Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tarih 1 Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları

Tarih 1. Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı Soruları
1. İslâm mimarisinin değişik İslâm ülkelerindeki uygulamaları arasında birçok benzerlikler olduğu gibi üslup ve biçim yönünden önemli farklar da vardır. Bu tür farkların ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin diğerlerinden daha etkili olduğu savunulabilir?
A)   Ekonomik yapının
B)   Ulaşım ve haberleşmenin
C)   Ulusal kültür ve coğrafi özelliklerin
D)   İdari ve siyasi yapının
E)   Mezhep farklarının

2. Dört halife döneminde bütün Müslümanlar kardeş kabul edildiği halde, Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görülmüştür. Emeviler dönemindeki bu anlayış aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A)   Hukuk alanında ilk örgütlenmenin başlamasına
B)   Arap yarımadasına Islâmiyetin yayılmasına
C)   Kur’an nüshalarının eyaletlere gönderilmesine
D)   Değişik kültürlerden insanların bir arada yaşamasına
E) Siyasi kargaşaların doğmasına

3. Hz. Ebubekir Devri’nde, Kur’an’ı kitap haline getirilerek yazılı hale  dönüştürülmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Kur’an’ı ezbere bilen vahiy katiplerinin sayısını azaltmak
B)   Kuran’ın, değişmeden gelecek nesillere ulaştırılmasını sağlamak
C)   Eyaletlere gönderilerek İslam devletinin anayasası durumuna getirilmesini sağlamak
D)   Yalancı peygamberler sorununu çözümlemek
E)   İslam dininden ayrılmalara engel olmak

4. Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmesinden (Hicret 622) sonra İslâm Devleti’nin temellerinin atıldığının en kesin kanıtı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)   Kabe’nin Kutsal sayılması
B)   Medine Vatandaşlık Anayasası’nın hazırlanması
C)   Ashab-ı  Suffe denilen  öğretim  kadrolarının oluşturulması
D)   Seriyye denilen askeri birliklerin kurulması
E)   Medine’de Yahudilerle Müslümanların bir arada
yaşamaya başlaması

5. İslam Uygarlığı’nda hat ve süsleme sanatının gelişmiş olması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A)   Okuma-yazma oranının çok olması
B)   Bu sanatların Islamiyetten önce de yaygın olması
C)   Resim ve heykeltıraşlığın yasaklanması
D)   Çok sayıda sanatkârın yetişmesi
E)   Sanatkârların devletçe korunması

6. Türkler arasında İslamiyet’in kısa sürede yayılmasında İslam dinin eski Türk inanç sistemiyle benzerlikleri önemlidir?
Aşağıdakilerden hangisi bu benzerliklerden biri değildir?
A) Cennet – Cehennem kavramlarının her ikisinde de olması
B) Türk töreleriyle İslam kurallarının benzerlik taşıması
C) Türklerin savaşçı özelliğinin İslam’daki cihad anlayışı ile bağdaşması
D) Tektanrı, kurban kesme, ruhun temizliği gibi kavramların tanıdık olması
E) İslamiyet’in Orta Asya’da doğup, Türkler tarafından önceden bilinmesi

7. Türk-lslam Devletleri, İslamiyet öncesinde olduğu gibi, hanedan mensubu olanları çeşitli bölgelerin ve eyaletlerin yöneticiliklerine atamışlardır.
Bu yolla ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)   İç karışıklıkları ortadan kaldırmak
B)   Şehzadelerin yönetim konusunda deneyim kazanmalarını sağlamak
C) Ülkeyi İslam geleneklerine göre yönetmek
D) Hanedan mensuplarının siyasi güçlerini artırmak
E)  Ülkenin ekonomik canlılığını artırmak

8. Mısır’da kurulan Tulunoğulları ve Ihşidler’in yönetim ve ordu kadroları Türklerden oluşurken, halkı Araptı.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Devletlerin kısa sürede yıkılmasına
B) Türkçe’nin gelişmesine
C) Ekonomik ve askeri yönden güçlenilmesine
D) Halk arasında sosyal sınıf farklılığının oluşmasına
E) Fetihlerin yavaşlamasına

9. İlk Müslüman Türk devletlerinden olan;
–   Gazneliler; Afganistan’da kurulmuş olup, Hint ve Afgan kültürünün etkisinde kalmıştır.
–   Tulunoğulları Mısır’da kurulmuş olup, Arap kültürünün etkisinde kalmıştır.
İki Türk devletindeki bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
A)   Kültürel değişim yaşamaları coğrafyalarındaki etnik unsurların etkisiyle olmuştur.
B)   Siyasi otorite kültürel değişimi yönlendiren temel faktördür.
C)   Farklı kültürlerin kaynaşması bilimsel çalışmaları hızlandırır.
D)   Dini inançlardaki değişim, kültürel farklılığın temel nedenidir.
E)   Türk-lslâm kültürünün temeli Arap ve Hint kültürüne dayanmaktadır.

10- Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlıların resmi dili Türkçe’dir. Karahanlılarda Türkçe’nin resmi dil olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A)   Diğer dillerle ilişki kuramaması
B)   İslâmiyet’in etkisinin yavaş olması
C)   Halkın büyük çoğunluğunun Türk olduğu bir bölgede yaşaması
D)   Çin’in kültür baskısı
E)   Arap kültürününün benimsenmesi

11–  Memluklar Devleti’nin siyasi varlığı Osmanlı Devleti’nden daha kısa sürdüğü halde, Memluklarda tahta geçen hükümdar sayısı Omanlılardan daha çoktur.
Memluklarda hükümdar değişikliklerinin Osmanlılardan daha fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Toplumun çeşitli etnik gruplardan oluşması
B) Her emirin sultan olma hakkına sahip olması
C) Türkçe bilenlerin imtiyazlı olması
D) Osmanlı Devleti’nden önce kurulmuş olması
E) Hükümdarlığın, halifenin onayına bağlı olması

12-  Eyyubi sultanları kararlarını verirken geleneklere ve şeriata dikkat ederdi. Devletin, biri halife tarafından gönderilen, diğeri bağımsızlık simgesi olan iki bayrağı vardı.
Buna göre, Eyyubi Devleti için aşağıdakilerden hangisi doğru olmaz?
A)  Laik bir yönetim anlayışının olmadığı
B)  Devlet yönetiminde yalnızca şeriat kurallarına uyulduğu
C)   Dini otoriteye bağlı kalındığı
D)   Gelenek-şeriat sentezine başvurulduğu
E)    Halifenin dinsel etkisinden yararlanıldığı

13.  Moğol istilasının Türkiye Tarihi   bakımından en yararlı sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Türk  Kavimlerinin  birbirleriyle  kaynaşmasını sağladılar.
B)   Türkçe’nin Doğu Avrupa ve Ön Asya’da yayılmasını sağladılar.
C)   Anadolu’yu, merkezden valiler atayarak yönettiler.
D)   “İpek Yolunu” eski canlılığına kavuşturdular.
E) Türk göçlerinin Anadolu’da yoğunlaşmasına sebep olarak Anadolu’nun Türkleşmesinde etkili oldular.

14- Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan beyliklerin;
–   Yer adlarını Türkçeleştirmeleri
–   Kuruldukları bölgelere Türkmenleri yerleştirmeleri
–   İmar ve iskan faaliyetlerinde bulunmaları
aşağıdakilerden hangisine öncelikle zemin hazırlamıştır?
A) Beyliklerin nüfuz mücadelelerine
B) Anadolu’nun Türkleşmesine
C) Anadolu Türk birliğinin sağlanmasına
D) Avrupalılar Haçlı seferlerini düzenlemesine
E) Selçukluların merkezi otoritesinin zayıflamasına

15- Aşağıdakilerden  hangisi  Malazgirt Savaşı’nın sonuçlan arasında yer almaz?
A)   Türkler Anadolu’ya yurt tutmak amacıyla girmeye başladılar.
B)   Bizans, Türklerle tek başına mücadele edemeyeceğini anladı.
C)   Anadolu’da Türk beylikleri kuruldu.
D)   Türkiye Tarihi başladı.
E)    İslâm dünyasının liderliği Türklerin eline geçti.

16- XVI. Yüzyılda ortaya çıkan Buhara, Hive, Sibir, Özbek, Kırım, Kazan, Küçüm, Nogay ve Asrahan hanlıkları
Aşağıdaki devletlerden hangisinin toprakları üzerinde kurulmuştur?

A) İlhanlılar Devleti   

B) Çağatay Hanlığı     

C) Kubilay Hanlığı     

D) Altınorda Hanlığı       

E) Timur İmparatorluğu

17- Büyük Selçuklularda fethedilen yer, fetheden komutanın malı olmuştur.
Bu durum,
I.   Anadolu’nun fethinin hızlanması,
II.   merkezi otoritenin zayıflaması,
III. beyliklerin ortaya çıkması
gelişmelerinden hangilerinde etkili olmuştur?
A) Yalnız l   

B) Yalnız II   

C) Yalnız III

D) I ve II   

E) I, II ve III

17-  Büyük Selçuklular döneminde uygulanan ikta sisteminin faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A)   Para ödenmeden büyük bir orduya sahip olmuşlardır.
B)   Eğitimin gelişmesi sağlanmıştır.
C)   Vergilerin   düzenli  toplanması   sağlanmıştır.
D)   Üretimin devamlılığı sağlanmıştır.
E)    Ülkede asayiş ve düzen sağlanmıştır.

