Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Beylikten devlete Osmanlı Siyaseti Test Soruları

Beylikten devlete Osmanlı Siyaseti Test Soruları

1. Osmanlı Devleti’nden önce Anadolu’ya hangi Türk devleti hakimdi?
A) Türkiye Selçuklu Devleti
B) Büyük Selçuklu Devleti
C) Memlüklüler
D) Bizans İmparatorluğu
E) Eyyubiler

2. Anadolu Türk Beylikleri hangi savaş sonrasında hangi devletin dağılmaya başlaması sonucunda kurulmuştur?
A) Kösedağ Savaşı – Türkiye Selçuklu Devleti
B) Katvan Savaşı – Büyük Selçuklu Devleti
C) Haçlı Seferleri – Anadolu Selçuklu Devleti
D) Yassıçimen Savaşı – T. Selçuklu Devleti
E) Kösedağ Savaşı – Büyük Selçuklu Devleti

3. Türkiye Selçuklu Devleti hangi savaş sonrasında dağılma sürecine girdi?
A) Talas
B) Yassıçimen
C) Miryakefalon
D) Pasinler
E) Kösedağ

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa zamanda büyümesinin sebepleri arasında yer almaz?
A) Merkeziyetçi bir devlet anlayışına sahip olması (Ülke diğer Türk devletlerinden farklı olarak hanedan üyeleri arasında bölünmemiştir.)
B) Bir UC BEYLİĞİ olması (Gaza sebebiyle diğer beyliklerden destek görmüştür, beylikler arasındaki mücadeleye başlangıçta katılmamıştır.)
C) Bizansın, Balkanların ve Anadolunun karışıklık içinde bulunması
D) Avrupa devletlerinin reform hareketleriyle uğraşması
E) Sürekli doğudan gelen Türkmen göçleriyle nüfusunun ve askeri gücünün artması

5. Osmanlılar Oğuzların hangi boyuna mensuptur?
A) Kayı
B) Kınık
C) Kızık
D) Karkın
E) Yıva

6. Türklerde devlet yönetme yetkisinin hükümdarlara tanrı tarafından verildiğine olan inanca ne denir?
A) Kut
B) Toy
C) Kengeş
D) Budun
E) Oguş

7. Devlet kurma yetkisine sahip olan (“Kut” aldığına inanılan) Oğuz boyları hangileridir?
A) Salur – Avşar
B) Eymür – Bayat
C) Çepni – Kızık
D) Kayı – Kınık
D) Kayı – Avşar

8. Kayı boyu Anadolu’ya hangi savaş sonrasında gelmiştir?
A) Talas
B) Yassıçimen
C) Miryakefalon
D) Malazgirt
E) Kösedağ

9. Osmanlılar Söğüt ve Domaniç yaylasına kimin önderliğinde gelmişlerdir?
A) Osman Bey
B) Ertuğrul Gazi
C) Selçuk Bey
D) Orhan Bey
E) Süleyman Şah

10. Osmanlı Devleti’ni daha önceki Türk devletlerinden ayıran en önemli özellik nedir?
A) İlk Müslüman Türk devleti olması
B) Merkeziyetçi yapıya sahip olması
C) Türkleri tek bayrak altında toplayan ilk devlet olması
D) Anadoluda kurulan ilk Türk devleti olması
E) Donanmaya sahip olan ilk Türk devleti olması

11. Karacahisar, Yarhisar, Bilecik, İnegöl ve Yenişehir hangi Osmanlı padişahı döneminde alınmıştır?
A) Osman Bey
B) Orhan Bey
C) I. Murat
D) Yıldırım Bayezıt
E) Çelebi Mehmet

12. Aşağıdakilerden hangisi,Orhan Bey zamanında gerçekleştirilmemiştir?
A)Yeniçeri Ocağı’nın kurulması
B) Bursa’nın alınması
C)Türklerin Rumeli’ye geçişi
D)İznik ve İzmit’in alınması
E)Türklerin,İmparator Kantakuzenos’a yardım etmeleri.

