Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türklerde Sanat Ünitesi Testleri Ve Cevapları

Türklerde Sanat Ünitesi Testleri Ve Cevapları

1. Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki sanat dallarından hangisinde gelişme görülmemiştir?
A) Minyatür
B) Tezhip
C) Ciltçilik
D) Çinicilik
E) Fresk

2. I. Kümbet
II. Kubbe
III. Silindirik ve yivli minareler
IV. Türbe
Türkler, yukarıdaki yapılardan hangilerini İslam mimarisine kazandırmıştır?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) II ve III
D) I ve IV
E) I, II ve IV

3. Aşağıdaki mimari eserlerden hangileri Türkiye Selçuklu Devleti dönemine ait değildir?
A) Döner Kümbet
B) Karatay Medresesi
C) Gevher Nesibe Darüşşifası
D) Hunad Hatun Külliyesi
E) Yağıbasan Medresesi

4. Orta Asya’da kurulan ilk kültür merkezlerinden aşağıdakilerden hangisi günümüze en yakın kültürdür?
A) Keltaminar
B) Karasuk
C) Anav
D) Tagar
E) Andronova

5. Alaturka müzik, XVIII. yüzyılın ünlü bestecilerini de etkilemiştir. Mozart’ın 5 numaralı konçertosu Türk konçertosu olarak tanınmaktadır. Beethoven’in Atina Harabeleri adlı eserinde Türk Marşı yer almaktadır.
Buna göre;
I. Avrupalılar her alanda Osmanlı kültürünü örnek almıştır.
II. Müzik evrensel değerler içermektedir.
III. Türk kültürü Avrupa’da tanınmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

6. İlk Türk devletlerinde aşağıdaki sanat dallarından hangisine rastlanmamıştır?
A) Hattatlık
B) Oymacılık
C) Halıcılık
D) Dokumacılık
E) Dericilik

7. I. Mama Hatun Külliyesi
II. Yağıbasan Medresesi
III. Taç Mahal
IV. Malabadi Köprüsü
V. Divriği Külliyesi
Yukarıdaki eserlerden hangileri ilk beylikler dönemine aittir?
A) I ve II
B) II, IV ve V
C) I ve III
D) II ve V
E) I, II, IV ve V

8. Erken dönem Osmanlı mimari eserleri aşağıdaki şehirlerden hangilerinde daha çok yapılmıştır?
A) İznik – Bursa – Edirne
B) Şam – Bağdat – Kırım
C) İznik – Bağdat – İstanbul
D) Bursa – Konya – Diyarbakır
E) İzmir – Edirne – İstanbul

9. “İslamiyet’in etkisiyle gelişen minare geleneği Türk-İslam sanatında önemli bir yere sahiptir. Barış zamanında müminleri …………… yanında, savaş zamanında …………… olarak da kullanılmıştır.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ezan okuma – Duyurular yapma
B) Namaza çağırma – Gözcü kulesi
C) İlahiler okuma – Haberleşme sağlama
D) Namaza çağrı – Mevlüt okuma
E) Mevlüt okuma – Haberleşme

10. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinde Budist tapınaklarına rastlamak mümkündür?
A) Asya Hunları
B) Göktürkler
C) Uygurlar
D) Avarlar
E) Akhunlar

11. I. Pazırık halısı
II. Altın Elbiseli Adam heykeli
III. Kültigin heykeli
Yukarıdakilerden hangileri Asya Hun Türklerinden kalan eserler arasında sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

12. Türkler ölümden sonraki yaşama ait dini inanışları sebebiyle ………………….adı verilen mezarlar yapmışlardır.
Yukarıdaki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kurgan
B) Balbal
C) Tümülüs
D) Fresko
E) Höyük

13. I. Dokumacılık
II. Ahşap işçiliği
III. Demircilik
Yukarıdakilerden hangileri Türklerde gelişen el sanatları arasında sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

14. I. Kale Mescidi
II. Tepsi Minare
III. Divriği Ulu Camii
IV. Diyarbakır Ulu Camii
Yukarıdakilerden hangileri ilk Türk Beylikleri’nden kalan mimari eserler arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve IV
E) I, II ve III
1.E 2.B 3.E 4.D 5.E 6.A 7.E 8.A 9.B 10.C 11.D 12.A 13.E 14.E

Leave a Reply