Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Klasik

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. yazılı Soruları Klasik Yeni Müfredat

S.1. Osmanlı devlet idaresini oluşturan Seyfiye sınıfı hakkında bilgi veriniz. (10 p)
S.2. Osmanlı devletinde görev alan kadılar ve görevleri hakkında bilgi veriniz. (10 p)
S.3. Osmanlı Devleti ile Memlükluların ilişkilerinin bozulma nedenleri nelerdir? Yazınız. (10p)
S-4. Osmanlı padişahlarından divan şairi olanları yazınız. (10p)
S.5. İstanbul’un fethinin nedenlerinden 5 tane yazınız? (10p)
S-6. Aşağıdaki boşlukları doğru cevaplarla doldurunuz.(50 p)

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Cevapları

CEVAP 1: Kılıç sahibi anlamına gelen askerî sınıfı temsil ederlerdi.
Seyfiyenin Divân-ı Hümâyundaki temsilcileri vezir-i âzam, vezirler, kaptanıderya ve yeniçeri ağası idi.
Seyfiye sınıfının taşradaki temsilcileri ise; eyaletleri yöneten beylerbeyleri ile sancakları yöneten sancak beyleri idi.
Yönetim dışında askerlik görevi de bulunan seyfiye ülkenin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasından sorumluydu.

CEVAP 2:
♦Osmanlı taşra teşkilatı içinde yer alan başlıca yönetim birimleri kaza, sancak ve eyalet idi. Kazaların başında ise ilmiye sınıfına mensup kadılar bulunurdu.
♦Kadıların idari, ilmî ve adli konularda oldukça geniş yetkileri vardı.
♦Kadılar, bulunduğu kazada devletin şeri ve örfi kanunlarını uygular, merkezden gelen emirleri yerine getirirdi. Bir yargıç olarak davalara bakarlardı.
♦Kadıların evlenme, boşanma, vakıf kurma, kiralama, vekâlet verme, alım satım gibi işlemlerin karara bağlanması gibi görev ve sorumlulukları da vardı.
♦Kadıların verdiği kararlar şeriye defterlerine kaydedilirdi.
♦Kadılar, bulunduğu kazada belediye hizmetlerini de yerine getirirlerdi.
♦Kazada merkezî otoritenin devamı ve asayişin sağlanmasından sorumlu subaşı ve asesbaşı gibi zabıta kuvvetlerinin başındaki görevliler de kadıya bağlıydı.
♦Kazalara bağlı nahiyelerde ise bütün bu görevler kadının atadığı naip tarafından yerine getirilirdi.

CEVAP 3: Osmanlı Devleti’nin Memlûklular üzerine sefer düzenlemesinde;
♦Fatih Dönemi’nde tamir ettirilmek istenen Hicaz su yollarına Memlûkluların izin vermemesi,
♦Baharat Yolu’nun denetimini ele geçirerek ekonomik yönden güçlenmek,
♦Türk İslam dünyasının tek lideri olmak,
♦Halifelik makamının ve kutsal yerlerin denetimini Memlûklulardan almak gibi sebepler etkili olmuştur.

CEVAP 4 : II. Murat, II. Mehmet, II. Bayezıd, Cem Sultan, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman bunlardan sadece birkaçıdır.

CEVAP 5 :
Osmanlı’nın Anadolu’dan Rumeli’ye ya da Rumeli’den Anadolu’ya rahatça kuvvet geçirebilmek istemesi.
♦Osmanlı’nın deniz ticaretini geliştirmek ve boğazlara hâkim olmak istemesi.
♦Osmanlı’nın kuzey ve doğu Avrupa’dan gelen ticaret yolları ile Karadeniz-Akdeniz arasındaki su yollarının denetimini ele geçirmek istemesi.
♦Osmanlı’nın Katolik ve Ortodoks kilisesini birbirinden ayırarak Hristiyan âleminin birleşmesini önlemek istemesi.
♦Bizans İmparatorluğu, Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü bozması.
♦Bizans’ın Hristiyan Batı âlemini Haçlı Seferleri için tahrik etmesi.
♦Bizans’ın saltanat iddiasında bulunan Osmanlı şehzadelerini koruyup destekleyerek devleti devamlı bir iç savaş tehdidi altında tutması
♦Hz. Muhammed’in İstanbul’un fethiyle ilgili hadisi.

CEVAP 6 :
a) Hoca Ahmet Yesevi , Divân-ı Hikmet adlı eseriyle İslamiyet öğretisinde söz sahibi oldu.
b) İlk Osmanlı medresesi Orhan Bey Dönemi’nde İznik’te açıldı.
c) Akşemseddin, “Maddetü’l- Hayat” adlı eserinde ilk defa bazı hastalıkların, tohum adını verdiği mikroplardan kaynaklandığını öne sürdü.
d) Yazıcıoğlu Mehmed’in, Hz. Muhammed’in özelliklerini, yüce ahlakını, örnek kişiliğini anlattığı manzum eseri Muhammediyye’dir.
e) Osmanlı’da camilerin yanına dinî, ekonomik ve sosyal ihtiyaçları karşılayacak alt yapı kuruluşlarını barındıran tesisler inşa edilerek “külliyeler” oluşturuldu.
f) Mimar Sinan kalfalık eseri “Süleymaniye Camisi”dir.
g) Hat sanatı ile uğraşanlara ise “hattat” denilir.
I) Kalemiyenin Divândaki temsilcileri Anadolu ve Rumeli defterdarları ile nişancı idi.
i) Safevi Hükümdarı Şah İsmail, II. Bayezid Dönemi’nde Tokat, Amasya ve Çorum civarında Şahkulu İsyanı’nı çıkarttı (1511).
k) Osman Bey, dönemin Ahi teşkilatı lideri Şeyh Edebali’nın kızıyla evlenerek, Ahilik teşkilatının desteğini almıştı

3 Comments

Leave a Reply