Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Ekonomi Ünitesi Testleri Ve Cevapları

Türklerde Ekonomi Ünitesi Testleri Ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde Ahilik örgütünün görevlerinden biri değildir?
A) Esnaflar arası dayanışmayı sağlamak
B) Üretimde kaliteyi artırmak
C) Tüketici haklarını korumak
D) Mesleki eğitim vermek
E) Uluslararası ticari anlaşmalar yapmak

2. I. Gümrük vergilerinin yükseltilmesi
II. Kabotaj Kanunu’nun kabulü
III. Yabancı işletmelerin satın alınması
Yukarıdaki esaslardan hangileri milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyen gelişmelerden biri değildir?
A) Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi
B) İpek ve Baharat Yolu’nun Osmanlılara geçmesi
C) Balta Limanı Antlaşması’nın yapılması
D) Duyunuumumiye İdaresi’nin kurulması
E) İngiltere’de Sanayi İnkılabı’nın yapılması

4. Osmanlı Devleti’nde devletin mülkiyetine geçmiş topraklara miri arazi denir.
Aşağıdakilerin hangisinin mülkiyeti devlete ait değildir?
A) Malikane
B) Zeamet
C) Mukataa
D) Paşmaklık
E) Haraciye

5. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerindeki ikta sisteminin amaçlarından biri değildir?
A) Üretimin sürekliliğini sağlamak
B) Hazineye para aktarmak
C) Vergileri düzenli olarak toplamak
D) Taşrada devlet otoritesini sağlamak
E) Göçebe yaşayanları yerleşik hayata geçirmek

6. Dirlik, miri arazinin en önemli bölümüdür. Gelirlerine göre has, zeamet ve tımar olarak ayrılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dirlik sahiplerinin görevlerinden değildir?
A) Üretimde devamlılığı sağlama
B) Savaş zamanı merkezde bulunma ve padişahı koruma
C) Bulunduğu yere devlet otoritesini getirme
D) Cebelü yetiştirme
E) Görev yerlerindeki asayişi sağlama

7. Osmanlı Devleti’nde bütün ekonomik faaliyetler halkın sıkıntıya düşmeden hayatını devam ettirmesi amacına yönelik olarak düzenlenmiştir.
Bu düzenlemeler sonucunda,
I. İhtiyacı karşılayacak üretim yapılmıştır.
II. Üretimin ihtiyacı karşılayamadığı durumlarda dışardan satın alma yoluna gidilmiştir.
III. Üretimin devamlılığı için tedbirler alınmıştır.
IV. İhtiyacı karşılamak için sadece ticaret yapılmıştır.
yargılarından hangisine varılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) I, III ve IV

8. Aşağıdaki Lonca görevlilerinden hangisi bu örgütün bilirkişisi olarak kabul edilmiştir?
A) Şeyh
B) Kethüda
C) Şakirt
D) Ehli Hibre
E) Yiğitbaşı

9. I. Menzil teşkilatı
II. Derbentçiler
III. Mekkari taifesi
IV. Altıbölük taifesi
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nde ticari faaliyetleri desteklemek için kurulan teşkilatlardandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

10. I. Osmanlı Devleti – Ahilik
II. Anadolu Selçuklu Devleti – Lonca
III. Abbasi Devleti – Fütüvvet
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

11. Osmanlı Devleti’nde;
I. Çarşı ve pazar yerlerinde düzenin sağlanmasıyla görevlidir.
II. Mirasçısı olmayan kimselerin mallarını ve kamuya ait malların korunmasıyla ilgili görevlidir.
III. Kasaba ve kentlerde sanatsal ve ticari etkinliklerle ilgili vergileri toplamak ve iş kollarındaki düzeni sağlamakla
görevlidir.
Yukarıda verilen devlet memurları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III
A) Muhtesip Kapan emini Beytülmal emini
B) Kapan emini Muhtesip Gümrük emini
C) Beytülmal emini Gümrük emini Muhtesip
D) Muhtesip Beytülmal emini Gümrük emini
E) Muhtesip Bac emini Beytülmal emini

12. Osmanlıda tarım ve hayvancılığa dayanan sanayi ürünleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
A) Deri sanayi – İstanbul, Kayseri
B) Halıcılık – Uşak, Milas
C) Sof kumaşı – Ankara
D) Çuha, keçe, kumaş – Selanik
E) Altınsırma – İznik

13. Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) İltizam sistemi – Salyaneli topraklar
B) Tımar sistemi – Salyanesiz topraklar
C) Ulufeciler – Saltanat sancaklarını korumakla görevli birlikler
D) Sahnı Seman Medreseleri – İlahiyat ve İslam Hukuk Fakültesi
E) Cebelü Ocağı – Sefere çıkmadan ve sefer arasında bozulan silahların tamiri

14. Osmanlı Devleti’nde devletin gelir kaynağı olan vergiler dini kaynaklı şeri vergiler ile padişahın emriyle konulan örfi vergiler olarak ikiye ayrılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi halktan alınan örfi vergilerden değildir?
A) Çift Resmi
B) Cerime
C) Avarız
D) Aşar
E) Niyabet Rüsümu

15. XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı ekonomisi çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu bozulmanın nedenlerinden değildir?
A) Atlas Okyanusu ticaretinin önemini kaybetmesi
B) Coğrafi keşifler nedeniyle Avrupa’nın zenginleşmesi
C) Köylünün toprağını terk etmesi
D) Yasak yoldan Avrupa’ya mal satılması
E) Savaşların uzun sürmesi

16. İlk Türk devletlerinde ………….. konusu, …………..’den sonra gelen en önemli devlet işiydi.
Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Askerlik – Eğitim
B) Tarım – Hayvancılık
C) Ekonomi – Yönetim
D) Vergi – Askerlik
E) Bilim – Hukuk
CEVAP: 1.E 2.E 3.B 4.E 5.B 6.B 7.D 8.D 9.D 10.C 11.D 12.E 13.E 14.D 15.A 16.D

Leave a Reply