Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve cevapları

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve cevapları

Sevgili Öğrenciler değerli Tarih Öğretmeni Arkadaşlar. Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve cevapları  ile karşınızdayız. Elbette bu sadece örnek bir yazılı sorusudur. 20 sorudan oluşmaktadır. Daha fazla test sorusu çözmek ve daha fazla pratik yapmak isterseniz daha önce eklediğimiz seçmeli tarih dersi testleri ve cevapları sayfamıza bakabilirsiniz. Her Üniteye ait test soruları mevcut olduğu için hem sınavlara soru seçmede kolaylık yaşayacaksınız hemde öğrencilerimiz farklı soru tipleri ile yazılıya daha rahat hazırlanacaklar.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve cevapları


101 –Osmanlı yönetim felsefesini açıklayan “hakkaniyet çemberi”nin asıl unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Servet
B) Devlet
C) Mülk
D) Hakimiyet
E) Adalet

 2) Adaletin bulunduğu sütundaki  ‘?’ İşareti ile belirtilen bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Melik
B) Aygucı
C) Kadı
D) Subaşı
E) Yeniçeri Ağası

3) Orta Asya Türk devletlerinde ailelerin birleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi meydanagelmiştir?
A)Budun
B) Urug
C) Halk
D) Boy
E) İl

4)   İslamiyet’te birliği sağlamak için eğitime önem verdim. Bağdat’ta Nizamiye Medreselerini kurdum. Sultan Alparslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yaptım.1092’de bir Bâtıni fedaisi tarafından hayatıma son verildi. Yukarıda kendisinden bahseden devlet adamı kimdir?
A) Gazneli Mahmut
B) Tonyukuk
C) Çandarlı Halil Paşa
D) Nizamülmülk
E) İstemi Yabgu

5)   Osmanlı toplum yapısına göre aşağıdaki meslek ve sınıf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Vezir-seyfiyye
B)İmam -seyfiye
C) Nişancı-kalemiye
D) Müderris – ilmiye
E) Yeniçeri – seyfiye

6) Osmanlı Devleti’nde hayvancılıkla uğraşan göçebeler hayvan sayısına göre devlete hangi vergiyi öderlerdi?
A) Çift bozan
B) Öşür
C) Ağıl Resmi
D) Haraç
E) Cizye

7) Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında “Ahi Teşkilâtı” Anadolu’da büyük bir güçtü. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu kurumu anlatmaktadır?
A) Bizans’a karşı cihad yapmak isteyenlerin kurduğu bir teşkilattır.
B) Osmanlı padişahlarının nüfuzlarını artırmak için kurulmuştur.
C) Devletin bütün eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmüşlerdir.
D) Her iş kolunda Anadolu esnafının dayanışmasını sağlamak ve usta yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur.
E) Ticaretle uğraşanların kendi aralarındaki dayanışma için kurdukları teşkilattır.

8) Türklerin kabul ettiği dinlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Uygurlar-Maniheizm
B) Asya Hun Devleti- Gök Tanrı
C) Karahanlılar- İslamiyet
D) Peçenekler-Hıristiyanlık
E) Selçuklular- Musevilik

9) Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk Devletleri’ndeki hükümdarlık sembollerinden değildir?
A) Budun
B) Çetr
C) Toy
D) Sancak
E) Otağ

10) Türk-İslam Devletlerinde özellikle tüccar kafilelerinin yolculuklarını emniyet içinde gerçekleştirebilmeleri için kurulan yapıya ne ad verilir?
A) İmarethane
B) Kümbet
C) Balbal
D)   Kervansaray
E) Medrese

11) Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk Devletlerindeki inanışlarla ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Gök Tanrı inancı hakimdir
B) Din görevlileri ayrıcalıklı bir sınıftır
C) Ahiret inancı vardır
D) Mezarlarına balbal adı verilen taşlar dikilir
E) Ölülerin arkasından yug töreni yapılır

12) Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk Devletlerinde aile ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Küçük aile yapısı yaygındır
B) Evlenen erkek çocuklara çadır verilir
C) Çok eşlilik yaygındır
D) Evlenme karşılıklı rızaya bağlıdır
E) Evlilik nikah ile hukuki geçerlilik kazanırdı

13) Osmanlı toplumunda yönetilenlere verilen genel ad hangisidir?
A) Millet
B) Cemaat
C) Gayrimüslim
D)Milleti sadıka
E)Reaya

14) Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk topluluklarında halkı oluşturan alt birimlerden biri değildir?
A) Oğuş
B) Uruğ
C) Boy
D) Şad
E) Budun

15) Aşağıdakilerden hangisi Medeni kanunla kadınlara verilen haklar arasında değildir?
A) Miras
B) Mahkemelerde şahitlikte eşit olma
C) Boşanma
D) Seçme ve Seçilme
E) Çalışma

16) Osmanlı döneminde kurulan Hilal-ı Ahmer Cemiyetinin günümüzdeki ismi nedir?
A) Yoksullar Evi
B) Çocuk Esirgeme Kurumu
C) Kızılay
D) Huzur Evi
E) Çocuk Yurdu

17) Aşağıdakilerden hangisi 19. yy’da Osmanlı toplumunda görülen değişimlerden biri değildir?
A) Ulaşımın buharlı gemiler ile yapılması
B) Kumpanyaların düzenlenmesi
C) Çatal ve bıçakla yeme alışkanlığının gelmesi
D) İlk radyo yayının yapılması
E) Renkli çarşaf kullanımı

18) Padişahın aile hayatının geçtiği saray bölümü hangisidir?
A)Harem
B) Enderun
C) Birun
D) İç Saray
E) Kaman

19) Çadırda ailenin yaşlıları veya reislerine ayrılan bölüme ne isim verilir?
A)Kalın
B) Börk
C) Kang
D) Ög
E)Tör

20) Aşağıdakilerden hangisi Uygurlara ait doğru bir bilgidir?
A)Orhun yazıtlarını yazmışlardır.
B) İslamiyet’i benimsemişlerdir.
C) Yerleşik hayata geçmişlerdir.
D) Dünyanın en uzun destanına sahiptirler.
E) Türkiye Selçukluları ile aynı dönemde varlık göstermişlerdir.

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Cevapları

1-E / 2-C / 3-B / 4-D / 5-B / 6-C / 7-D / 8-E / 9-A / 10-D

11-C / 12-C /13-E / 14-D / 15-D / 16-C / 17-D / 18-A / 19-E /20-C

7 Comments

Leave a Reply