Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Seçmeli Tarih Dersi Hukuk Ünitesi Testleri ve Cevapları

Türkler de Hukuk Ünitesi Testleri ve Cevapları

1. Türklerde mal edinme, iş sözleşmesi, köle satışı, vakıfname, vasiyetname ve ipotek senedi gibi hukuki işlemler aşağıdaki devletlerden hangisinde görülmeye başlamıştır?
A) Asya Hun Devleti
B) Göktürk Devletit
C) Uygur Devleti
D) Selçuklu Devleti
E) Osmanlı Devleti

2. Medeni Kanun’la,
I. evlenme,
II. miras,
III. eğitim
konularından hangilerinde kadın ve erkekler arasındaki eşitsizlikler giderilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

3. Eski Türklerde uzun süreli hapis cezalarına rastlanmazdı.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Boylar halinde örgütlenmeleri
B) İkili teşkilat yapıları
C) Göçebe yaşam tarzını benimsemeleri
D) Ticaretle uğraşmaları
E) Hoşgörülü olmaları

4. İlk Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisinde ilk defa yazılı hukuka geçilmiştir?
A) Göktürkler
B) Hunlar
C) Avarlar
D) Hazarlar
E) Uygurlar

5. Osmanlı Devleti’nden kalma hukuk kurallarının toplumsal birliği sağlayamaması ve Türkiye için çağdaş uygarlık seviyesinin hedeflenmesinden dolayı, ülkemizde laik hukuk düzenini yerleştirmek amacıyla köklü yenilikler yapılmıştır.
Buna göre, yeni hukuk sistemiyle ilgili;
I. toplumda laik hukuk anlayışını yerleştirmek,
II. Batılı devletlerdeki hukuk anlayışını Türk toplumuna kazandırmak,
III. sosyal hayatta kadın erkek eşitliğini sağlamak
amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

6. Türkiye’de azınlıkların şahsi hükümlere ve aile hukukuna ait işlerinin kendi gelenek ve göreneklerine göre çözülmesine Lozan Antlaşması’nda karar verilmişti. Ancak azınlıklar, Lozan Antlaşması’ndaki haklarından vazgeçtiklerini, kendilerinin de Türk Medeni Kanunu’nun hükümlerine uymak istediklerini bildirmişlerdir.
Buna göre Türk Devleti ile ilgili;
I. yeni yasaların güvence sağladığı,
II. azınlıkların imtiyazlı duruma geldikleri,
III. yabancı devletlerin iç işlerimize müdahalesinin önlendiği durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

7. Türklerdeki töre hükümleri yenilikçi bir yapıya sahipti. Zamana ve çevre şartlarına göre devletin ve toplumun ihtiyacı göz önünde bulundurularak gerekli düzenlemeler yapılırdı. Bununla birlikte “adalet, iyilik, eşitlik ve insanlık” törenin değişmez hükümleriydi.
Bu duruma göre töre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çağın ihtiyaçlarına uygundur.
B) Siyasi konularda da töre geçerlidir.
C) Töre ile ilgili değişiklikleri hükümdar yapar.
D) Toplumsal konularda etkilidir.
E) Değişmez hükümleri vardır.

8. Selçuklular döneminde kadıların verdiği kararlara itiraz Divanı Mezalimde, Osmanlı Devleti zamanında ise Divanıhümayun’da görüşülmüştür.
Yalnızca bu bilgilere bakılarak Türk-İslam Devletleri’nin hukuk sistemi ile ilgili;
I. kadıların denetlendiği,
II. kararların temyize götürülebildiği,
III. sadece azınlık hukukunun uygulandığı
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

9. Türk-İslam devletlerinde hukuk; şeri ve örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılırdı. Şeri hukuk içine giren davalara kadılar bakardı.
Aşağıdakilerden hangisi Şeri hukuk kurallarına giren davalardan biri değildir?
A) Ticari davalar
B) Nafaka davası
C) Boşanma davası
D) Miras davası
E) Evlenme

10. “Müslümanların ve gayrimüslimlerin davalarına bakmak için kurulmuştur. Başkanı kadı olup üyeleri Müslüman ve gayrimüslimlerden meydana gelmiştir.”
Yukarıda bahsedilen Osmanlı Mahkemeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeri
B) Nizamiye
C) Cemaat
D) Konsolosluk
E) Ticaret

11. İlk Türk devletlerinde,
– Vatana ihanet edenin idam edilmesi,
– Hayvan kaçıran hırsızın mallarına el konulması,
– Barış zamanında başkasına kılıç çekenin idam edilmesi
cezalarına bakılarak Türk adalet sistemi için varılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adaletin sağlanmasına ve caydırıcı cezalar uygulamaya önem vermişlerdir.
B) Devlet ve toplum yapısı korunmaya çalışılmıştır.
C) Çok ağır cezalar içermektedir.
D) Türk devletlerinde şeri hukuk uygulanmıştır.
E) Suça ve zamana göre cezalar verilmiştir.

12. “Kurultay gerektiğinde törede değişiklikler yapabilirdi. Kağanın töre kurallarında değişiklik yapılmasını teklif etme yetkisi vardı. Kurultay üyeleri arasında halktan kişiler de bulunmaktaydı.
Yukarıdaki bilgilere göre varılacak en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurultay, yürütme yetkisini de kullanmaktaydı.
B) Yargı yetkisinin en üst mercisi Kurultay’dı.
C) Yasama yetkisi halk, Kurultay ve kağan arasında paylaşılmıştır.
D) Devlet yönetiminde demokrasi vardır.
E) Kurultay danışma organı niteliğindedir.
CEVAP: 1.C 2.D 3.C 4.E 5.E 6.D 7.C 8.C 9.A 10.B 11.A 12.C

Leave a Reply