Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Osmanlı Kuruluş Dönemi KPSS Soruları

Osmanlı Kuruluş Dönemi KPSS Soruları
1.
I. Pasinler
II. Kösedağ
III. Ankara
IV. Otlukbeli
V. Mohaç
Yukarıdaki savaşlardan hangileri Türk'lerin Anadolu'da ve Balkanlarda ilerleyişini bir süre kesintiye uğratmıştır?

A) I – V

B) II – III

C) IV – V

D) II – IV

E) II – V

 

2.I. Devşirme Kanununun çıkarılması
II. ilk Osmanlı parasının basılması
III. Divan Teşkilatının kurulması
IV. Klasik Osmanlı mimari tarzının oluşması
V. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi kuruluş devrinde gerçekleşmemiştir?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

3. I. Bayezid Niğbolu Savaşı'ndan sonra Mısır'da bulunan Halife'den "Sultan-ı İklim-i Rum" unvanını alarak Anadolu beylikleri üzerine gitmiştir.Yukarıdaki bilgilere bakılarak Yıldırım Bayezid'in bu şekilde davranmasındaki amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Haçlılara karşı İslam aleminin desteğini almak
B) Dünya müslümanlarının birliğini sağlamak
C) Beyliklere karsı yaptığı seferlere hukuki açıdan geçerlilik kazandırmak
D) Timur'un Anadolu'ya saldırmasını önlemek
E) Anadolu beyliklerinin İstanbul kuşatmalarında kendisini desteklemesini sağlamak

4. Osmanlı Devleti'nde Ankara Savaşı'ndan sonra I. Bayezid'in oğulları arasında taht kavgası başlamış ve Fetret Devri yaşanmıştı. Osmanlı Devleti'nin bu döneme rağmen Balkanlarda fazla toprak kaybına uğramadığı görülür.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun en önemli nedenidir?
A) Osmanlı Devleti'nin Balkan milletlerini Türkleştirmesi
B) Avrupa devletlerinin coğrafi keşiflerle meşgul olması
C) Anadolu'da Timur tehlikesinin devam etmesi
D) Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerinin yaşanması
E) Avrupa Devletlerinin Yüzyıl Savaşları ile uğraşması

5. Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı Devleti Balkan milletlerine karşı savurma savaşı yapmamıştır?
A) Sırpsındığı Savaşı
B) I. Kosova Savaşı
C) Niğbolu Savaşı
D) Mohaç Meydan Savaşı
E) Varnıa Savaşı

6. II. Murat döneminde Osmanlı orduları Balkanlarda yenilgiler yaşamıştır.
Aşağıdaki olayların hangisiyle Osmanlı Devleti eski gücüne ulaştığını kanıtlamıştır?
A) Niğbolu Savaşı
B) Sırpsındığı Savaşı
C) Varna Savaşı
D) Mohaç Meydan savaşı
E) Kıbrıs'ın Fethi

7.
I. Balkanlardaki Türk egemenliğinin kesinleşmesi
II. Mali alanda ilk düzenlemenin yapılması
III. Anadolu Türk birliğinin bozulması
IV. Rumelide ilk fetihlerin başlaması
Bu gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) I, IV, III, II B) IV, II, III, I C) III, I, II, IV D) III, IV, II, I E) IV, I, III, II

YANITLAR : 1-B 2-B 3-C 4-E 5-D 6-C 7-B

 

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Test – II
 1. Selçuklular zamanında devlet içinde küçük beylikler halinde yaşayan atabeylikler vardı.
Osmanlılarda böyle bir durumun olmayışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Devletin hükümdar ve soyundan gelenlerin ortak malı olması
B) Güçlü bir merkezi yönetimin kurulması
C) Beyliklerin Osmanlı Devleti'ne bağlanması
D) Osmanlı devlet yönetiminin Selçuklular'a benzemesi
E) Osmanlı devlet örgütünde Bizans'ın örnek alınması

2. Aşağıdakilerden hangisi, Kuruluş Devri Osmanlı padişahlarının siyaseti olarak gösterilemez?
A) Bizans'ın iç karışıklıklarından faydalanma
B) Akrabalık yolu ile beyliklerinden toprak alma
C) Anadolu Türk birliğini sağlamaya çalışma
D) Avrupalı devletlere karşı denge politikası izleme
E) Balkanlarda iskan siyaseti uygulama

