Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

seçmeli uluslar arası ilişkiler dersi ı. dönem ı. yazılı soruları

seçmeli uluslar arası ilişkiler  dersi ı. dönem ı. yazılı soruları ve Cevapları

Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız.

1-Uluslar arası bilim dalının çalışma alanlarından beş tanesini yazınız.(10 Puan)

CEVAPKüreselleşme  (2p)                        

Sürdürülebilir kalkınma, (2p)               

nükleer yayılma,  (2p)        

terörizm(2p),          

organize suç, (2p)

milliyetçilik, insan hakları, çevre sorunları, güvenlik ve insan kaçakçılığı

2-Hükümet dışı örgütler (NGO) faaliyetlerini hangi seviyelerde gerçekleştirirler? Yazınız.(10 Puan)

CEVAP: 1-Uluslararası konularda ilgi uyandırarak, (2p)

2-Diğer uluslar arası NGO’larla ortak faaliyet göstererek,  (2p)

3-Bir devlet içindeki birimler ve sivil toplum örgütleriyle çalışarak, (2p)

4-Bölgesel birimlerle çalışarak, (2p)

5-Kendilerini destekleyen kurumlar, hükümetler ve fertler arasındaki ağı kullanarak. (2p) 

3-Uluslar arası İlişkilerde ekonomik yaptırım hakkında bilgi veriniz.(10 Puan)

CEVAP:Hedef ülkeye ihracatı kesme, (3p)

 ondan mal alımını durdurma, (3p)

mal varlıklarını dondurma (2p)

 bu ülke ile girişilmiş olan her türlü iktisadi faaliyeti sona erdirme(2p)

 biçiminde kendini gösteren cezalandırma ve zorlama politikasıdır. 

4-Uluslar arası ilişkilerde aktörlerin çatışma türlerinin isimlerini yazınız.(10 Puan)

CEVAP: 1.Bilgi Çatışmaları(3p)

2.İhtiyaç ve Çıkarlara İlişkin Çatışmalar(3p)

3.Yapısal Çatışmalar (2p)

4.Değer Çatışmaları(2p)

 

 

Aşağıda verilen boşluk doldurma sorularını cevaplayınız (3×5=15 puan)

Yönetimde hanedan ve halkın meclisi bulunduğu rejime ……meşruti monarşi…… denir.

Yürütme yetkisini belirli bir grup ya da zümreye ait olduğu devlet şekline………oligarşi……denir.

Çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkilemek amacını taşıyan önceden planlanmış bir mesajlar bütününe ……propaganda…… denir.

En az iki ülkede üretim ve hizmet sunan büyük işletmelere  ……çok uluslu şirket…….. denir.

Tarihin bilinen ilk diplomatik belgesi olan aynı zamanda ilk yazılı barış anlaşması …kadeş antlaşması……………

 

 

 

Aşağıdaki testleri cevaplayınız.(3×15=45)

1-)  I.Ülke

II.Güçlü ekonomi

III.Siyasi İktidar

IV.Çalışma alanları

V.Millet

Devleti oluşturan unsurlar, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde  doğru olarak verilmiştir?

A.I ve IV   

B.II , III ve V    

C.I,III ve V

D.Sadece V          

E.I,II ve III

 

2. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi uluslararası ilişkiler disiplininin doğrudan inceleme alanına girmez?

A) Tarih        

B)Arkeoloji         

C) Hukuk

D) Sosyoloji   

E) Felsefe

 

3.Aşağıdaki unsurlardan hangisi, 20.yüzyıl boyunca Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) önemini artırmıştır?

A.Sürdürülebilir Kalkınma                    

B.Savaşlar

C.Kültürel çeşitlilik        

D.Küreselleşme   

E.Kutuplaşmalar

 

4-) I.Askeri etki

II.Sosyal etki

III.Çevre etkisi

IV.Ekonomik etki

V.Kültürel etki

Uluslar arası ilişkilerde güç kavramı içersinde yer alan yumuşak güç ( soft power), aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam doğru olarak verilmiştir?

A.Sadece I              

B.I ve II                

C.III ve IV

D.IV ve V               

E.II ve V

 

5.Devletler arasındaki görüşmelerin temsilciler aracılığıyla yürütülmesine ne ad verilir?