13. Osmanlılar ile Bizans arasında yapılan ilk büyük savaş hangisidir?
A) Mute
B) Pasinler
C) Koyunhisar
D) Maltepe
E) Kösedağ

14. Bursa, İznik, Kocaeli hangi Osmanlı padişahı zamanında alınmıştır?
A) Osman Bey
B) Orhan Bey
C) I. Murat
D) Yıldırım Bayezıt
E) Çelebi Mehmet

15. Osmanlılar ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
A) Mute
B) Pasinler
C) Koyunhisar
D) Maltepe
E) Kösedağ

16. Osmanlı Devleti’nin kendi topraklarına kattığı ilk Anadolu beyliği hangisidir?
A) Hamitoğulları
B) Karesioğulları
C) Germiyanoğulları
D) Menteşeoğulları
E) Saruhanoğulları

17. Karesioğulları hangi Osmanlı padişahı zamanında alındı?
A) Osman Bey
B) Orhan Bey
C) I. Murat
D) Yıldırım Bayezıt
E) Çelebi Mehmet

18. Hangi beyliğin alınmasıyla Osmanlı Devleti donanmaya sahip oldu?
A) Hamitoğulları
B) Karesioğulları
C) Germiyanoğulları
D) Menteşeoğulları
E) Saruhanoğulları

19. Aşağıdakilerden hangisi Karesioğulları’nın alınmasının sonuçları arasında yer almaz?
A) Osmanlılar karesi topraklarına sahip olarak, Marmara kıyılarına ve Çanakkale boğazına ulaştılar.
B) Osmanlılar Karesi Donanmasına sahip oldular.
C) Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmış oldu.
D) Hacı İlbey, Evrenus Bey, Ece Halil gibi değerli Karesi komutanları Osmanlı hizmetine girdiler.
E) Osmanlılar Rumeli’ye geçmeyi düşünmeye başladılar

20. Rumeli’ye hangi Osmanlı padişahı zamanında geçildi?
A) Osman Bey
B) Orhan Bey
C) I. Murat
D) Yıldırım Bayezıt
E) Çelebi Mehmet

21. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de aldığı ilk yer neresidir?
A) Çimpe Kalesi
B) Edirne
C) Filibe
D) Eflak
E) Bosna-Hersek

22. Aşağıdakilerden hangisi Rumeli’ye geçişi kolaylaştıran sebeplerden değildir?
A) Osmanlıların Karesi topraklarına ve Donanmasına sahip olması.
B) Osmanlıların Hırıstiyanlara ait topraklara sahip olma ideali
C) Türkmenlere Yurt bulma ihtiyacı.
D) Osmanlı Devleti’nin merkeziyetçi yapısı
E) Bizans’ın Balkan milletlerine karşı Orhan Beyden yardım istemesi.

23. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Rumeli’de izlediği iskan siyasetinin özelliklerinden değildir?
A) Yeni fethedilen yerlere öncelikle göçebe Türkler yerleştirilir, böylece bunların yerleşik hayata geçmeleri sağlanırdı.
B) Fethedilen yerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar başka yerlere iskan edilirlerdi.
C) Göçmenler iskan yerine yakın yerden alınırlardı. Böylece halkın yeni yere uyumu daha kolay olurdu.
D) İskan edilenlere ihtiyacı olan malzeme verilir ve bir süre vergi alınmazdı.
E) İslamiyeti kabul etmeyen gayri müslimler asimile edilirdi.

