Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Devlet Teşkilatı Ünitesi 15 Soruluk Testler ve Cevapları

Devlet Teşkilatı Ünitesi 15 Soruluk Testler ve Cevapları

1. İlk Türk devletlerinde hükümdarın bulunmadığı zamanlarda Kurultaya aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapardı?
A) Buyruk
B) Aygucı
C) Yargucu
D) Tamgacı
E) Tudun

2. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarın görevlerinden birisi değildir?
A) Dini törenleri yönetme
B) Adaletli bir yönetim sağlama
C) Fetihler yapma
D) Ülke güvenliğini sağlama
E) Halkın refahını artırma

3. İlk Türk devletlerinde ülke sağ-sol, doğu-batı olarak ikiye ayrılarak yönetilirdi.
Bu durum ilk Türk devletlerinde aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) Merkezi otoritenin artmasına
B) Boyların devlete bağlılığının artmasına
C) Federatif bir yönetim oluşmasına
D) Özgür düşünce ortamının oluşmasına
E) Ticari hayatın gelişmesine

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde siyasi teşkilatlanmanın en üst basamağıdır?
A) Urug
B) Bodun
C) İl
D) Bod
E) Oguş

5. İlk Türk devletlerinde hükümdar hiçbir zaman olağanüstü varlık, yani tanrı-kral sayılmamış, kendisini daima tanrıya ve Türk töresine karşı sorumlu saymıştır. Bazı durumlarda hükümdarın icraatları millet tarafından kontrol edilmiştir.
Bu durum Türk devlet yönetiminde;
I. hükümdarın mutlak hakim olduğu,
II. devlet yönetiminde demokratik anlayışın olduğu,
III. halkın devlet yönetiminde etkili olduğu
özelliklerinden hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

6. Kutluk Kağan, Uygur Kitabesinde; “Dünyaya geldiği günden beri Uygurlar’a saadet vermiş, esirgeyici, koruyucu kendi milletinin hakkını her zaman koruyan bir kağan olmuş” demiştir.
Bu bilgiye göre Kutluk Kağan devlet yönetiminde aşağıdakilerden hangisini uyguladığı söylenebilir?
A) Sosyal devlet
B) Demokratik devlet
C) Teokratik devlet
D) Meşruti devlet
E) Monarşik devlet

7. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde Kurultay üyelerinden biri değildir?
A) Hatun
B) Boy beyleri
C) Komutanlar
D) İleri gelenler
E) Halk

8. – Üyeleri padişah tarafından seçilirdi.
– Ömür boyu görevde kalabilirlerdi.
– 26 üyeden oluşuyordu.
Yukarıda özellikleri verilen I. Meşrutiyet dönemindeki meclise ne ad verilmektedir?
A) Heyeti Vükela
B) Ayan Meclisi
C) Divanı Ahkamı Adliye
D) Meclisi Ali
E) Mebusan Meclisi

9. Yönetimde merkez teşkilatına yeni bir biçim vermeye çalışan II. Mahmut sadrazam ve şeyhülislamda toplanan yetkileri nazırlıklar arasında paylaştırdı. Şeyhülislam, hükümete alınarak ilmiye sınıfının ve şeri yargı örgütünün başkanı durumuna getirildi.
Bu uygulamadaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Islahatların önünde engel olan seyfiye ve ulema sınıfının kontrol altına alınması
B) İdari yetkilerin nazırlıklar arasında paylaştırılması
C) Laik olmayan bir anlayışın yerleştirilmesi
D) Yeni bir meclis ve komisyon kurmak istemesi
E) Şeyhülislamı tamamen yetkisiz hale getirmek istemesi

10. Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki devlet yöneticilerinden hangisinin görevi yanlış verilmiştir?
Yönetici  Görevi
A) Tımarbeyi Yönetim
B) Kadı Naibi Yargı
C) Subaşı Güvenlik
D) Yiğitbaşı Güvenlik
E) Sancakbeyi Güvenlik

11. Saltanat kaldırılırken kamuoyu henüz hazır olmadığı için halifelik kaldırılmamış, saltanattan ayrılarak devam ettirilmiştir. Halifelik 3 Mart 1924’te kaldırılmıştır.
Halifeliğin kaldırılma sebepleri arasında;
I. Saltanat taraftarlarının halifelik makamı etrafında toplanması,
II. Halk arasındaki eşitliği sağlama düşüncesi,
III. Dış devletlerin halifelik makamını kullanarak iç işlerimize
karışmak istemeleri durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) Yalnız I
E) I ve III

12. Cumhuriyetin ilanından sonra demokratik rejimin tam anlamıyla yerleşmesi yolunda çalışmalar yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunu sağlamaya yönelik çalışmalar arasında sayılamaz?
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
B) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
C) Kadınların belediye seçimlerine katılması
D) Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması
E) 1921 Anayasası’yla meclis hükümet sistemin benimsenmesi

13. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında Mustafa Kemal; “Efendiler, millet bizi buraya gönderdi. Fakat ömrümüzün sonuna kadar biz burada ve milletin idaresini ve hakimiyeti miras kalmış mal gibi temsil etmek için toplanmış değiliz ve sizi toplamak ve dağıtmak kudretine hiç kimse sahip değildir.” demiştir.
Atatürk’ün bu ifadesiyle;
I. millet iradesine dayanan rejimi açıkça ortaya koyduğu,
II. Meclisin demokratik bir anlayışa sahip olduğu,
III. Meclisin kozmopolit bir yapıya sahip olduğu
durumlarından hangilerini vurguladığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

14. Cumhuriyetin ilanı ile,
I. devlet başkanlığı sorunu,
II. meclis hükümet sistemi,
III. kabine sistemi
durumlarından hangilerinin sona erdiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

15. 3 Mart 1924’te Halifelikle birlikte Erkanı Harbiyei Umumiye Vekaleti de kaldırılarak o zamana kadar hükümette yer alan Genelkurmay Başkanlığı siyaset dışında bırakıldı. Ardından komutanların milletvekili olmalarının kaldırılmasıyla ordunun siyasetten ayrılması sağlandı.
Yapılan bu değişiklikte;
I. yenilik hareketlerinin hızlandırılması,
II. Meclisteki rekabetin iç çatışmaya dönüşmesinin önlenmesi,
III. dünya uluslarıyla kültürel etkileşimin kurulması
amaçlarından hangilerine ulaşılmak istenmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
CEVAP: 1.B 2.A 3.C 4.C 5.E 6.A 7.E 8.B 9.A 10.E 11.E 12.E 13.D 14.C 15.C

Leave a Reply