A.Diplomasi                       

B.Müzakere            

C.Savaş

D.Uluslararası Bilgilendirme             

E.Propaganda

6.BM İnsan Hakları Komisyonu’nun 1235. maddesinde  insan hakkı ihlalinde bulunan ülkeleri teşhir etmesi örneğinde görülen, Uluslar arası İlişkilerin araçlarından birisi olan yöntem, aşağıdakilerden hangisidir?

A.Yaptırım             

B.Güç kullanımı     

C.Uluslararası Bilgilendirme               

D.İhbarcılık            

E.Propaganda

 

7.Uluslar arası İlişkilerde son çare olarak kabul edilen araç, aşağıdakilerden hangisidir?

A.Diplomasi                

B.Savaş            

C.Uluslararası Bilgilendirme

D.Yaptırım                  

E.Ambargo

 

8.“Devlet……………………………. birliktir” cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygun olacaktır?

A.Ekonomik                  

B.Kültürel                          

C.Tarihsel

D.Siyasal                      

 E.Dinsel

 

 

9.“Tüm devletlerin ortak özelliği, hepsinin idealler veya etik değerler yerine, çoğunlukla ekonomik ve askeri güç peşinde olmasıdır” görüşü, aşağıda verilen teorilerden hangisinin temel görüşüdür?

A.Çoğulculuk                

B.Realizm      

C.İdealizm

D.Küreselleşme            

 E.Kapitalizm

 

10.Uluslar arası Sistem içindeki güç düzenini ifade eden kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A.Güç                             

B.Kutuplaşma             

C.Diplomasi

D.Bağımlılık                   

E.Uluslararası Bağımlılık

 

11- Diplomatik dokunulmazlık kuralının ilk gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Elçilerin seyahat güvenliğinin sağlanması

b. Elçilerin ikamet güvenliğinin sağlanması

c. Elçilerin ailelerinin güvenliğinin sağlanması

d. Elçilerin eşyalarının güvenliğinin sağlanması

e. Elçilerin kişisel borçlarından dolayı hapsinin önlenmesi

 

12-“  Bizim ezeli düşmanlarımız ve dostlarımız yoktur, sadece ebedi ülke çıkarlarımız vardır.”

Avrupalı bir diplomatın yukarıdaki sözlerinden hareketle uluslar arası ilişkilerde belirleyici olarak aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?

A )Dinsel inanışlar    

B) Etnik birliktelik    

C) Ekonomik ve siyasal çıkarlar

D) Aynı coğrafyada yer alma             

E) Farklı kültürlere sahip olma

 

13-  Kendilerine yarı dini yetkiler de tanınan Yunan şehir devletlerine ait diplomatlar,mitolojide tanrıların habercisi olan Hermes ile özdeşleştirilmiştir.

Bu anlayışa göre Yunan diplomatların,

I. Psikolojik savaş yöntemlerini uygulama

II.Polislerin uluslararası ilişkilerde habercisi olma

III. Şehirlerarasında güvenliği sağlama görevini yerine getirme

amaçlarından hangilerine yönelik görev yaptıkları söylenebilir?

A) Yalnız I      

B) Yalnız II     

C) I ve II

D)II ve III       

E) I,II ve III

 

14-   Uluslararası örgütler iki türlüdür. Hükümetler arası uluslararası örgütler ve hükümetler dışı uluslar arası örgütler.

Buna göre hükümetler arası uluslararası örgütler ile ilgili olarak,

I. Siyasal güçler tarafından denetlenmektedir.

II. Diplomasi ön planda olmuştur.

III. Sivil toplum kuruluşları tarafından yönlendirilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I      

B) Yalnız III      

C) I ve II

D) I ve III        

E) II ve III

 

15-  Dış siyaset genellikle iç siyasete dayanmak zorunda olmuştur. Hayali dış siyasetler peşinde koşanlar dayanak noktalarını kendiliğinden kaybederler"

Atatürk yukarıdaki konuşmasıyla dış siyasetin aşağıdakilerden hangisine dayanması gerektiğini vurgulamıştır?

A) Devletçiliğe      

B) Yayılmacılığa    

 C) Sömürgeciliğe

D) Gerçekçiliğe   

E) Mandacılığa

 

 

 

4 Comments

Leave a Reply