Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 2.yazılı soruları ve cevapları

9. sınıf tarih dersi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevaplarını hazırladığımız bu sınav karşık formattadır. 6 adet klasik yazılı sorusu ve testlerden oluşmaktadır. Doğru yanlış soruları da ihmal edilmemiştir. Cevaplar yazılı sorusunun en sonundadır. Öğretmen arkadaşlar rahatlıkla uygulayabilirler.

Tarih-1 Dersi I.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları
1- Tarihi olaylar arasında ki neden-sonuç ilişkisini açıklayarak, örnek veriniz.
2- Cilalı Taş devri ile ilgili bilgi veriniz.
3- Frigyalılarda Kibele (bereket tanrıçası) niçin önemlidir? Açıklayınız.
4- Mısır medeniyetinde astronomi ve geometrinin gelişmesini etkileyen faktörler neler olmuştur? Açıklayınız.
5- Kast sisteminin özelliklerinden üç tanesini yazınız.
6- On İki Levha Kanunları’nın hangi medeniyete ait olduğunu ve önemini açıklayınız.

7- Aşağıdaki cümlelerin başına verilen uygarlıklardan uygun olanı eşleştirerek yazınız.
A.Hititler,  B.Çin Uygarlığı,   C.Lidyalılar,   D.Fenikeliler,   E. İyonyalılar,  F.Sümerler,   G.İskender İmp.   H. Mısır Uygarlığı
(    )Parayı bulan uygarlıktır.
(    )İlk yazılı kanunları yapan uygarlıktır.
(    )Batı Anadolu’da şehir devletleri halinde yaşadılar.
(    )Hiyeroglif yazısını geliştiren uygarlıktır.
(    )Anal, denilen yıllıklar hazırlamışlardır.

8-Tarih, insan topluluklarının geçmişteki tüm faaliyetlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak ve objektif olarak inceleyen sosyal bir bilimdir.
Bu tanıma dayanarak, tarih bilimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Geçmişi belgelere dayanarak açıklar.
B) Olayları tarafsız olarak inceleyen bir bilimdir.
C) Geçmişte meydana gelen olaylar arasındaki ki leşimi inceler.
D) İnsan davranışlarındaki değişimleri inceler.
E)Toplumların kültür ve uygarlıklarını inceler.

9-Tarihi süreç içinde, kısa zaman diliminde meydana gelen gelişmelere “olay”, uzun süreli olarak ortaya çıkan gelişmelere “olgu” denir.
Bu tanımlara dayanarak,
I. Anadolu’nun Türkleşmesi,
II. Başkomutanlık Meydan Savaşı,
III. Ortadoğu’da demokrasinin yayılması  gelişmelerinden hangileri olguya örnek olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

10-Tarih Bilimi’nde araştırmayı ve öğrenmeyi kolaylaştır­mak için olaylar zamana, mekana ve konusuna göre sınıflandırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde mekâna göre sınıflandırma yapılmamıştır?
A)Türkiye Tarihi
B)Orta Asya Tarihi
C)Ortaçağ Tarihi
D)Mezopotamya Tarihi
E)Avrupa Tarihi

 

11-Tarih bilimi’nin deney ve gözlem metodunu kulla­namamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Geçmişte yaşanmış olayların tekrarlanamaması
B)Olaylar arasında neden – sonuç ilişkisinin bulun­ması
C)Toplumların sosyo – ekonomik yapılarına değin­mesi
D) Olayların belirli bir yerinin olması
E)Olaylara tarafsız bir şekilde yaklaşılamaması

 

12-İstanbul çeşmeleri ile ilgili araştırma yapan bir tarihçi; bazı çeşmelerin toprak altında kaldığını, bazı çeşme­lerin kitabelerinin okunamaz olduğunu, bazılarının da yanlarından eski paraların çıktığını görmüştür. Buna göre, bu tarihçi araştırmasında aşağıdaki ta­rihe yardımcı bilim dallarından hangisinden yarar­lanmamıştır?
A) Epigrafya
B) Arkeoloji
C) Paleografya
D) Nümizmatik
E) Antropoloji

