Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

Sosyal bilgiler Dersi 6. Sınıf 1. dönem 2 Yazılı soruları ve Cevapları

---

Sosyal bilgiler Dersi 6. Sınıf 1. dönem 2 Yazılı soruları ve Cevapları
1. Aşağıdakilerden hangisi 6. sınıf öğrencisi Cihan’ın evde alabileceği sorumluluklardan biri olamaz?

A) Sabah uyandığında yatağını düzeltmek
B) Odasını temiz ve düzenli tutmak
C) Yemek için sofranın hazırlanmasına yardım etmek
D) Ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak
2. Aşağıdakilerden hangisi sorunların çözümünde kullanacağımız yöntemlerden biri olamaz?
A) Yetkili kurumlara başvurarak çözmeye çalışmak
B) Sorunla ilgili dilekçe vermek
C) Bakanlık hatlarını arayarak yardım istemek
D) Sorunu görmezlikten gelmek

---

3. Bir toplumu millet yapan en önemli özelliklerden biri de ortak bir geçmişe sahip olmasıdır. Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz. İbn-i Haldun şöyle der: “Ve sen geçmişini bilerek devlet adamlarının bu kapıdan nasıl geçtiğini anlayacaksın.”
Yukarıdaki metinde kültürel ögelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?
A) Dil
B) Din
C) Dayanışma
D) Tarih

4. İnsanların beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkan, toplumun ekonomik yapısını dengede tutan, birlik ve beraberliği artıran değerlere sosyal yardımlaşma ve dayanışma denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi maddi yardımlaşmaya örnek olarak verilebilir?
A) Karşılaştığımız bir kişiye selam verip gülümsemek
B) Arkadaşlarımızla iyi geçinmek
C) Yaşlı ve engelli kimselere destek vermek ve onları sık sık ziyaret etmek
D) İhtiyacı olanlara para ve eşya vermek

5. Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi dil yoluyla olur. Böylece millet hayatındaki devamlılık dil sayesinde sağlanmış olur. Kültürün bazı unsurları varlığını ve devamlılığını dile borçludur. Toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olan değerler, örf ve âdetler, gelenek ve görenekler dil vasıtası ile nesilden nesile aktarılır. Bu yüzden Türkçemizin korunması ve geliştirilmesi, kültürün yaşaması için önemlidir.
Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzün yaşaması için önemli olan unsurlardan değildir?
A) Türkçeyi yabancı kelimelerden arındırmalıyız
B) Milli tarih bilincimizi geliştirmeliyiz
C) Örf ve adetlerimizi değiştirmeliyiz
D) Toplumsal dayanışmayı arttırmalıyız

---

6. Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri değildir?
A) Siyasi, askerî ve ekonomik kararların alınması
B) Devlet yönetiminde önemli bir meclis olması
C) Kurultaya boy beylerinin ve hatunun da katılması
D) Yönetimde son sözün kurultaya ait olması

---

7. “Uygurlar Çinlilerden etkilenerek Manihaizm (Mani) dinini benimsemişlerdir. Bu dine göre et yemek ve insan öldürmek yasaktır.’’
Buna göre Uygurların Manihaizm ( Mani ) dinini benimsemelerinin sonuçları arasında gösterilemez?
A) 18 harften oluşan Uygur alfabesini kullanmışlardır
B) Savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir
C) Tarım yapmaya başlamışlardır
D) Yerleşik yaşama geçmişlerdir

8. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Orta Asya’daki ilk Müslüman Türk devleti Karahanlı Devletidir.
B) Türklerin konargöçer yaşam tarzına sahip olmaları tarımın gelişmesine katkı sağlamıştır.
C) Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır.
D) Orta Asya Türk topluluklarında ölülerin eşyaları ile gömüldüğü mezarlara kurgan denilirdi.

9. Türkler Kurultayda aldıkları bir karar sonucunda Ergenekon’dan çıkmışlardı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Kurultayda alınan kararlara dikkate aldıklarının
C) Kağanları yönetimden uzaklaştırdıklarının
B) Diğer milletleri yönetime ortak ettiklerinin
D) Kurultay’ın kararlarını dikkate almadıklarının

10. “Ey hükümdar! Biz öyle zihniyete sahip bir kavimdik ki. Putlara tapar, ölü hayvan eti yer, akrabalık bağlarına riayet etmez, komşularımıza kötülük ederdik, güçlü olanlarımız zayıfları ezerdi.”
Habeşistan’a göç eden Müslümanlar adına Habeş Kralı Necaşi ile konuşan Hz. Cafer’in bu sözleri hangi dönemi açıklamaktadır?
A) Cahiliye devri
B) Asrı saadet
C) İslam öncesi Türk kültürü
D) Dört halife dönemi

11. Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp, yazın yaylalarda kışın da kışlaklarda yaşamışlardır.
Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnançlarının gereğini yerine getirmek istemeleri
B) Boy ve kabilelerin birbirleri ile olan mücadeleleri
C) Hayvancılık için elverişli ortam bulmak istemeleri
D) Çin saldırılarına karşı yanıltma politikası uygulamaları

12. “Benim adım Tigin. Benim yaşadığım ülke 552 yılında Bumin Kağan tarafından kuruldu. Yazıyı kullanan ilk Türk devletiyiz. Ayrıca Ergenekon Destanı bize aittir.’’
Yukarıda özellikleri verilen Tigin’in yaşadığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutluk Devleti
B) Köktürk Devleti
C) Uygur Devleti
D) Asya Hun Devleti

---

13. Hz. Muhammed eğitime oldukça önem vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in eğitime verdiği önemin kanıtıdır?
A) İslam dinini halka anlatması
B) Farklı dinlere inanan kişilere hoşgörülü davranması
C) Savaşta esir alınanların okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılması
D) Bütün herkese eşit yaklaşarak kardeşçe yaşamanın önemini anlatması

