Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Eğitim Ünitesi Testleri Ve Cevapları

Türklerde Eğitim Ünitesi Testleri Ve Cevapları

1. Haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilmi olan Sibernetik’in kurucusu olarak bilinen Artuklular döneminde yetişen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) El Cezeri
B) Ömer Hayyam
C) İbni Sina
D) Muhammed Beyhaki
E) Ahmet Tusi

2. Karahanlılarda medrese müderrisinin ve yöneticisinin seçimi Semerkant’taki ilim adamlarınca gerçekleştirilmekteydi. Öğrencilerin tüm ihtiyaçları burslarla karşılanmaktaydı.
Yukarıda bahsedilen uygulamaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Eğitim kurumlarının dış etkilerden uzak tutulması
B) Akademik özerkliğin sağlanması
C) Özgürlüklerin sağlanması
D) Öğrencilerin sadece eğitime odaklanmalarının sağlanması
E) Eğitim ve öğretimin devlet denetiminde tutulması

3. Uygurların bilgi ve kültür düzeylerindeki gelişmişlik; onların yüzyıllarca çeşitli Türk ve yabancı devletlerin saraylarında;
I. Katiplik,
II. Öğretmenlik,
III. Tercümanlık,
IV. Kültür elçiliği
gibi görevlerden hangilerini yapmalarını sağlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

4. Karahanlılar resmi dili, edebiyat dili ve bilim dili olarak Türkçeyi kullanmışlardır.
Yalnız bu bilgiye bakılarak Karahanlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kozmopolit bir yapıya sahiptirler.
B) Milliyetçi karakter taşımaktadırlar.
C) İslamiyetle birlikte Araplardan etkilenmişlerdir.
D) Ticaretin gelişmesine önem vermişlerdir.
E) Bilimsel çalışmalara önem vermemişlerdir.

5. Çeşitli etnik grupların oluşturduğu Gaznelilerde saray ve orduda Türkçe konuşulurken resmi dil Arapçaydı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?
A) Türklerin asimile olmasına
B) Arapların Türkler üzerinde hakimiyet kurmalarına
C) Türkçenin gelişiminin yavaşlamasına
D) Bilimin ilerlemesine
E) İsyanların çıkmasına

6. II.Abdülhamit’in Maarifi Umumiye Nizamnamesine rağmen, mektep medrese çatışması, son dönemde açılan Batı tarzında okullar, yabancı okullar ile eğitimde birliğin olmaması ve eğitimin dini nitelikli olması eğitim alanında yenilik yapılmasını zorunlu kılıyordu.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılapların nedenlerinden değildir?
A) Mektep medrese çatışması
B) Eğitimde birliğin olmaması
C) Maarif yasasının kabul edilmesi
D) Batı tarzı okulların açılması
E) Yabancı okulların açılması

7. Osmanlı Devleti’nde eğitim öğretim sisteminin temel kurumu medreselerdir. Özellikle Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında medrese eğitimi zirve dönemini yaşadı. Medresede müftü, kadı, müderris, hekim, astronom ve matematikçiler yetişiyordu.
Bu duruma göre medreselerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yükselme döneminde eğitim gelişmiştir.
B) Medrese eğitimi daha yaygındır.
C) Medreselerde din eğitimi verilmiştir.
D) Osmanlıda pozitif bilimlere önem verilmiştir.
E) Medreseler çağın gereklerine uyamamışlardır.

8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde XIX. Ve XX. yüzyıldaki bilim insanları arasındadır?
A) Mehmet Fatih Gökmen (Astronomi)
B) Naima (Tarih)
C) Altuncuzade (Tıp)
D) Katip Çelebi (Coğrafya-Tarih)
E) Ayaşlı Şifai (Tıp)

9. Lale devrinde, Doğu ve Batı’dan çeşitli eserlerin tercüme edilmesini sağlamak amacıyla Tercüme Encümenliği kurulmuştur. Tercüme edilen eserler matbaada çoğaltılarak basılmıştır.
Buna göre;
I. Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etme,
II. Kültür hayatını canlandırma,
III. İslam kültürünü Avrupa’ya taşıma
amaçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

10. Mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir. Uygur alfabesi ile yazılmıştır. Hükümdara öğütler verir. Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divanı Lügati’t Türk
B) Siyasetname
C) Kutadgu Bilig
D) Atabet’ül Hakayık
E) Divanı Hikmet

11. Osmanlı Devleti’nde tarih yazıcılığı Fatih döneminde büyük bir gelişme göstermiştir.
I. Enveri’nin Düsturnamesi
II. Tursun Bey’in Tarihi Ebul Fethi
III. Karamani Mehmet Paşa’nın Osmanlı Sultanları Tarihi
Yukarıdakilerden hangileri Fatih Dönemi tarihçileri ve eserleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

12. – XVI. yüzyılda İstanbul’da Rasathane kurmuştur.
– Güneş ve Ay tutulmaları ile çeşitli gözlemler yapmıştır.
– İlk defa mekanik saat yaparak dakik gözlemler yapmıştır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hazerfen Hüseyin Çelebi
B) Matrakçı Nasuh
C) Takiyüddin Mehmed
D) Ali Kuşçu
E) Sabuncuoğlu Şerafettin

13. – Sanayii Nefise Mektebi’nin kurulması (Güzel Sanatlar Mektebi)
– Arkeoloji müzesinin açılması
Osmanlıda görülen yukarıdaki gelişmelerde aşağıdaki aydınlardan hangisinin etkisi daha fazladır?
A) Şeker Ahmet Paşa
B) İbrahim Çallı
C) Osman Hamdi Bey
D) Dede Efendi
E) Şevket Dağ
CEVAP: 1.A 2.E 3.E 4.B 5.C 6.C 7.E 8.A 9.D 10.C 11.E 12.C 13.C

Leave a Reply