3. Osmanlı Devleti'nin deniz gücünü artırması ve Rumeli'ye geçme imkanını elde etmesi aşağıdakiler-den hangisinin sonucunda meydana gelmiştir?
A) İlk düzenli ordunun kurulması
B) İpek Yolu'nun önem kazanması
C) Moğol istilasının Bursa'ya kadar gelmesi
D) Anadolu Türk birliğinin sağlanması
E) Karesioğulları'nın Osmanlı Devleti'ne katılması

4. XIII. yüzyıl sonlarında kurulan Osmanlı Beyliği'nin kısa bir süre sonra Rumeli'ye geçmesinde aşağıda-kilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Doğu'da Türk – İslâm beyliklerinin olması
B) Doğudan gelen Türkmen göçlerinin nüfus yoğunluğuna neden olması
C) Rumeli'de siyasi otoritenin zayıf olması
D) Osmanlı Beyliği'nde taht kavgalarının başlaması
E) Hakimiyet anlayışı

5. Osman Bey zamanında fetihler aşiret kuvvetleri ile gerçekleştirilirken sınırların genişlemesi ile Orhan Bey zamanında yaya ve müsellem birliklerinin, I. Murat zamanında Yeniçeri Ocağı'nın kurulduğu görülür.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Düzensiz ordu, sınırların genişlemesiyle yetersiz kalmıştır.
B) Osmanlı askeri teşkilatı sürekli bir gelişme göstermiştir.
C) Türkmen göçlerinin kesilmesi Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasını gerektirmiştir.
D) I. Murat Devrinde Osmanlı Devleti'nin disiplinli ve devamlı bir ordusu vardır.
E) Osmanlı Devleti sürekli büyüme içerisindedir.

6. Osmanlı Devleti, fetihlerinde işgal ve istila amacı gülmemiştir. Fethedilen yerler yerleşim yeri olarak görülmüş, uygulanan tımar sistemi ile halkın toprak sahibi olması sağlanmış ve inanç hürriyeti tanınmıştır.
Bu durumun neden olduğu en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Devleti'nin mutlak merkeziyetçi imparatorluğa dönüşmesi
B) Yapılan fetihlerin kalıcı olması
C) Balkan milletlerine kültürel baskı yapılması
D) Avrupalıların Türkleri, Balkanlardan atma girişimlerinin başlaması
E) Anadolu beyliklerinin Osmanlı Devleti'ni desteklemesi

7. Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı Devleti birkaç kez İstanbul'u kuşatmış fakat Niğbolu'nun Haçlılar tarafından kuşatılması, Timur tehlikesinin belirmesi gibi nedenlerle kuşatmalar kaldırılmış ve İstanbul alınamamıştır.
Yukarıdaki paragrafa bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) İstanbul'un alınamamasının nedeni dış müdahalelerdir.
B) Kuşatmalajın başarısız olmasında sadece Avrupalı devletler etkilidir.
C) istanbul'u kuşatan ilk Türk Devleti Osmanlı Devletidir.
D) Bizans, askeri yönden Osmanlı Devleti'ne göre daha güçlüdür.
E) Osmanlı Devleti, Balkan fetihlerine ağırlık vermiştir.

8. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde görülmemiştir?
A) Anadolu Hisarı'nın yapılması
B) İlk defa Rumeli'ye geçilmesi
C) İstanbul'u kuşatma çalışmalarının başlaması
D) İslâm birliğinin gerçekleşmesi
E) Osmanlı Devlet örgütünün askeri ve idari alanlarda teşkilatlanması

9. Osmanlı Devleti'nin Anadolu siyasi birliğini sağlaması ilk defa hangi dönemde gerçekleşmiştir?
A) Orhan Gazi
B) I. Murat
C) I. Bayezid
D) I. Mehmet
E) II. Mehmet

10. Aşağıdaki beyliklerden hangisi Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar kurulmamıştır?
A) Aydınoğulları
B) Germiyanoğulları
C) Karesioğulları
D) Karamanoğulları
E) Saruhanoğulları

CEVAPLAR :
1-B 2-D 3-E 4-D 5-C 6-B 7-A 8-D 9-C 10-C

Leave a Reply