Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Hukuk Ünitesi Testleri ve Cevapları

Türklerde Hukuk Ünitesi Testleri ve Cevapları

1. Türklerde kağan da dahil olmak üzere herkes töre hükümlerine uymak zorundadır.
Yukarıdaki bilgiye göre, Türklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Kanun gücünün üstünlüğü egemendir.
B) Yargı kararları Kurultay’da belirlenmektedir.
C) Yasama yetkisini doğrudan Meclis kullanmaktadır.
D) Yönetimde halkın egemenliği sağlanmıştır.
E) Kurultay danışma organı niteliğindedir.

2. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleriyle toplum ve devlet hayatında etkili olan töre ile birlikte şeri hukuk da uygulanmaya başlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi şeri hukukun kaynakları arasında yer almaz?
A) Kıyas
B) İcma
C) Ferman
D) Sünnet
E) Kur’an

3.
I. Mali yapı
II. Askeri düzen
III. Yönetim yapısı
IV. Aile hukuku
Türk-İslam devletlerinde yukarıdakilerden hangilerinde genel olarak örfi hukuk uygulanmaktadır?
A) Yalnız IV
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve IV
E) I, II ve III

4.
I. Yasama
II. Yürütme
III. Yargı
Türk-İslam devletlerinde adli teşkilatın temel organlarından biri olan Divanımezalim’in görevleri arasında yukarıdakilerden hangileri vardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi Divanımezalim’in görevleri arasında sayılamaz?
A) Memurlarla ilgili şikayetlerin incelenmesi
B) Vakıfların denetlenmesi
C) Kadı mahkemelerinde verilen kararların uygulanması
D) Muhtesibin yerine getiremediği kararların uygulanması
E) Hükümdar olacak kişinin belirlenmesi

6. Osmanlı Devleti’nde Fatih döneminde yapılan Kanunnamei Ali Osman aşağıdaki dönemlerden hangisine kadar yürürlükte kalmıştır?
A) Tanzimat Dönemi
B) Birinci Meşrutiyet Dönemi
C) İkinci Me0şrutiyet Dönemi
D) Cumhuriyet Dönemi
E) Lale Devri

7. Osmanlı Devleti’nde idare organları, protokol esasları, padişahlara ait merasimler ile devlet memurlarının idari suçları ve unvanlarına ait hükümleri içeren belgeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hususi Kanunnameler
B) Teşkilat Kanunnameleri
C) Sancak Kanunnameleri
D) Beratlar
E) Adaletnameler

8. Osmanlı Devleti’nde padişahın herhangi bir konuda tuğra veya nişanını taşıyan yazılı emirlerine…………………..denilmektedir.
Yukarıdaki açıklamaya göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ferman
B) Berat
C) Yasakname
D) Kanunname
E) Mecelle

9. Osmanlı Devleti’nde devlet memurlarının görevlerini kötüye kullanmaları ve kanunlara aykırı hareket etmeleri durumunda, halkı zulme karşı korumak amacıyla yayınlanmıştır. Kadı, beylerbeyi ve sancak beylerine hitaben yazılan …………………..halka duyurulması şarttır.
Yukarıdaki açıklamaya göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fermanların
B) Beratların
C) Yasaknamelerin
D) Adaletnamelerin
E) İlanların

10. Osmanlı Devleti’nde yasak edilen bir şeyin kanun gereği elden alınması veya suçlu görülen bir kimsenin malının devlet tarafından zapt edilmesi anlamına gelen uygulamaya ne ad verilmektedir?
A) İltizam
B) Müsadere
C) Devşirme
D) Kısasa kısas
E) Mübadele

11. I. Şeri
II. Cemaat
III. Konsolosluk
IV. Nizamiye
V. Ticaret
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde Tanzimat öncesindeki mahkemeler arasında sayılamaz?
A) Yalnız III
B) II ve III
C) III ve IV
D) Yalnız V
E) IV ve V

12. Yeni Türk Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı anayasası olan Kanunuesasi yürürlükten kalkmıştır?
A) Teşkilatıesasiye’nin ilanıyla
B) 1924 Anayasası’nın kabul edilmesiyle
C) İlk TBMM’nin açılmasıyla
D) Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle
E) 1961 Anayasası’nın kabul edilmesiyle
CEVAP: 1.A 2.C 3.E 4.E 5.E 6.A 7.B 8.A 9.D 10.B 11.E 12.B

Leave a Reply