Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Sanat Ünitesi Testleri Ve Cevapları

Türklerde Sanat Ünitesi Testleri Ve Cevapları

1. İlk Türk devletlerinde mimari eserlere geç dönemde rastlanılmasına etki eden en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşam tarzı
B) Dini inanışlar
C) Ordu-millet anlayışı
D) Veraset anlayışı
E) Dış saldırılar
2. Hunlarda rastlanılan kurganlar, oda biçiminde olup bu kurganlarda ölünün eşyaları ile birlikte bazı hediyelere de rastlanmıştır.
Buna göre Hun Türkleri’yle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Yas törenlerinin yapıldığı
B) Ölümden sonraki yaşama inandıkları
C) Kut inancının etkili olduğu
D) Anıt mezar geleneğinin korunduğu
E) Tek tanrılı inancın yaygın olduğu

3. İlk Türk devletlerinde hayvancılığın yaygın olması aşağıdaki el sanatlarından daha çok hangisinin gelişmesinde etkili olmuştur?
A) Maden işçiliği
B) Dokumacılık
C) Ahşap işçiliği
D) Demircilik
E) Minyatürcülük

4. XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu’da medrese ve camilerin taç yapılarında……………………yapılmıştır.
“Devlet”i sembolize ettiği anlayışından dolayı da yaygınlaşmıştır.
Yukarıdaki açıklamaya göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Çifte minareler
B) Çini süslemeler
C) Eyvanlı ögeler
D) Büyük kemerler
E) Halat motifli figürler

5. Selçuklularda anıt mezarlar kare, çokgen veya yuvarlak planlarda yapılmıştır. Konik veya piramit bir külahla örtülen mezarlara…………….,kubbeyle örtülü olanına da……….denir.
Yukarıdaki açıklamaya göre, boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Kümbet – Türbe
B) Medrese – Kümbet
C) Türbe – Kümbet
D) Ribat – Türbe
E) Kurgan – Cami

6. Beylikler ve Türkiye Selçukluları tarafından yapılan Anadolu medreselerinin mimarisi daha çok aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
A) Karahanlılar
B) Gazneliler
C) Büyük Selçuklular
D) Abbasiler
E) İran

7. Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi Türkiye Selçukluları dönemine ait değildir?
A) Adana Ulu Camii
B) Ankara Arslanhane Camii
C) Konya İnceminareli Medrese
D) Malatya Ulu Camii
E) Konya Alaaddin Camii

8. Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi, Beylikler Dönemi’ne ait değildir?
A) Selçuk İsa Bey Camii
B) Milas Firuz Bey Camii
C) Balat İlyas Bey Camii
D) İznik Yeşil Camii
E) Divriği Ulu Camii

9. Aşağıdakilerden hangisi Süleymaniye Külliyesi’nde yer alan bölümler arasında yer almaz?
A) Kervansaray
B) Enderun
C) Hastane
D) Medrese
E) Aşevi

10. Klasik dönem Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden olup Mimar Sinan tarafından Edirne’de inşa edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süleymaniye Camii
B) Selimiye Camii
C) Sultan Ahmet Camii
D) Üç Şerefeli Camii
E) Muradiye Camii

11. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sivil mimari yapılar arasında yer almaz?
A) Köşk
B) Bedesten
C) Sebil
D) Su kemeri
E) Külliye

blank

12. Osmanlı Devleti’nde……………..dönem medreselerinde Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi medrese planı devam ettirilmiştir. Ancak…………….dönem medreseleri genellikle külliye içinde yer alırken bağımsız olarak yapılanları da vardır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Erken – Geç
B) Erken – Klasik
C) Klasik – Tanzimat sonrası
D) Klasik – Geç
E) Geç – Klasik

13. XVI. yüzyılda, en parlak dönemini yaşayan …………. sanatı, yabancı ressamları etkisinden kurtulmuş ve bu dönemde kent, manzara, olay tasvirleri sıkça kullanılmıştır. Dönemin en önemli nakkaşı…………………..’tur.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Minyatür – Matrakçı Nasuh
B) Resim – Levni
C) Minyatür – Nakkaş Sinan Bey
D) Resim – Osman Hamdi Bey
E) Hat – Osman Hamdi Bey
CEVAP: 1.A 2.B 3.B 4.A 5.A 6.C 7.A 8.D 9.B 10.B 11.E 12.B 13.A

Leave a Reply