Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi 1. dönem 1. yazılı soruları

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi 1. dönem 1. yazılı soruları
A BÖLÜMÜ( her sorunun doğru cevabı 10 puandır)
1-) Türk veraset sisteminde değişiklik yapan Osmanlı Padişahlarını, yaptıkları değişiklikleri ve bu değişikliklerin amacını yazınız?
2-Türk islam devletlerinde ordunun Orta Asya Türk Devletlerinden farkını yazınız.
3-Osmanlı Devlet anlayışı hangi unsurlardan oluşur? Yazınız
4-Aşağıda verilenleri açıklayınız.
Seyfiye :
İlmiye:
Kalemiye:
5-Osmanlı devletinde tımar yerine feodalite uygulansaydı devlet açısından neler değişebilirdi? Maddeler halinde yazınız.

B BÖLÜMÜ ( her soru 2 puandır).
1-   Osmanlı İmparatorluğu’ nda devlet adamlarına maaş yerine toprak verilirdi. Devlet memurlarının kademelerindeki yükseklikle paralel olması içinin de yüksek dereceli devlet memurlarına has, orta dereceli memurlara zeamet ve düşük dereceli memurlara da tımar verilirdi.Bu açıklamadan çıkarılacak en önemli yargı hangisidir?
A)   Toprakların gelirlerine ve kademelerindeki paralelliğine göre maaş verilmiştir.
B)   Halkın yaşam şekli ve düzeyine göre maaş verilmiştir.
C)   Kişilerin ihtiyaçları dikkate alınmıştır.
D)   Toprakların merkeze yakınlık ve uzaklığı dikkate alınarak toprak verilmiştir.
E)   Hıristiyan ya da Müslüman olmalarına bakılarak maaşlar verilmiştir.

2-   Orhan Bey döneminde temelleri atılan Divan – ı Hümayun, bir karar organı iken, II. Mehmet (Fatih) ile birlikte padişahların divan toplantılarına katılmayı bırakmasıyla yeni bir sürece girerek danışma kurulu özelliğini almıştır.
Bir danışma kurulu olarak “Divan – Hümayun’ un” nitelendirilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)   Divan kararlarında şeyhülislamın etkili olması
B)   Divan başkanlığını sadrazamın yapması
C)   Divanın yüksek mahkeme olarak görev yapması
D)   Divan üyelerinin artması
E)   Divan kararlarının, ancak padişahın onayı ile geçerli olması

3-   Aşağıdakilerin hangisi, Osmanlı Devleti’ nde  Divan örgütünün özelliklerinden biri değildir?
A)   Fatih’ ten itibaren danışma organı olmuştur.
B)   Büyük davalara bakmıştır.
C)   Son sözün padişahta olması
D)   Padişah atamalarını yapması
E)   Devlet ve memleket işlerinin görüşülmesi

4-Kuruluş döneminde Divan’ ın doğal üyeleri arasında yer almayan şeyhülislamlar, ancak gerektiğinde çağrılırlardı. Yükselme devrinde ise Divan’ ın daimi üyeleri arasına girmiştir.Bu durum, Osmanlı Devleti’ nde aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir?
A) Devletin sınırlarının genişlemesinin
B)  Egemenlik anlayışının değiştiğinin
C)  Örfi hukuk kurallarının önemsenmediğinin
D)  Padişahın mutlak otoritesinin sınırlandırıldığının
E)   Devlet yönetiminde din kurallarının etkisinin arttığının

5-   Osmanlı Devleti’ nde sözlü hukuk kurallarını yasaya geçiren ilk padişah II. Mehmet’ in “Kanunname – i Ali Osman” denilen bu yasayla şehzadelere sancağa çıkma zorunluluğu getirilmiştir. Bu uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Kanunların uygulanmasını sağlamak
B)  Padişahın otoritesini arttırmak
C) Şehzadelerin devlet tecrübesi kazanmasını sağlamak
D) Taht kavgalarını önlemek
E) Padişahın Avrupa hukuk kurallarını uygulamak istemesi

6–Osmanlı Devleti’nde toprağının büyük bölümünün devletin malı sayılması ve tapu ve kadastro işlerine önem verilmesi aşağıdaki görevlilerden hangisinin önemini artırmıştır?
A) Sadrazam
B) Nişancı
C) Defterdar
D) Şeyhülislam
E) Kazasker

7-Orta Asya  Türk devletlerinde hakanın görevleri arasında;
I.Kurultaya başkanlık etme
II.milletin huzur ve güvenini sağlama
III.orduyu komuta etme  uygulamalarından hangilerinin olduğu söylenebilir?
A-yalnız I
B-Yalnız II
C-Yalnız III –
D-I ve II
E-I,II,III

8-Orta Asya Türk devletlerinde kurultaya kim başkanlık eder?
A-Komutan
B- Hatun
C- hakan
D- aygucu
E-serasker

9-Türk İslam devletlerindeki hakimiyet anlayışına göre,Tanrı yeryüzünü yönetme yetkisini Türk hükümdara vermiştir.Bu anlayışa göre, devlet hanedan üyelerinin ortak malı sayılmıştır. Bu durumun,
I.sık sık taht kavgalarının yaşanması
II.komşu ulusların prenslerinin yönetime getirilmesi,
III.Türk devletlerinin kısa zamanda yıkılmaları sonuçlarından hangilerine yol açtığı savunulamaz?
A-Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I,II,III

10-Abbasi halifelerini himaye etmişlerdir. Haçlı seferlerine karşı koyarak islam dünyasını korumuşlardır. Estetik değeri yüksek camive medrese yapmışlardır. Türklerin yukarıda verilen özelliklerinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A-Askeri alanda başarılı olmaları
B-saltanat sistemini benimsemeleri
C-yönetimde kadılara görev vermeleri
D-İslamiyeti kabul etmeleri
E-Bir çok boyun birleşmesi ile oluşmaları

11-Büyük Selçuklular vilayetlarin başına idareci olarak gönderdikleri şehzadelerin yanlarında devlet ve askerlik işlerinde deneyimli atabeyler görevlendirilmişlerdir. Bu uygulama doğrudan selçukluların aşağıdakilerden hangisine önem verdiklerini gösterir?
A-Şehzadelerin yetiştirlmesi
B-Merkezi otoritenin korunması
C-Halkın devlete bağlılığının güçlendirilmesi
D-Üretim faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması
E-kut anlayışının devam ettirilmesine

12-Orta Asya Türk Devvetleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerin hangisinde neden sonuç ilişkisi kurulamaz?
A- geniş topraklı soylu sınıfın olmaması-Aristokrat sınıfın oluşmaması
B-İpek yolu egemenliği-Ulus egemenliğinin görülmesi
C-göçebe yaşam  sürmeleri – Mimari eserlerin görülmemesi
D-Göktürk Devletinin kuruluşu- Türk adının devlet adı olarak kullanılması
E-Federal sistemin uygulanması – Merkezi yapının görülmemesi

13-Uygurlar , minyatür sanatını dünyaya tanıtmışlardır. Minyatür  eski yazma kitaplarda görülen ince bir sanatla işlenmiş olan küçük renkli resimlerdir.Uygur minyatürleri daha sonra İslam minyatürlerinin kaynağı olmuştur.
Bu bilgiye göre Uygurlarla ilgili olarak ;
I-Özgün bir sanat oluşturmuşlardır.
II-Sanatsal faaliyetleri dinin baskısı altında kalmıştır.
III-Ahiret inancı güçlenmiştir.
IV-Uygur sanatı başka toplumları etkilemiştir.
Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A-Yalnız I
C-II ve III
B-Yalnız IV
D- II ve IV
E-III ve IV

14-İkta topraklarının,
I.maaş karşılığı verilmesi
II.Ordu kurulmasının sağlanması
III.gelirlerine göre bölümlere ayrılması
Özelliklerinden hangileri devlet hazinesinin yükünü azaltmıştır .
A-Yalnız I
B-Yalnız II
C-yalnız III
D- I ve II
E-II ve III

15- Osmanlı devletinde şehzadelerin sancağa çıkma geleneğiyle,
I.askeri
II.siyasi
III.İdari alanların hangilerinde deneyim kazanmaya başlamışlardır?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I,II,III

16-I.İslam Hukuku,
II.Eski Türk gelenekleri,
III.Federatif yönetim anlayışı.
Osmanlı devlet anlayışının oluşumunda yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I,II,III

17-osmanlı devlet yönetiminde Fatih’ten itibaren devlet yönetiminde Türk kökenli devlet adamları yerine devşirme  kökenli yöneticilere öncelik verilmeye başlanmıştır.Bu uygulama ile
I.merkezi otoriteyi güçlü tutma
II.devletin dinsel yapısını değiştirme
III.gayrimslimleri yönetimde etkisiz kılma
durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

18-Kanununame-i Ali osmani ile,
I.kardeş katlini yasal hale getirmiştir.
II.şehzadelerin sancağa çıkma uygulaması zorunlu olmuştur.
III.sarayda tören ve toplantılarda kuralları padişahın istekleri doğrultusunda yeniden belirlenmiştir.
Ortaya çıkan uygulamalardan hangileri merkezi otoriteyi güçlendirme amacı ataşımaktadır.?
A-yalnız I
B-yalnız II
C-Yalnız III
D-I ve II
E- I,II,III

19-Aşağıda verilen ordu çeşitlerinden hangisi merkezde bulunur ve padişahı korur?
A-Yeniçeriler
B- tımarlı sipahiler
C- akıncılar
D- Yardımcı kuvvetler
E- Bağlı beyliklerin askerleri

20-Aşağıda verilen toprak türlerinden hangilerinin tassaruf hakkı tamamen kişiye aittir.
A-Tımar
B- Ocaklık
C-Vakıf
D- yurtluk
E- malikane

21-)  Kaynağı “Tanrı Bağışına” dayanan iktidar tipine ne ad verilir?
a) Teokratik İktidar
b) Monarşik İktidar
c) Oligarşik İktidar
d) Karizmatik İktidar

22-İnsanların Tamamen doğaya bağlı kaldıkları ve avcılık ve toplayıcılıkla geçindikleri dönem aşağıdakilerden hangisidir
a-Eski taş
b-Yenitaş
c-Bakır
d-Demir
e-Tunç

23-I.han
II.sultan
III.tanhu
IV. Kağan
V. İlteber
Yukarıda verilenlerden hangisi islam öncesi dönemde Türk hükümdarı tarafından kullanılan ünvanlar arasında yer almaz?
A)I
B) II
C) III
D) IV
E) V

24-Bugünkü Latin alfabesinin temelini atan eski çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hititler
b) Frigyalılar
c-İbraniler
d) Fenikeliler

 25-) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlığında bulunan devletlerden biri değildir ?
a) Hititler
b) Lidyalılar
c) İyonyalılar
d) Babiller

4 Comments

Leave a Reply