Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Ekonomi Ünitesi Testleri Ve Cevapları

Türklerde Ekonomi Ünitesi Testleri Ve Cevapları

1. Dirlik sahipleri aldığı paranın bir kısmını asker ihtiyacını karşılamak için kullanırdı. Sipahiler savaş olmadığı zamanlarda üretim için uğraşırlardı. Osmanlı Devleti, dirlik sistemi ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır?
A) Topraktan daha iyi yararlanma
B) Devlet gelirlerini arttırma
C) Devlet otoritesini genişletme
D) Ülkeyi bayındır hale getirme
E) Siyasal birliği sağlama

2. I. Harzemşahlar
II. Timur İmparatorluğu
III. Babür Devleti
Yukarıdaki devletlerin hangilerinde ikta sistemi uygulanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin ticareti geliştirmek için yaptığı faaliyetlerden değildir?
A) İkta sistemini uygulamaları
B) Kervansaraylar yapmaları
C) Sigortacılık sistemini uygulamaları
D) Gümrük vergilerini düşürmeleri
E) Ticaret anlaşmaları yapmaları

4. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nde görevlerindeki başarılarından dolayı memurlara verilen topraklardır?
A) Has
B) Vakıf
C) İkta
D) Miri
E) Mülk

5. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında;
– Kervansaraylar yapılması,
– Liman şehirlerinin fethedilmesi
gibi olayların öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç güvenliği sağlamak
B) Vakıf hizmetlerini geliştirmek
C) Ticareti geliştirmek
D) Denizlerde hakimiyeti sağlamak
E) Merkezi otoriteyi artırmak

6. I. Toprağın bir kısmının halka dağıtılması
II. İkta sisteminin uygulanması
III. Toprakların boş bırakılmasının engellenmesi
Türkiye Selçukluları’nda görülen uygulamalardan hangileri üretimde sürekliliği sağlamaya yöneliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

7. Türk-İslam devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde I.’de verilenin II.’ye ortam hazırladığı savunulamaz?
I. II.
A) İkta sistemi Üretimde sürekliliğin sağlanması
B) Medreselerin Yetenekli öğrencilerin yetişmesi kurulması
C) Kut anlayışı Hükümdarın otoritesinin artması
D) Ahilik teşkilatı Devşirme sisteminin uygulanması
E) Ülkenin hane danın ortak malı sayılması – Merkezi otoritenin zayıflaması

8. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam dünyasında uygulanan ikta sisteminin faydaları arasında yer almaz?
A) Konar-göçerlerin yerleşik hayata geçirilmesini sağlama
B) Devletin sanayi ve ticari gelirlerini artırma
C) Devlet gelirlerini artırma
D) Ordu oluşturma
E) Ülke genelinde otorite sağlama

9. Ahilik, Türk devletlerinin ekonomik hayatında önemli rol oynamıştır. Gayrimüslimlere kapalı olan bu teşkilat, Müslüman tüccarlara bir tür ayrıcalık sağlamıştır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Türklerin ekonomik hayata girmeleri kolaylaşmıştır.
B) Ekonomik hayat zayıflamıştır.
C) Gayrimüslimlerin ticarette etkisi artmıştır.
D) Merkezi otorite güçlenmiştir.
E) Ahilik teşkilatı önemini kaybetmiştir.

10. Anadolu Selçuklu Devleti’nin;
I. Sinop’u alması,
II. Kıbrıs Krallığı ile anlaşma yapması,
III. Harzemşahlar ile Yassıçemen Savaşı’nı yapması
durumlarından hangileri ekonomik gelirlerini arttırmıştır?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) Yalnız III
D) II ve III
E) Yalnız I

11. Anadolu Selçuklu Devleti’nde ticari limanlar fethedilmiş, komşu devletlerle ticari anlaşmalar yapılmış ve gümrük vergileri düşük tutulmuştur.
Bu bilgiye göre aşağıdaki hangi alanlarda teşkilatlanmaya ve sistemleşmeye gidilmiştir?
A) Siyasi – Askeri
B) Siyasi – Ekonomik
C) Siyasi – İlmi
D) Eğitim – Askeri
E) Askeri – İdari

12. Anadolu Selçukluları’nda;
– Tüccarların çeşitli nedenlerle uğrayacağı zararların devlet tarafından karşılanması,
– Sinop, Antalya ve Suğdak’ın fethedilmesi,
– Düşük gümrük tarifesi uygulanması
durumlarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Üretimde sürekliliği sağlama
B) Denizcilik faaliyetlerini başlatma
C) Ticareti geliştirme
D) Ülke bütünlüğünü koruma
E) Uluslararası alanda güç dengesi oluşturma

13. Türkiye Selçukluları’nda ticaret, devletin politikasını belirleyen en önemli unsurdur. Devletin ekonomik politikaları askeri seferlere dahi yön vermiştir.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi ticareti canlandırmak amacıyla gerçekleştirilmemiştir?
A) Antalya ve Alanya limanlarının fethedilmesi
B) Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine sefer düzenlenmesi
C) Venedik ve Kıbrıs Krallığı ile anlaşmalar imzalanması
D) Tüccarlardan düşük gümrük vergisi alınması
E) Eyyubiler ile ittifak kurulması

14. Türk mimarisinde ilk kervansaray yapımını Karahanlılar gerçekleştirmiştir. Anadolu Selçukluları ise kervansaray yapımına çok önem vermiş ve bu alanda ileri gitmişlerdir.
Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç güvenliği sağlamak
B) Asker yetiştirmek
C) Ticareti geliştirmek
D) Yolcuları korumak
E) İslamı yaymak

15. “Anadolu Selçuklu Devleti’nde hazine gelirlerinin büyük bir kısmını gümrük ve ürün vergileri oluşturmuştur.” diyen bir tarihçi;
I. tarım,
II. ticaret,
III. hayvancılık
alanlarından hangilerindeki faaliyetleri görüşüne kanıt olarak ileri sürülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

16. “Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayarak Altay-Sayan dağları üzerinden Çin’e ulaşıyordu. Bu yolun asıl ticari malları sincap, sansar, tilki, samur, kunduz, vaşak vb. hayvan kürkleri idi.”
Yukarıda bahsedilen yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baharat Yolu
B) İpek Yolu
C) Akdeniz Yolu
D) Atlas Okyanusu Yolu
E) Kürk Yolu
CEVAP:1.E 2.E 3.A 4.E 5.C 6.E 7.D 8.B 9.A 10.A 11.B 12.C 13.E 14.C 15.C 16.E

Leave a Reply