18-  Timur Devleti’nde kendisine bir bölgenin yönetimi verilen hanedan üyelerine “mirza” denilirdi. Kendi bölgelerinin yönetiminde söz sahibi olan Mirzalar, ordu kurma, para basma, diğer devletlerle antlaşma yapma gibi yetkilere sahiptiler.
Aşağıdakilerden hangisi Timur Devleti’ndeki bu uygulamanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
A)   Ülke kültür ve medeniyet yönünden gelişmiştir.
B)   Ülkenin parçalanması hızlanmıştır.
C)   Kültürel birlik sağlanmıştır.
D)   Devlet siyasi varlığını uzun süre korumuştur.
E) Ticari faaliyetler canlanmıştır.

19-  Cengiz Han, askeri gücüne dayanarak büyük bir imparatorluk kurmuş, neredeyse bütün Asya’yı egemenlik altına almıştır. Ancak onun ölümünden sonra devlette bir çöküş yaşanmış ve Moğol İmparatorluğu Kubilay Hanlığı, Çağatay, Altınordu Hanlığı ve İlhanlı Devleti gibi parçalara ayrılmıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A)   Moğol  İmparatorluğu’nun siyasi birliği bozulmuştur.
B)   Kubilay Hanlığı, eski Moğol imparatorluğu’nun sınırlarını geçmiştir.
C)   Cengiz İmparatorluğu dağıldıktan sonra Moğolların varlıkları sona ermiştir.
D)   Harezmşahlar Devleti Moğollara karşı en fazla direnen devletlerden biridir.
E)   Cengiz’in ölümüyle devlet Türklerin egemenliğine geçmiştir.

20-  İslâm dünyasının ünlü bilginlerinden İbni Sina’nın “Kanun” adlı eseri Batılılar tarafından onbeş Latince’ye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır.
Bu durum aşağıdaki genellemelerden hane doğrulamaz?
A)   İslâm dini bilimsel gelişmelere açıktır.
B)   Pozitif bilimlerde İslâm bilginlerinin de hizmetleri vardır.
C)   Tıp alanında da İslâm bilgini yetişmiştir.
D)   Pozitif bilimler Islâmiyetle birlikte doğmuştur
E)   Batı dünyası İslâm bilginlerinden yararlanılmıştır.

21- Aşağıdakilerden hangisi Babür İmparatorluğu’nun Hindistan’da kurulmasının yarattığı olumlu sonuçlardan biri değildir?
A)   Hindistan’ın büyük kısmına hakim olarak bu ülkeyi bir yönetim altında birleştirmeleri
B)   Nüfus yoğunluğu çok fazla olan bu ülkede Islamiyetin yayılmasında önemli rol oynamaları
C)   Taç Mahal gibi önemli bir sanat eseri yapmaları
D)   Müslümanların Hindulaşmasını önlemeleri
E)   Hindu-Müslüman çatışmalarının yoğunlaşmasına sebep olmaları

22.    Büyük Selçuklu  Devleti’nin yıkılma  nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)   Batınilerin yıkıcı faaliyetleri
B)   Taht kavgaları
C)   Abbasilerin aleyhte çalışmaları
D)   Atabeylerin kontrolden çıkması
E)   İlhanlılara yenilmeleri

23-  Abbasi Halifesi’nin Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’i “Doğunun ve Batının Hükümdarı” ilân etmesi aşağıdaki yargılardan hangisini daha da kuvvetlendirmektedir?
A)   İslâm dünyasının güçsüzlüğünü
B)   Siyasi üstünlüğün Türklere geçtiğini
C)   Halifelerin valilere hükmedemediğini
D)   Türkler’in Anadolu’yu fethettiğini
E)   Selçuklu Devleti’nin kurulduğunu

24- Malazgirt Savaşı’ndan sonra Alp Aslan’ın Anadolu’nun fethiyle görevlendirdiği komutanlar Anadolu’da ilk Türk beyliklerini kurmuştur.
Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri arasında aşağıdakilerden hangisi ver almaz?
A)  Danişmentliler 

B) Artuklular

C) Mengücekler  

D) Germiyanlılar   

E) Çaka Beyliği

25. Karahanlılarda;
– Divan-ı Lügat’it Türk isimli Türkçe sözlük hazırlanması
– Kutadgu Bilig adında siyaset bilimi alanında Türkçe eser yazılması
– Atabet’ül Hakayık isimli ahlaki yönü ağır basan bir Türkçe kitap yazılması
gibi gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A) Ahlaki değerlerin toplumda ön planda tutulması için çaba harcadıklarını
B) Yoğun olarak kullandıkları Arapça ve Farsça’nın yanında azda olsa Türkçe eserler yazdıklarını
C) Türkçe eserler hazırlayarak kendi dillerinin gelişmesi ve yaygınlaşması için çalıştıklarını
D) Devlet yönetim anlayışıyla ilgili bilgiler veren eser hazırladıklarını
E) Türkçe eserler yazarak Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunduklarını

Leave a Reply