Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi- Soğuk Savaş Dönemi Test Soruları ve Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi- Soğuk Savaş Dönemi Test Soruları ve Cevapları
1.Aşağıdakilerden hangisi, 1945–1975 yılları arasında özellikle Avrupa, ABD ve Japonya’da yaşanan ekonomik büyümenin nedenlerinden değildir?

A) Yüksek doğum oranı,
B) Yeni teknolojilerin geliştirilmesi,
C) Refah Devleti tarafından yürürlüğe konan sosyal yardımlar,
D)Moda anlayışının değişmesi,
E) Üçüncü dünya ülkelerinden gelen hammadde ve enerjinin düşük olması.

2.Aşağıdakilerden hangisi Marshall yardım planının ABD tarafından uygulamaya konulmasında ABD’ye doğrudan daha fazla yarar sağlar?
A) Avrupa ülkelerinin ekonomilerini yeniden yapılandırması,
B)Amerikan ürünlerine gerekli pazarları sağlamak,
C) Avrupa ülkelerinin Sovyetler Birliği’ne yakınlaşmasını engellemek,
D) Dünya barışının korunmasına katkıda bulunmak,
E) Ülkeler arasındaki gelir dağılımını daha dengeli hale getirmek.

3. Hangisi 1945–1975 yılları arasındaki ekonomik büyümenin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan biri değildir?
A) Kadınların fabrikalarda daha fazla çalışması,
B) Köy ve mahallelerdeki geleneksel ilişkilerin alt üst olması,
C) 1960’lı yıllarda, gençler arasında hem topluma hem de maddî tüketim alışkanlıklarına yönelik bir tepki hareketinin başlaması,
D)Tarımda makineleşmenin artması,
E) Yeni sanayilerin ortaya çıkışı nedeniyle nitelikli işgücü yetiştirme zorunluluğu.

4.1950’li yıllardan itibaren Türkiye de kalkınma hızının artış göstermesinde;
I.BM’ye üye olması
II.Savaş ekonomisinin sona ermesi
III.Marshall yardımı
Durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A)Yalnız I
B) II-III
C)I-II
D) Yalnız III
E)I-II-III

5.Türkiye’de 1945 yılına kadar çok partili hayata geçiş denemeleri çeşitli nedenlerden dolayı kesintiye uğramıştır.Aşağıdaki partilerden hangisi Türkiye’nin 3.Muhalefet partisi olma özelliğine sahiptir?
A)Demokrat Parti
B)Adalet partisi
C
) Milli Selamet Partisi
D)Serbest Cumhuriyet Partisi
E) Milli Kalkınma Partisi

6.I.SanFrancisco Konferansı
II.Balfour deklarasyonu
III.II.Dünya savaşı
IV.Haganah örgütünün çalışmaları
V.Yalta konferansı
Yukarıdakilerden hangisi yada hangilerinin İsrail devletinin kurulmasında etkisi olduğu söylenebilir?
A)Yalnız II
B)I-II
C) II-III-IV
D)I-IV-V
E) II- III

7. Türkiye ,Balkan paktının ardından artan Sovyet tehdidi karşısında Ortadoğu da bir savunma hattı oluşturmak istemiştir.
Bu amaçla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?
A)Kellog Paktı
B) Akdeniz Paktı
C)Varşova paktı
D)Küçük Antantı
E) Bağdat Paktı

8.Asya ve Afrika da yeni kurulan devletlerin kendilerini ABD ve SSCB ye karşı korumak için kurdukları uluslar arası teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
A)BM
B) OECD
C)NATO
D)CENTO
E) Bağlantısızlar Hareketi

9.Türkiyenin NATO ya üye olmasında
I.Vietnam savaşı II.Kıbrıs Barış harekatı III.Kore savaşı
Gibi savaşlardan hangisinde gösterdiği başarılar etkili olmuştur?
A)Yalnız I
B) I-III C)I-II
D) Yalnız III
E)I-II-III

10.Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler teşkilatında veto yetkisi olan ülkelerden değildir?
A)Çin
B)Türkiye
C)Fransa
D)İngiltere
E)ABD

11.Sovyetler birliğinin Avrupa’da komünizmi yaymak istemesine karşılık ABD ;
I.Marshall Planı
II.Truman doktrini
 III.Molotof planı
Yukarıdakilerden hangilerini uygulamaya koymuştur?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I-II
D)II-III
E)I-II-III

12.Aşağıdakilerden hangisi Yalta konferansında görüşülen konulardan biri değildir?
A)İranın içinde bulunduğu durum
B)Uzakdoğu sorunu
C)Birleşmiş milletlerin yapısı
D)Yahudi soykırımı
E)Boğazların statüsü

13.NATO’nun kuruluşuna karşı Sovyet Rusya ve doğu bloku ülkelerin oluşturduğu grup hangi savunma teşkilatını kurmuştur?
A)Molotof planı
B)Varşova paktı
C)Birleşmiş milletler
D)Cento
 E)Bağdat paktı

14.Türkiyenin Kuzey Atlantik Paktına davet edilmesinde
I.Vietnam savaşı
II.1974 Kıbrıs barış harekatı
III.Kore savaşı
Yukarıdaki olaylardan hangileri etkili olmuştur?
A)Yalnız I
B)Yalnız III
C)I-III
D)II-III
E)I-II-III

15.Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A)Dünya barışını korumak için II.Dünya savaşından sonra kuruldu
B)Milletler cemiyetinin yerine kuruldu
C)Merkezi New York tadır
D)Örgüte üye tüm üyeler eşittir
E)Örgüt üye devletlerin içişlerine karışabilir
CEVAPLAR:
1.D 2.B 3.D 4.B 5E 6.C 7.E 8.E 9.D 10.B 11.C 12.A 13.B 14.B 15.D

Leave a Reply