
D) Gelirlerin giderlerden çok olmasına dikkat edilirdi.

12. Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın eserlerinden biri değildir?
A) Selimiye Camii
B) Eyüp Sultan Camii
C) Süleymaniye Camii
D) Şehzade Camii
E) Drina Köprüsü

13. Kuruluş döneminde padişah olmak Osmanlı soyunun elinde olması geleneğini değiştirerek padişahlığı babadan oğula geçen bir uygulama haline getiren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Murat
B) II. Mehmet
C) I. Osman
D) I. Bayezid
E) I. Mehmet

14. Aşağıdaki Osmanlı hükümdarlarının hangi¬si döneminde saltanat hukukunun değiştirilmesine yönelik yasalar uygulamaya konulmuştur?
A) II. Murat döneminde
B) II. Selim döneminde
C) I. Mehmet döneminde
D) II. Mehmet döneminde
E) II. Bayezid döneminde

15. Osmanlılarda vergi toplayanlara mültezim denirdi.
Aşağıdakilerden hangisi mültezimlerin vergi toplarken haksız uygulamalar yap¬masının doğal sonuçlarından biridir?
A) Hazine gelirlerinin artması
B) Sınırların hızla genişlemesi
C) Ülke içinde huzursuzluğun yoğunlaşması
D) Ordu içindeki sorunların azalması
E) Tarım ürünlerinden elde edilen gelirlerin artması

16. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılar döneminde yetişen ünlü ilim adamlarından biri değildir?
A) Yusuf Has Hacip
B) Ali Kuşçu
C) Sinan Paşa
D) Akşemseddin
E) Ebu’s-Suut Efendi

17. Osmanlı’nın devlet işlerinin görüşüldüğü yeri olup, bugünkü hükümet, meclis ve yargıtayın görevini üstlenen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beylerbeylik
B) Enderun
C) Liva
D) Divan
E) Lonca

18. Osmanlılarda yönetici kesimi içerisinde askerleri kapsayan meslek grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seyfiye
B) İlmiye
C) Kalemiye
D) Reaya
E) Nüzul

19. Aşağıdakilerden hangisi yönetim birimlerinden biri değildir?
A) Sancak
B) Eyalet
C) Dirlik
D) Kaza
E) Köy

20. Osmanlılarda donanma komutanına hangi isim verilmiştir?
A) Emir’üs-Sevahil
B) Kadı Leşker
C) Beylerbeyi
D) Levend
E) Kaptan-ı Derya

21. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devlet yönetimi ile ilgili değildir?
A) Padişahlar devletin mutlak yöneticisidir.
B) Yönetimde hükümdar – Veraset siste¬mi etkilidir.
C) Fatih’e kadar divan başkanlığını padişah yapmıştır.
D) Padişah çocukları sancaklara yönetim deneyimi kazanmak için gönderilmişlerdir.
E) Devletin önemli işleri divanda görüşülmüştür.

22. Sancakların yönetiminden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadı
B) Beylerbeyi
C) Sadrazam
D) Kadı asker
E) Sancak Beyi

23. Merkeze bağlı eyaletlerin en büyük birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köy
B) Nahiye
C) Eyalet
D) Kaza
E) Sancak

24. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimari¬sinin kapsamı içinde gösterilemez?
A) Saraylar
B) Minyatürler
C) Camiiler
D) Köprüler
E) Minareler

25. “Kubbealtı Vezirleri” hangi seçenekte en güzel şekliyle tanımlanmıştır?
A) Arz Odası’nda görev yapan yöneticiler¬dir.
B) Divan’da hiç söz hakkı olmayan görev¬lilerdir.
C) Padişah’a yönetimde yardımcı olan yöneticilerdir.
D) Mali konularda görüş belirten divan üyeleridir.
E) Sadrazam’a bağlı olarak görev yapan ve Divan-ı Hümayun’da çeşitli konular¬da görüş belirten görevlilerdir
CEVAPLAR: 1-C 2-E 3-E 4-E 5-C 6-E 7-D 8-C 9-A 10-E 11-B 12-bB 13-A 14-D 15-C 16-A 17-D 18-A 19-C 20-E 21-B 22-E 23-C 24-B 25-E

Leave a Reply