13-MÖ. 3200’de Sümerler tarafından yazının bulunmasıyla birlikte başlayan döneme “Tarihi Devirler” denir. Bundan önceki dönemse “Tarih Öncesi Devirler” olarak adlandırılır.
Buna göre tarihin, tarih öncesi ve tarihi devirler olarak ikiye ayrılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Ateşin bulunması
B) Yazının bulunması
C) Şehir devletlerinin kurulması
D) Maden işlemeciliğinin başlaması
E) Toplumları etkileyen evrensel olaylar

14-Frigyalılarla ilgili,
I. taşları ve kayaları ustaca işlemeleri,
II. öküz kesme ve saban kırmanın cezasının ölüm olması,
III. keçi kılından dokunan ve “tapates” adı verilen halı ve kilimlerin önemli gelir kaynağı olması durumlarından hangileri başlıca geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

15-Tarihin ilk yazılı antlaşmasını yapan Hititler bu antlaşmayı hangi devletle imzalamışlardır ?
A) Mısır
B) Asur
C) Elam
D) Akad
E) Fenike

NOT:2,3,4,5 ve 6.sorular 10’ar puan;diğer sorular 5’er puandır. ve sınav süresi 40 dakikadır.
Başarılar Dilerim.                  

 TARİH-I DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARIDIR.

1- Tarihi olaylar devamlıdır.Bu nedenle bir zincirin halkaları gibi birbiri takip ederek birbirlerine neden –sonuç ilişkisi ile bağlıdırlar.Bir olay kendisinden sonraki diğer bir olayın nedeni,önceki olayında sonucudur.Örnek olarak Mondros Ateşkes Antlaşması Kurtuluş Savaşı’nın nedeni I.Dünya Savaşı’nın sonucudur

2- Cilalı taş devrinde insanlar taşlara şekil vererek kullanmışlardır.Bu devrin en önemli olayı tarımın başlamasıdır.Böylece insanlar üretici konuma geçmişlerdir.Yerleşik hayata geçerek ilk köy yerleşmelerini kurmuşlardır.Bu dönemde ilk kez hayvanları evcilleştirmişlerdir.Dokumacılık yapmışlar,taş ve kerpiçten yaptıkları evlerde oturmuşlardır.Seramik yapmışlardır.

3- Frigyalılar’da temel geçim kaynağı tarımdır. Bu nedenle tarım yaşamlarının en önemli unsurudur.En büyük tanrıları da bereket tanrıçası Kibele’dir.Kibele’ye dua ederek,adaklar adayarak bereket dilerlerdi.

4- Mısır’da Nil nehrinin taşma zamanının hesaplanması astronominin,taşma sonucunda bozulan tarla sınırlarının yeniden çizilmesi geometrinin gelişmesini sağlamıştır.

5- Kast sisteminin özellikleri:
  *Kast dışı sosyal ilişkiler kurmak yasaktır.
  *Bir Hindu kendi kastı dışındaki bir kast üyesi ile yemek yiyemez.
  *Her kastın kendine özgü törenleri vardır.

6- Roma Medeniyeti’ne ait olan bu kanunlar plepler ile particiler arasında ki sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırmak için yapılmış olan hukuki düzenlemelerdir.Pleplere de memur ve asker olabilme hakkı verilmiştir.Bu kanunlar aynı zamanda bugünkü modern Avrupa hukukunun temelini oluşturmuştur.

7- Eşleştirme Sorularının Cevapları
(  C  )Parayı bulan uygarlıktır.
(  F  )İlk yazılı kanunları yapan uygarlıktır.
(  E  )Batı Anadolu’da şehir devletleri halinde yaşadılar.
(  H  )Hiyeroglif yazısını geliştiren uygarlıktır.
(  A  )Anal, denilen yıllıklar hazırlamışlardır.

Test Sorularının Cevapları
8- D    9-D   10-C    11-A    12- E   13- B   14-E     15- A

 

4 Comments

Leave a Reply