---

14. Hz. Muhammed’in (sav)vefatından sonra Dört Halife dönemi başladı İslam tarihinde bu döneme “ Cumhuriyet Dönemi” de denilmiştir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ülke sınırlarının genişlemesi
B) Devlet teşkilatlarının oluşturulması
C) Halifelerin seçimle iş başına gelmesi
D) Kur’an- ı Kerim’in kitap haline getirilmesi

15. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde en çok etkili olmuştur?
A) Türklerin göçebe hayat sürmeleri
B) Türklerin savaşçı bir millet olması
C) Türklerdeki Gök Tanrı inancının İslam dinindeki Tek tanrı inancına benziyor olması
D) Emevilerin Arap milliyetçiliği yapmaları

16. Selçuklu Sultanı Alparslan ve Melikşah Dönemi’nde vezirlik yapan Nizamülmülk’ün çalışmalarıyla Nizamiye Medreseleri kurulmuştur. Bu medreseler planları, teşkilatları ve müfredatlarıyla tarihte önemli bir yer tutar. Daha önceki medreseler özel kuruluşlar olduğu hâlde, Nizamiye Medreseleri devlet himayesinde ortaya çıkmıştır.
Verilen bu bilgilere bakılarak Selçukluların hangi alana önem verdiklerini söyleyebiliriz?
A) Yönetim
B) Ekonomi
C) Ticaret
D) Eğitim

17. Emeviler’e son veren Abbasiler 750 yılında Bağdat merkezli bir devlet kurdular. Onların döneminde Emevilerin ırkçı tutumlarından vazgeçildi. Eşitlik ve adalete önem verildi. Bu durum İslamiyet’in diğer milletler arasında daha hızlı yayılmasında etkili oldu. Harun Reşid döneminde ziraat, ticaret, bilim ve eğitim düzeyi arttı. Bağdat, Doğu’nun büyük ve önemli bilim ve ticaret merkezlerinden biri hâline geldi. İslam kültür ve medeniyeti bu dönemde çok büyük ilerlemeler kaydetti.
Buna göre Abbasilerle ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız?
A) Abbasîlerin ırkçı politikaları, diğer milletlerin İslam’a geçişini yavaşlatmıştır.
B) Ekonomi ve bilim alanında önemli çalışmalar yapmışlardır.
C) Devlet yönetiminde adalet ve hoşgörüyü benimsemeleri İslam’a katılımı artırdı.
D) İslam kültür ve medeniyeti bu dönemde çok büyük ilerlemeler kaydetti.

18. Ticari maksatlarla İslam beldelerine yolu düşen Türk tüccarlar, Müslümanları ve İslam dinini tanıma fırsatı buldular. Bu fırsatı değerlendiren bazı tüccarlar İslamiyet’i öğrenip Müslüman oldu. Türkistan’da İslam dininin tanınması ilk olarak bu tüccarlar aracılığıyla gerçekleşmişti. Ayrıca Türkistan’a gelen Müslüman tüccarların dürüstlükleri ile örnek oluşturmaları Türklerin İslamiyet’e olan ilgisini arttırmıştır.
Bu ifadelerden hareketle hangi yargıya ulaşabiliriz?
A) Ticaret Türklerin tek geçim kaynağıdır.
B) Ekonomik ilişkiler dinsel etkileşime yol açmıştır.
C) Türkler, İslam’a geçince ticarete başlamışlardır.
D) Türkler, ticareti Müslümanlardan öğrenmiştir

19. Ben Türk hükümdarının eşiyim. Hükümdar ülke dışında olduğu zaman onun adına ülkeyi yönetirim. Devlet işlerinde hakana yardım ederim. Kurultay toplantılarına katılırım.
Hatunun verdiği bilgilere göre Orta Asya Türk devletleriyle ilgili hangisine ulaşılabilir?
A) Toplum içerisinde eşitsizlik yoktur.
B) Hatun da devlet yönetiminde söz sahibidir.
C) Yönetimde tamamen kadınlar söz sahibidir.
D) Kadınların önemsiz olduğu.

20. Hz. Ömer Dönemi’nde;
● Ülkenin illere ayrılarak uzak illere valiler atanması,
● Merkeze uzak şehirlere ordugâhlar kurulması
düzenlemelerinin yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Sınırların genişlemesinin
B) Medine’nin başkent olmasının
C) Fetihlerin duraklamasının
D) Toplumsal dayanışmanın artmasının

21. Haçlı Seferlerinin sonucunda matbaa, kağıt, pusula ve barut Avrupa’ya götürülmüştür.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Avrupa’da düşünce, bilim ve sanatta ilerlemeler yaşanmasına
B) Kilise ve din adamlarına duyulan güvenin artmasına
C) Merkezi krallıkların güçlerini kaybetmeye başlamasına
D) Doğu ve Batı arasındaki ticari faaliyetlerin azalmasına

22. Aşağıdakilerden hangisi tarihî İpek Yolu için söylenemez?
A) İpek Yolu Çin’den başlayıp Avrupa’ya uzanan ticaret yoludur.
B) İpek Yolu yalnızca ipekli kumaşların taşındığı ticaret yoludur.
C) Türk-Çin mücadelesinin nedenlerinden biridir.
D) Doğu ile batı arasında bir kültür köprüsü olmuştur.
CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-D 3-D 4-D 5-C 6-D 7-A 8-B 9-A 10-A 11-C 12-B 13-C 14-C 15-C 16-D 17-A 18-B 19-B 20-A 21-A 22-B

---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir