Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tarih dersi 10. Sınıf 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları (Yeni Müfredat)

Tarih dersi 10. Sınıf 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları
1.Osmanlı Kuruluş döneminde çok sayıda savaşçı grup yer almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gruba girmez?
A) Baciyan-ı Rum
B)Abdalan-ı Rum
C) Sekban-ı Cedid
D)Alpler
E) Yeni Çeri

2. Osmanlı Devleti’nde “Kapıkulu Askerleri” olarak adlandırılan askerî birliğin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Giderleri için tımar topraklarından faydalanma
B) İstanbul’un güvenliğini sağlama
C) Saray ordusu olma
D) Hanedan ailesinin otoritesini kuvvetlendirme
E) İnsan kaynağı olarak gayrimüslim kökenli kişilerden faydalanma

3. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin özelliklerinden biri değildir?
A) Tımar sahiplerince her üç bin akçe için “Cebelü” denilen asker yetiştirilmesi
B) Hazineden para çıkmadan taşra ordusu oluşturulması
C) Toprakların vergi gelirlerine göre sınıflandırılması
D) Memurların maaşları için mali kaynak oluşturulması
E) Vakıf kurumlarının giderlerinin karşılanması

4. I.1048 Pasinler Savaşı
II. 1071 Malazgirt Savaşı
III. 1141 Katvan Savaşı
IV. 1176 Miryokefalon Savaşı
Yukarıda verilen savaşlardan hangileri Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılmıştır?
A) I, II, III ve IV
B) I ve II
C) I ve III
D) III ve IV
E) I ,II ve IV

5. Avrupa’da, feodalite sistemi içerisinde köle-çiftçi sınıfı görülürken Osmanlı Devleti’nde uygulanan tımar sistemi içerisinde böyle bir yapı oluşmamıştır. Tımar sisteminin uygulandığı Osmanlı Devleti’nde feodal bir yapı oluşmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çiftçilerden toprak kirası alınması
B) Topraklarda ürün çeşitliliğinin sağlanması
C) Köylüye ürünlerini pazarlama hakkının verilmesi
D) Toprak mülkünün devlete, kullanım hakkının köylüye ait olması
E) Toprakların gelir miktarına göre sınıflandırılması

6. I. Üretimde süreklilik sağlanması
II. Atlı askerî birlik yetiştirilmesi
III. Merkezî otoritenin güçlenmesi
IV. Gelirlerin doğrudan hazineye aktarılması
Yukarıdakilerden hangileri tımar sisteminin faydalarındandır?
A) I ve II.
B) III ve IV.
C) I, II ve III.
D) I, II ve IV.
E) II, III ve IV.

7. • Osman Bey döneminde savaş zamanı eli silah tutanlar savaşa giderdi.
• Orhan Bey zamanında, düzenli bir ordu kurulmuştur.
• I.Murat zamanında Kapıkulu Ocağı kurulmuştur.
Buna göre;
I. Donanma birlikleri kurulmuştur.
II. Osman Bey zamanında sistemli bir askerî yapı yoktur.
III. Zaman içerisinde askere duyulan ihtiyaç giderek artmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

8. Aşağıdakilerden hangisi Tımarlı Sipahinin görev ve yetkilerinden biri değildir ?
A) Bölgenin güvenliğini sağlamak
B) Cebelü askerlerinin eğitimini sağlamak
C) Köylünün vergisini ödemesini sağlamak
D) Köylünün tohum ihtiyacını sağlamak
E) Bölgenin adaletini sağlamak

9.Türkiye Selçuklu Devleti,
I. İznik
II. Bursa
III. Konya
Şehirlerinden hangilerini başkent olarak kullanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

10. Osmanlı Devleti idaresinde, yeni fetholunan veya Osmanlı topraklarına katılan memleketlerin arazilerinin tescil ve tımar amacıyla, düzenli kayıtlar yapılırdı. Yukarıda bahsedilen işlemin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tahrir
B) Tezkire
C)Sicil
D)Mühimme
E)Pençik

