Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Eğitim Ünitesi Konu Tarama Testleri ve Cevapları

Türklerde Eğitim Ünitesi Konu Tarama Testleri ve Cevapları

1. Büyük Selçukluların medreseler kurmasında;
I. Yetenekli öğrencilerin topluma kazandırılmak istenmesi,
II. Batınilerin yıkıcı çalışmalarının önlenmek istenmesi,
III. Devletin yetişmiş memura ihtiyaç duyması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

2. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Biruni – Geometri
B) Farabi – Felsefe
C) İbni Sina – Tıp
D) İbnü’l Esir – Tarih
E) Cabir – Fizik

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam eserleri arasında gösterilebilir?
A) Türemiş Destanı
B) Gılgamış Destanı
C) Divanı Hikmet
D) Orhun Abideleri
E) Oğuz Kağan Destanı

4. Muhakemetül Lügateyn (iki dilin karşılaştırılması) adlı eseriyle bilinen ve Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu kanıtlamayı amaçlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hoca Ahmet Yesevi
B) Ali Kuşçu
C) Ömer Hayyam
D) Ali Şir Nevai
E) Edip Ahmet Yükneki

5. Türkiye Selçuklu Devleti’nin resmi yazışma dilinin Farsça olmasına rağmen, varisi olarak kabul edilen Karamanoğullarının resmi yazışma dili Türkçedir.
Buna göre;
I. Karamanoğulları ulusçu devlet özelliğine sahiptir.
II. Türkiye Selçuklu Devleti, İran kültüründen etkilenmiştir.
III. Karamanoğulları ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin etnik yapıları farklıdır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

6. Türklerde pozitif bilimlerin kurucusu kabul edilip, “ilimlerin sayımı” adlı kitabı ile bilimleri ilk sınıflandırılan bilim adamıdır.
Yukarıda sözü edilen Türk-İslam bilim adamı kimdir?
A) İbni Sina
B) Biruni
C) Ahmet Yesevi
D) Ferruhi
E) Farabi

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde örgün eğitim kurumları arasında sayılamaz?
A) Sıbyan Mektepleri
B) Medreseler
C) Enderun
D) Acemi Oğlanlar Ocağı
E) Loncalar

8. “Türkler İslamı kabul ettikten sonra bilime ve araştırmalara çok önem vermişlerdir” diyen bir tarihçi;
I. Nizamiye medreselerinin açılması,
II. Celali takviminin yapılması,
III. Manas destanının yazılması
durumlarından hangilerini örnek gösteremez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

9. Karahanlıların;
I. İlk burslu eğitim sistemi,
II. İlk ribatların yapılması,
III. İlk medreselerin kurulması
özelliklerinden hangileri eğitime verilen önemin göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

10. “Bizim milletimiz deneyimli bir maziye maliktir. Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”
Atatürk bu sözleriyle daha çok aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
A) Türk milleti bilincini
B) Türk dilinin önemini
C) Türk kültürünün bilincini
D) Türk tarih bilincini
E) Türk vatanının bütünlüğünü

11. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde eğitim alanında yapılan ıslahatlardan biri değildir?
A) Tercüme odalarının kurulması
B) Yurt dışına öğrenci gönderilmesi
C) Mızıkayıhümayun’un açılması
D) Mektebiulumuedebiye’nin açılması
E) Takvimivakayi adlı gazetenin çıkarılması

12. Timur Devleti döneminde bilim adamlarına önem verilmiş, hükümdar bilim ve edebiyat çalışmalarını bizzat desteklemiştir.
Bu dönemde yaşamış, Semerkant rasathanesinde önemli araştırmalar yapan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uluğ Bey
B) Ali Kuşçu
C) Hüseyin Baykara
D) Ali Şir Nevai
E) Şahruh

13. – Türklerde pozitif bilimin kurucusudur.
– Aristo’dan etkilenmiştir.
– “Medinetü’l Fazıla” adlı eseri vardır.
Yukarıda bahsedilen Türk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biruni
B) Harezmi
C) Gazali
D) İbni Sina
E) Farabi

14. – Büyük Selçuklular zamanında yaşamıştır.
– Nizamiye medreselerinde müderrislik yapmıştır.
– İhyayıulumiddin adında eser yazmıştır.
– 1111 yılında Tus şehrinde vefat etmiştir.
Yukarıda, hakkında bilgi verilen Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmam Gazali
B) Ali Kuşçu
C) Farabi
D) Ömer Hayyam
E) Taberani

15. I. Yetenekli öğrencilerin topluma kazandırılmak istenmesi
II. Batınilerin yıkıcı propagandalarını etkisiz hale getirebilecek bilgili insanlar yetiştirme düşüncesi
III. Yeni Müslüman olmuş göçebe Türkmenleri eğitmek için din adamına duyulan gereksinimin artması
Büyük Selçuklular döneminde medreselerin yaygınlaştırılmasının yukarıdaki nedenlerinden hangileri sosyal devlet anlayışına sahip olduğunun göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
CEVAP:1.E 2.E 3.C 4.D 5.B 6.E 7.E 8.C 9.D 10.D 11.E 12.B 13.E 14.A 15.E

Leave a Reply