24. Osmanlı Devleti’nde ilk Divan hangi padişah tarafından kurulmuştur?
A) Osman Bey
B) Orhan Bey
C) I. Murat
D) Yıldırım Bayezıt
E) Çelebi Mehmet

25. Osmanlı Devleti’nde ilk medrese nerede, hangi padişah tarafından kurulmuştur?
A) Osman Bey – Söğüt
B) Orhan Bey – Bursa
C) Orhan Bey – İznik
D) I. Murat – Edirne
E) Fatih – İstanbul

26. Osmanlı Devleti’nde “Yaya ve Müsellem” adlı ilk düzenli ordu hangi padişah tarafından kurulmuştur?
A) Osman Bey
B) Orhan Bey
C) I. Murat
D) Yıldırım Bayezıt
E) Çelebi Mehmet

27. Edirne hangi savaşla, hangi Osmanlı padişahı döneminde alındı?
A) Koyunhisar – Osman Bey
B) Maltepe – Orhan Bey
C) Sazlıdere – I. Murat
D) Sırpsındığı – I. Murat
E) Varna – II. Murat

28. Sırpsındığı, Çirmen ve I. Kosova savaşları hangi Osmanlı padişahı zamanında oldu?
A) Osman Bey
B) Orhan Bey
C) I. Murat
D) Yıldırım Bayezıt
E) Çelebi Mehmet

29. Sırpsındığı savaşının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edirne ve Filibe’nin Osmanlıların eline geçmesi ile Sırp ve Bulgarların Bizansla bağlantısı kesildi.
B) Osmanlıların Rumeliye geçmesi
C) İstanbul’un kuşatılması
D) Bursa’nın alınması
E) Devşirme sistemi

30. I. Murat hangi beylikten para ile toprak satın alındı?
A) Hamitoğulları
B) Karesioğulları
C) Germiyanoğulları
D) Menteşeoğulları
E) Saruhanoğulları

31. I. Murat, hangi beylikten çeyiz yolu ile toprak alındı?
A) Hamitoğulları
B) Karesioğulları
C) Germiyanoğulları
D) Menteşeoğulları
E) Saruhanoğulları

32. Yeniçeri Ocağı hangi Osmanlı padişahı zamanında kuruldu?
A) Osman Bey
B) Orhan Bey
C) I. Murat
D) Yıldırım Bayezıt
E) Çelebi Mehmet

33. Hangi Osmanlı padişahı zamanında Divan teşkilatı sistemli ve sürekli hale getirildi?
A) Osman Bey
B) Orhan Bey
C) I. Murat
D) Yıldırım Bayezıt
E) Çelebi Mehmet

34. I. Murat hangi savaşta şehit oldu?
A) Sırpsındığı
B) Çirmen
C) Sazlıdere
D) I. Kosova
E) Varna

35. İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı kimdir?
A) Osman Bey
B) Orhan Bey
C) I. Murat
D) Yıldırım Bayezıt
E) Çelebi Mehmet

36. Niğbolu savaşı hangi Osmanlı padişahı zamanında kazanılmıştır?
A) Osman Bey
B) Orhan Bey
C) I. Murat
D) Yıldırım Bayezıt
E) Çelebi Mehmet

37. Kuruluş döneminde Anadolu Türk birliğini büyük ölçüde sağlayan Osmanlı padişahı kimdir?
A) Osman Bey
B) Orhan Bey
C) I. Murat
D) Yıldırım Bayezıt
E) Çelebi Mehmet

38. Mısır’daki Halife hangi savaş sonrasında Yıldırım Bayezıt’a “Rum diyarının sultanı” ünvanını vermiştir?
A) Sırpsındığı
B) Niğbolu
C) II. Kosova
D) I. Kosova
E) Varna

39. Yıldırım Bayezıt Boğazlardan geçişleri denetlemek için hangi hisarı yaptırmıştır?
A) Rumeli Hisarı
B) Anadolu Hisarı
C) Akhisar
D) Yarhisar
E) Karacahisar

40. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sebeplerinden değildir?
A) Yıldırım tarafından toprakları alınan Anadolu Beylerinin Timur’a sığınarak, onu kışkırtmaları.
B) Timur tarafından toprakları alınan Irak hükümdarı Celayiroğlu Ahmet ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yülük Osman’ın Yıldırım’a sığınmaları
C) Timur’un Çin’e yapacağı sefer öncesinde arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemeyişi.
D) Timur’un Osmanlı’dan kabul edilemez istekleri.
E) Anadolu Türk birliğinin bozulması.

41. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçlarından değildir?
A) İlk ve son kez bir Osmanlı padişahı savaşta esir düştü.
B) Osmanlı Devleti Bizans’a vergi vermek zorunda kaldı?
C) Osmanlı Devleti 11 yıl sürecek Fetret devrine girdi.
D) Anadolu Türk birliği yeniden bozuldu, beylikler yeniden kuruldu. (Karesi ve Kadı Burhaneddin beylikleri hariç)
E) Balkanlar’da Osmanlı ilerleyişi bir süre durdu, hatta bazı topraklar kaybedildi.

42. Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezıt’ın yenilme sebebi hangisidir?
A) Anadolu beylikleri askerlerinin saf değiştirmesi
B) Kışın erken bastırması
C) Fetret Devrinin başlaması
D) Anadolu Türk birliğinin bozulması
E) Şeyh Bedrettin İsyanı

43. Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nde 1402-1413 yıları arasında geçen padişahsız, taht kavgaları ile döneme ne ad verilir?
A) Fetret Devri
B) Duraklama Dönemi
C) Lale Devri
D) Gerileme Dönemi
E) Nizam-ı Cedit Devri

44. Fetret devrine son vererek Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı padişahı kimdir?
A) I. Murat
B) Orhan Bey
C) II. Murat
D) Yıldırım Bayezıt
E) Çelebi Mehmet

45. Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını hangi padişah zamanında, hangi devletle yapmıştır?
A) Osman Bey – Bizans
B) Orhan Bey – Bizans
C) Orhan Bey – Venedik
D) I. Murat – Venedik
E) I. Murat – Ceneviz

46. Osmanlı devletinde çıkan ilk dinsel içerikli toplumsal isyan hangisidir?
A) Düzmece Mustafa
B) Şeyh Bedreddin
C) Şahkulu İsyanı
D) Babazünun İsyanı
E) Kalenderoğlu İsyanı

47. Edirne-Segedin Antlaşması hangi Osmanlı padişahı zamanında yapıldı?
A) I. Murat
B) Orhan Bey
C) II. Murat
D) Yıldırım Bayezıt
E) Çelebi Mehmet

48. Varna ve II. Kosova Savaşları hangi Osmanlı padişahı zamanında yapıldı?
A) I. Murat
B) Orhan Bey
C) II. Murat
D) Yıldırım Bayezıt
E) Çelebi Mehmet

49. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki varlığını kesinleştiren savaş hangisidir?
A) Sırpsındığı
B) Niğbolu
C) II. Kosova
D) I. Kosova
E) Varna

50. Aşağıdaki olaylardan hangisi ,Anadolu’da Türk birliğinin bozulmasına ve Osmanlı Devleti’nin dağılma tehlikesi geçirmesine yol açmıştır ?
A)Ankara Savaşı
B) Niğbolu Savaşı
C) I. Kosova Savaşı
D)Varna Savaşı
E) II. Kosova Savaşı

1-A   11-A    21-A    31-C    41-B
2-A   12-B    22-C    32-C    42-A
3-E   13-C    23-E    33-B    43-A
4-D   14-B    24-B    34-D    44-E
5-A   15-D    25-C    35-D    45-C
6-A   16-B    26-B    36-D    46-B
7-D   17-B    27-C    37-D    47-C
8-D   18-B    28-C    38-B    48-C
9-B   19-C    29-A    39-B    49-C
10-B  20-B   30-A    40-E    50-A

25 Comments

Hatice için bir cevap yazın Cevabı iptal et