Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Sosyoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Sosyoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

  1. Sosyoloji bilimini tanımlayınız ve tarih bilimi ile ilişkisi hakkında bilgi veriniz
  2. Toplumsal olay ve olgu kavramlarına örnekler vererek açıklayınız.
  3. Toplum nedir? Toplumsal grupların amaçlarını yazınız.
  4. Toplumsal ilişki tipine göre grup çeşitleri ve özelliklerini yazınız.
  5. Sosyolojinin gelişmesinde etkili olan olay ve olguları yazınız.
  6. Ziya Gökalp’in hars medeniyet ayrımı hakkındaki fikirleri yazınız.
  7. Toplumsallaşma kavramın tanımlayınız.
  8. Toplumsal değerlerin işlevleri nelerdir? Yazınız.

9. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(5 x 4 : 10 puan)

a)…………………………bireyin toplum içindeki konumudur.

b)Sosyoloji konusu……………………….olan bilimdir.

c) Bireyin sahip olduğu statülerden toplumda en etkin olanına ………………………………denir.

d)……………………….tek tek meydana gelen olayların genel ifade tarzıdır.

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız( 2.5 x 4 : 10 puan

A) Aşağıdakilerden hangisi bir “sosyal olgu” örneğidir?

a) İhtilal 

b) I. Dünya Savaşı

c) 1999 Gölcük depremi   

d) Fransız ihtilali

e) Ali ile Ayşe’nin evlenmesi

 

B) Aşağıdakilerden hangisi bireyin sosyalleşmesi üzerinde en az etkilidir?

a) Kalıtsal unsurlar

b) Eğitim kurumları

c) Kitle iletişim araçları

d) Arkadaş grupları

e) Aile içi ilişkiler

 

C) Sosyoloji bilimi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenmez?

a) Sosyal kurumlar arasındaki ilişki ile
b) Bireyler arasındaki sosyal etkileşimle
c) Bireyin hayatının anlam ve amacı ile
d) Toplumun sosyal yapısı ile
e) Toplumdaki sosyal normlar

 

D) Bireyin statüleri gereği olan rolleri yerinde ve zamanında kullanamaması durumuna ne ad verilir ? (Öğretmen annenin okulda anne gibi evde öğretmen gibi davranması)
a)Statü Karmaşası               

b)Rol Çatışması 

c)Statü Çatışması                 

d) Rol Yansıması                   

e ) Rol Beklentisi

Leave a Reply