11. Osmanlı Devleti’nde hem askerlik hizmeti yapanlar hem de memur statüsünde bulunanlar……………
sınıfı oluştururdu. Bu sınıfa mensup beylerbeyi, sancak beyi, tımarlı sipahi gibi kişiler vergi vermezlerdi. Vergi veren şehir, kasaba ve köy ahalisi ile konar-göçerlere …………….denirdi. Boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Nişancı-Defterdar
B) Müftü – Şeyhülislam
C) Askeri – Reaya
D) Kadı – Subaşı
E) Azeb – Alp

12. Devşirme kanununun önemli maddeleri şunlardır:
I. Evliler ve Müslümanlar devşirilemez,
II. Sekiz yaş altı ve yirmi yaş üstü olanlar devşirilemez,
III. Ailenin tek oğlu veya dul kadınların oğulları alınamaz,
IV. Bir bölgede en fazla kırk haneden birinden bir devşirme alınır,
V. Devşirilecek oğlanlar akıllı, iyi huylu ve fiziksel açıdan sağlıklı olmalıdır
verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Devşirmede din belirleyici bir ölçüttür.
B) Devşirme yapılırken etnik farklılıklar dikkate alınmamıştır
C) Devşirilecek kişiler belli bir yaş aralığından seçilmiştir
D) Devşirilecek çocuklarda bedensel özelliklere dikkat edilmiştir.
E) Çocuğu alınan ailelerin mağduriyeti Devşirme Kanunu ile önlenmiştir.

13. Kapıkulu Sistemi, Osmanlı Devleti öncesi Türk – İslam devletlerinde uygulanmıştır. Pençik sistemine benzer bir sistem ile asker ihtiyaçları karşılanıyordu. Bu sistemin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gulam Sistemi
B) İkta Sistemi
C) Veraset Sistemi
D) Adalet Sistemi
E) Vakıf Sistemi

14. I. Anadolu Hisarının Yaptırdı.
II. İstanbul’u İlk kez Kuşattı
III. İlk kez Anadolu Siyasi Birliğini sağladı.
Yukarıdaki gelişmeler hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
A) Orhan Bey
B) Çelebi Mehmet
C) I. Murat
D) II. Murat
E) I Bayezid

15. 1402’de Osmanlı ve Timur Devleti arasında yapılan Ankara Savaşı’nın sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Timur ve Yıldırım Bayezid arasında onur kırıcı mektuplaşmaların olması
B) Timur’un çıkacağı Çin seferi öncesinde batı sınırlarını güvence altına almak istemesi
C) Topraklarını kaybeden Anadolu beylerinin, Osmanlı Devleti’ne karşı Timur’u kışkırtması
D) Timur’un, Osmanlı Devleti’ndeki taht kavgalarına karışması
E) Osmanlı Devleti’nin, kendisine sığınan Celayiroğlu Ahmet ve Kara Yusuf’u Timur’a iade etmemesi

16. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.
B) Osmanlı’nın Balkanlardaki fetihleri durdu.
C) Akkoyunlu Devleti, Osmanlı’yı Anadolu’nun doğusunda tehdit etmeye başladı.
D) On bir yıl süren Fetret Devri başladı.
E) Osmanlı Devleti Anadolu’da toprak kaybı yaşamazken Balkanlarda toprak kaybetti.

17. XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu (Ön Asya) diye tabir edilen Anadolu, İran, Irak, Suriye, Filistin, Arabistan ve Mısır’ı içine alan bölgede aşağıdaki hangi devletin varlığından söz edilemez?
A) Safeviler
B) Bizans
C) Memluk
D) Türkiye Selçuklu
E) İlhanlı

18. I. Karesi Beyliği’nin alınması,
II. Varna Muharebesi,
III. I. Kosova Savaşı,
IV. Bursa’nın Fethi
Verilen olayların kronolojik olarak sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I, II, III, IV
B) II, III, I, IV
C) III, II, I, IV
D) IV, I, III, II
E) IV, I, II, III

19.Aşağıdakilerden hangisi Kuruluş Dönemi Osmanlı kaynaklarından değildir?
A) Ahmedi – İskendername
B) Hz. Mevlana – Mesnevi
C) Yahşi Fakih Menakıbnamesi
D) İbn-i Batuta Seyatnamesi
E) Aşık Paşazade Tarihi

20. Aşağıdakilerden hangisi Kuruluş Dönemi Osmanlı – Bizans mücadelesinden değildir?
A) Bilecek’in Fethi
B) Bursa’nın Fethi
C) Koyunhisar Savaşı
D) Niğbolu Savaşı
E) Palekanon Savaşı

21. Osmanlıların, Rumeli’de varlığını koruması ve geliştirmesinde;
I. Fetih siyaseti,
II. İskân siyaseti,
III.İstimâlet siyaseti
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

22. Osmanlı Devleti padişahlarından Yıldırım Bayezid’e Niğbolu Savaşı’ndan sonra Abbasi Halifesi tarafından “Sultan-ı İklim-i Rum” unvanı verilmiştir.
Yukarıda verilen öncülden hareketle Yıldırım’a verilen unvanda geçen Rum kelimesi aşağıdakilerden hangisi için kullanılmıştır.
A) Anadolu
B) Roma İmp.
C)İran
D) Ortadoğu
E) Balkanlar

23. Osmanlıların Kuruluş Dönemi’nde Anadolu’dan getirdiği büyük Türkmen kitlelerini Rumeli’de fethettiği topraklara yerleştirmesi, aşağıdakilerden hangisini daha da kolaylaştırmıştır?
A) Bizans’ın yıkılmasını
B) Yaya ve müsellem ordusunun kurulmasını
C) Anadolu’da Osmanlıların egemen olmasını
D) Balkanların Türkleşmesini ve İslamlaşmasını
E) Balkanlardaki Bizans tekfurlarının etkisinin kırılmasını

24. Türkiye Selçuklu Devletinin takip ettiği,
I. Liman şehirlerinin ele geçirilmesi
II. Venedik ve Kıbrıs ile ticaret antlaşması yapılması
III. Tüccarın malının sigortalanması.
Politikalardan hangilerinin Anadolu’yu uluslararası ticaretin merkezi haline getirmeye yönelik olduğu savunulabilir ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

25. I – Fiyat denetimi yapmışlardır.
II – XIII. yüzyılda Kırşehir’de Ahi Evran tarafından kurulmuştur.
III – Üretimi ihtiyaca göre ayarlamışlardır.
IV – Kendilerine özgü kıyafetleri vardır.
V – Üretimde kaliteye önem vermişlerdir.
VI – Üyelerini ahlaki yönden de yetiştirmişlerdir.
Yukarıda ahilik ile ilgili verilen özelliklerden hangileri doğrudan ekonomik hayatla ilgilidir?
A) I – II – III
B) I – II – IV
C) I – III – V
D) III – V – VI
E) I – II – III – IV

26. Anadolu Selçuklu Devleti denizciliğe ve deniz ticaretine çok önem vermiştir ve ilk kez donanma komutanlığını kurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu devletinde Donanma Komutanı olarak kullanılmıştır?
A) Kaptan-ı Derya
B) Emirü’l – Sevahil
C) Niyabet-i Saltanat
D) Pervaneci
E) Hacibü’l hüccab

