Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi 15 Soruluk Test

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi 15 Soruluk Test

1-Orta Asya Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisinde devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı söylenebilir?
A) Divan
B) Kurgan
C) Kurultay
D) Oguş
E) Bodun

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletlerinde kullanılan hükümdarlık alametlerinden birisi değildir?
A) Tuğ
B) Hutbe
C) Otağ
D) Para
E) Çetr

3. İlk Türk devletlerinde yöneticilerin görevleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Yönetici Görevi
A) Tudun Vergi memuru
B) Tamgacı Hazinedar
C) Subaşı Ordu komutanı
D) Tutuk Askeri vali
E) Bitikçi Katip

4. Türklerde savaşlar için ayın birinci veya ikinci yarısı olması, zamanın gece veya gündüz olması, havanın da yağışlı ya da yağışsız olması gibi durumlar önemliydi.
Yalnız bu bilgiye dayanarak Türklerin savaş stratejisi için,
I. kullanılan silahlar,
II. hava şartları,
III. zaman,
IV. coğrafi konum
durumlarından hangisinin etkisinden söz edilmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) II ve IV
E) I, II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinin farklı kültürler üzerindeki askeri alandaki etkilerinden biri değildir?
A) Roma ordusunun onlu sistemi uygulaması
B) Batı’da ceket ve pantolon giyilmesi
C) Avrupa’da üzengi kullanımının yaygınlaşması
D) Anadolu’da saban kullanımının artması
E) Çinliler’in ve Avrupalılar’ın et konservesi yapmayı öğrenmeleri

6. Çin kronikacısına göre, Türk cemiyetinin en küçük birliği olan aileden Hun imparatoruna varıncaya kadar tam bir nizam vardır. İmparatorluk sağ ve sol şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmiştir.
Bu bilgiye bakılarak Türk devletlerinin aşağıdakilerden hangisine önem verdikleri görülmektedir?
A) Ordu
B) Hukuk
C) Teşkilatlanma
D) Eğitim
E) Sanat

7. I. Rus devlet teşkilatına örnek olmuşlardır.
II. Coğrafi konumları ticaretin gelişmesine etki etmiştir.
III. Peçenek akınlarıyla zayıflamışlardır.
IV. İslamiyeti ilk kabul eden topluluklardandır.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri Hazarlarla ilgili değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Yalnız IV
E) I, II ve III

8. I. Tıraz
II. Hilat
III. Hutbe
Yukarıdakilerden hangileri Türk-İslam devletlerinin kullandığı hükümdarlık sembolleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

9. Kanunuesasi’de yer alan,
I. padişahın Mebuslar Meclisi’ni dağıtabilmesi,
II. padişahın izni olmayan bir konunun mecliste görüşülmemesi,
III. bakanların yalnız padişaha karşı sorumlu olması
hükümlerinden hangilerinin ulus egemenliği ilkesine ters düştüğü söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III

10. II. Mahmut, Babıali’de açtırdığı tercüme odasıyla tercümanlık görevlerine Müslümanların alınmasını ve yetişmesini sağladı. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde bu işi Fenerli Rumlar yapıyorlardı.
Bu bilgilere göre,
I. Osmanlı Devleti diplomatik ilişkilere önem vermiştir.
II. Azınlık isyanları Osmanlı diplomasisini etkilemiştir.
III. Rumlar, eğitime Türklerden daha fazla önem vermiştir.
IV. Osmanlılar, Avrupa’yı yakından takip etmeye çalışmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve IV
B) I, II ve III
C) II ve III
D) I, II ve IV
E) III ve IV

11. Osmanlı Devleti’nin teşkilatlanmasında,
I. Asya Hun,
II. Anadolu Selçuklu,
III. Bizans
devletlerinden hangilerinden etkilendiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

12. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde taşra teşkilatında bozulmalar başlamıştır. Bu yüzyılda eyalet ve sancaklar …………….. denilen bir yolla üst düzey görevlilere verilmeye başlanmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Müsellim
B) Mütesellim
C) Arpalık usulü
D) Mukataa
E) Müşir

13. I. Ahmet döneminde veraset usulünde ekber ve erşed sistemi getirildi.
Bu durumun,
I. saltanat kavgalarını önlemek,
II. merkezi otoriteyi korumak,
III. Avrupa’yı örnek almak
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

14. II. Mahmut, Rumeli ve Anadolu’daki vilayetleri merkeze bağlayarak ülkede devlet otoritesini ve hakimiyetini güçlendirmek istedi. Valilere maaş bağlamak suretiyle onları memur statüsüne getirdi. Tımar sistemini kaldırıp redif sistemini kurdu.
Yukarıdaki bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Devletin giderleri artmıştır.
B) Valiler üzerinde otorite sağlanmıştır.
C) Merkezi otorite artırılmaya çalışılmıştır.
D) Tarımsal üretim miktarı artmıştır.
E) Askeri alanda ıslahatlar yapmıştır.

15. III. Selim, Avrupa tarzı ordu tanzim ve tertip edilirse devletin kurtulacağına, ulema ise bunun devleti yıkacağına inanıyordu. İngiltere de, Osmanlı Devleti’nin Fransa’dan öğretmenler ve askeri danışmanlar getirmesinden endişeleniyordu.
Bu durum ile ilgili olarak;
I. Padişah ve ulema arasında görüş ayrılığı vardır.
II. İngiltere ile Fransa’nın çıkarları çatışmaktadır.
III. Osmanlı Devleti’nde ordunun yenilenmesi düşüncesi tartışılmıştır.
yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
CEVAP: 1.C 2.B 3.B 4.C 5.D 6.C 7.D 8.E 9.E 10.D 11.E 12.C 13.C 14.D 15.E

Leave a Reply