Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları Yeni Müfredat

9.Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları Yeni Müfredat

1-Talas Savaşında Çinlilere karşı Müslüman Arapları desteklediler.
2-İstanbulu iki kez kuşatmış ve Germenleri ve Slavları askerlik ve sanat alanlarında etkilemişlerdir
3-Museviliği benimseyen tek Türk devletidir.
4-Büyük Selçuklu ve Osmanlı Devleti gibi cihanşümul devletler kurmuşlardır.
SORU: Yukarıda hangi Türk Devleti yada Türk Topluluğundan bahsedildiğini yanındaki kutucuğa yazınız.
SORU: 2) 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun; Batı ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrılması, Avrupa’da büyük siyasi gelişmelere sebep olmuştur. Batı Roma İmparatorluğu’nun 476’da yıkılmasından sonra Avrupa’nın sosyo-ekonomik ve kurumsal yapısında büyük değişiklikler yaşanmıştır. Roma İmparatorluğu’nun eski gücünü kaybettiği ve özellikle de bireyleri korumakta yetersiz kaldığı bu dönemde, Avrupa’da yeni bir siyasi yapı ortaya çıkmıştır. Bu tarihten itibaren Germen kabileleri kendi devletlerini kurmuştur. Avrupa’da Frank, Vizigot, Ostrogot, Sakson gibi Germen krallıkları kurulmuş ve Avrupa, büyük bir karmaşaya sürüklenmiştir.
Kavimler göçü sonrasında meydana gelen bu olaylara bakıldığında, Kavimler Göçünün aşağıdaki sonuçlarından hangisine değinilmemiştir?
A) Avrupa’da sosyal yapıda değişim yaşandığına
B) Avrupa’da bir Türk Devleti’nin kurulmasına
C) Avrupa da yeni bir siyasi yapının ortaya çıkmasına
D) Roma imparatorluğu’nun parçalanmasına
E) Avrupa’nın güçlü bir otoriteden yoksun kalmasına
SORU: 3) Tarih öncesi dönemle ilgili bir araştırma yapan tarihçi, aşağıdaki bulgulardan hangisine ulaşmış olamaz?
A) Kap kacak
B) Barınak
C) Kaya resimleri
D) Tarım aletleri
E) Kitabe
SORU: 4) Çinlilerin Hunlara karşı izledikleri siyaseti açıklayınız.
5) Oguş-Budun-İl-Boy-Urug
SORU: Yukarıda verilen Türklerdeki sosyal ve siyasi yapıları en küçükten en büyüğe doğru sıralayarak anlamlarını yazınız.
6) Orta Asya’nın konargöçeri dünyanın en iyi askeridir. Çünkü bu askerler yerleşik devletlerde görülen ağır donanımlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı piyade ordularının aksine hafif silahlı ve hızlı hücum yapabilen süvarilerden oluşurdu. Silahlarını günün koşullarına göre sürekli mükemmelleştirirlerdi. Konargöçer askeri, dayanıklı, disiplinli, uyumlu ve süreklidir. Konargöçerler zırh, hançer ve mızrak kullanmış ve ayrıca oklarını daha uzağa fırlatmalarını sağlayan yayı geliştirmiştir. Konargöçer ordusu dağınık bir kalabalık olmaktan öte herkesin; neyi, ne zaman yapacağını iyi bildiği, birbirine yardım ettiği bir yapıya sahipti. Ordu kadını erkeğiyle ayağa kalkmış bir halk, yürüyen bir ulustur.
SORU: Türk milleti “Ordu millettir.” diyen bir kişi metindeki hangi cümleyi sözünü ispat için kullanmıştır?
SORU: 7)Türk göçlerinin sebeplerinden 5 madde yazınız. (10p)
SORU: 8) Töre nedir? Türklerde töreninin oluşumunda neler etkili olmuştur?
SORU: 9) Arkeolojik çalışmalara göre belirlenen Türklere ait en eski kültür merkezlerinin adlarını yazınız. At bu kültürlerden ilk defa hangisinde görülmüştür?
SORU: 10) Kut, Ülüş, Aygucı, Kurultay ve Toygun nedir? Kısaca açıklayınız
SORU: 11) Türklerin askeri olarak diğer milletlere üstünlük sağlayan özellikleri nelerdir? Kısaca açıklayınız (En az üç madde olarak)


9.Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları İNDİR

5 Comments

Leave a Reply