27. Anadolu’ya yapılan akınlar sonucunda ele geçirilen bölgeler Türk devlet geleneğine uyularak komutanlar arasında paylaştırılıyordu. Önceleri Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı olarak kendi bölgelerini yöneten bu komutanlar daha sonra bağımsızlıklarını ilan ediyorlardı. Böylece Anadolu’da ilk Türk devletleri ve beylikleri kurulmaya başlamıştır.
Yukarıdaki metne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi çıkarılamaz?
A) Anadolu’nun Türkleşip – İslamlaşması uzun zaman almıştır.
B) Fethedilen topraklar Selçuklu komutanları arasında paylaşılmıştır.
C) Türk yönetim anlayışında devlet geleneği önemlidir.
D) Anadolu’nun fethinde Türk komutanlarının önemli bir rolü vardır.
E) Anadolu’daki İlk Türk devletleri ve Beylikleri Selçuklu komutanları tarafından kurulmuştur.

28. – Erzincan ve Divriği dolaylarında kurulmuştur.
– Gürcü ve Rumlarla mücadele etmiştir.
– Bu dönemde yapılan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, UNESCO tarafından hazırlanan dünya mirası eserleri listesine alınmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen Anadolu Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltuklular
B) Danişmentliler
C) Mengücekliler
D) Artuklular
E) Çaka Beyliği

29. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin siyasi sonuçlarındandır?
A) Müslümanların şehirleri yakıldı,
B) Papa ve kiliseye olan güven sarsıldı.
C) Türklerin İslam dünyasındaki itibarı arttı.
D) Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki ayrılıklar daha da arttı.
E) Avrupa’da ticaretle uğraşan burjuva sınıfı ortaya çıktı.

30. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin nedenlerinden değildir?
A) Avrupa’nın büyük bir kısmının açlık ve yoksulluk içinde olması
B) Coğrafi Keşiflerin başlaması
C) Hristiyanların başta Kudüs olmak üzere kutsal yerleri Müslümanlardan almak istemesi
D) Şövalyelerin macera arzusu
E) Derebeylerin bu seferlere katılarak ekonomik güçlerini artırmak istemesi

31. Avrupalılar, Haçlı Seferleri sırasında İslam uygarlığından etkilendiler. Müslümanların Arapçaya çevirdiği Eski Yunan eserleri ile Farabi, İbn-i Sina gibi Türk-İslam bilginlerinin eserlerini Avrupa dillerine çevirdiler. Müslümanların Çinlilerden öğrendikleri ve geliştirdikleri pusula, barut ve kâğıt gibi teknolojik icatları Avrupa’ya taşıdılar. Müslümanlardan öğrendikleriyle ufukları genişleyen Avrupalılar yeni arayışlara yöneldiler. Bu arayışlar önce Coğrafi Keşiflerin, ardından da Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasını sağladı.
Yukarıdaki metinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Avrupalılar medeniyet alanında Müslümanlardan ileridirler.
B) Avrupalılar Eski Yunan eserlerini Müslümanlardan öğrenmişlerdir.
C) Müslümanlar Avrupalılardan bilimsel alanda çok şey öğrenmişlerdir.
D) Avrupa’daki gelişmelerde Müslümanların etkisi yoktur.
E) Çinlilerin medeniyete katkıları Avrupa üzerinden olmuştur

32. Osmanlı Devleti’nde merkez teşkilatı içerinde bulunan bizzat padişaha bağlı olan ve ulufe denilen düzenli maaşları olan askerlere kapıkulu askerleri adı verilirdi. Kapıkulu Ocakları çeşitli ocaklardan oluşurdu.
Aşağıdakilerden hangisi bu askerî birliklerden biri değildir?
A) Deliler
B) Cebeci
C) Sipah
D) Sağ Ulufeci
E) Sol Garipler

33. Türkler tarihleri boyunca, boylar birliği şeklinde teşkilatlanmışlardır. Bu durum Türklerin göç ettikleri tüm coğrafyalarda kolayca devlet kurmalarını sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan ögelerden değildir?
A) Urug
B) Oguş
C) Kut
D)Ok
E)Budun
CEVAPLAR: CAEBD CDEDA CBAED EADBD EADEC BACCB BDC

2 Comments

Leave a Reply