Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

AYT Tarih Testleri Çöz

AYT Tarih Testleri Çöz

1-)Köktürk hükümdarı Kapgan Kağan, Çin’den vergi olarak 1250 ton tohumluk buğday ile üç bin
adet tarım aleti almıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Türkler hayvancılıkla uğraşmışlardır.
B) Türkler tarımsal hayatla uğraşmışlardır.*
C) Türkler Çin’in ekonomik baskısı altına girmiştir.
D) Türkler savaşçı bir toplum olmuşlardır.
E) Türkler toplumu göçebe hayatı terk etmiştir.

2-) Türklerle Çinliler arasında aşağıdaki ticaret yollarından hangisini kontrol etmek için uzun
yıllar mücadele edilmiştir?

A) Süveyş Kanal Yolu
B) Baharat Ticaret Yolu
C) İpek Ticaret Yolu*
D) Samur – Kurk Ticaret Yolu
E) Tuna Nehri Ticaret Yolu

3-)Aşağıdakilerden hangisi Uygurların kullandığı kağıt paradır?
A) Boz
B)Sikke
C)Kuanpoyu
D) Çav*
E)Metelik

4-)Türklerin Müslümanlığı kabul etmesiyle, İslam dininin ekonomiye getirdiği anlayışlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İsraftan kaçınma
B) Devletin üretimden çok denetimle ilgilenmesi
C) Servet ve mülkiyetin yaygınlaştırılması
D) Adil gelir dağılımının sağlanması
E) Servetin belli ellerde toplanması*

5-)Anadolu Selçukluları Antalya, Alanya ve Sinop gibi limanları ele geçirdikten sonra bu limanlarda
Avrupalı tüccarlara düşük gümrük tarifesi uygulamışlardır. Anadolu Selçuklularındaki bu uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ticari ilişkileri geliştirmek*
B) Avrupa’nın Türklere karşı birleşmesini önlemek
C) Avrupa’da nüfuz bölgeleri kurmak
D) Denizlerde üstünlük sağlamak
E) Anadolu’da siyasal birliği sağlamak

6-)Aşağıdakilerden hangisinin Büyük Selçuklular tarafından uygulanan ikta sisteminin yararlarından birisi olduğu söylenemez?
A) Hazine harcamalarının azalması
B) Ticaretin gelişmesi*
C) Bölge güvenliğinin sağlanması
D) Vergi toplamanın kolaylaşması
E) Üretimin denetlenerek artırılması

7-)Türk – İslam devletlerinde devletin koruması karşılığında gayrimüslimlerden alman vergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cizye*
B) Öşür
C) Harac
D) Ağnam
E) Bac

8-)Selçuklu sultanları, din ve ırk ayrımı gözetmeden halka toprak dağıtarak boş araziyi değerlendirmeyi devletin görevi saymışlardır.
Selçuklu sultanlarının izledikleri bu politika öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?
A) Vergi toplama düzenini
B) Üretimde artışı*
C) Toprak bütünlüğünün korunmasını
D) Ülkede asayişi
E) Yönetimde sürekliliği

9-)Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat’ın ilanı ile “her gücün üstünde yasa gücünün olduğu” ilkesinin benimsendiğini gösteren en güçlü kanıttır?
A) Herkesin mal ve mülküne sahip olması ve bunu çocuklarına bırakması
B) Rüşvet ve adam kayırmanın kaldırılması
O) Vergilerin herkesin gelirine göre toplaması
D) Osmanlı halkının can ve mal güvenliğine kavuşturulması
E) Padişahın yetkilerinin sınırlandırılması*

10-)1839 da ilan edilen Tanzimat Fermanıyla kabul edilen,
I. Herkesin kanun önünde eşit olması,
II. Halkın can ve mal güvenliğinin devlet garantisi altına alınması,
III. Herkesten gelirine göre vergi alınması
Gibi maddelerden hangileri , hukuk devleti olma yolunda adım atıldığını göstermektedir?
A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız I
D) Yalnız II
E) I,II ve III * 

11-)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da herhangi bir azınlığın dini yönden bağlı olduğu kiliselerin bünyesinde kurulan mahkemelerdir?
A) Şer’iye Mahkemeleri
B) Konsolosluk Mahkemeleri
C) Nizamiye Mahkemeleri
D) Cemaat Mahkemeleri*
E) Örfiye Mahkemeleri

12-)Osmanlı Devleti’nde kapsamlı şekilde kanunları düzenleme çalışmaları ilk kez ………………… zamanında gerçekleştirilmiştir. Merkezi otorite güçlendirilmiş, örfi hukuk ön plana çıkarılmıştır.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan bölüme aşağıdaki padişahlardan hangisi getirilmelidir?
A) Fatih Sultan Mehmet*
B) II. Murat
C)Yıldırım Bayezit
D)Kanuni
E) II.Bayezit

13-) Osmanlı Devleti’ndeki İlk medeni kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kanun-i Esasi
B)Mecelle*
C)Teşkilat-ı Esasi
D)Ceride-i Mahakim
E) Valay-i Ahkam-i Adliye

14-)Meşrutiyet Dönemi’nin Cumhuriyet Dönemi’ne aktardığı kazanımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Anayasal düzen
B) Parlamenter sistem
C) Siyasi partiler
D) Monarşi *
E) Özgür basın

15-)Osmanlı Devleti’nde ilk bakır para Osman Bey, ilk gümüş para Orhan Bey ve ilk altın para ise Fatih döneminde basılmıştır. Zamanla kapitülasyonlar ve Sanayi İnkılabı gibi olumsuz etkenler sebebi ile paranın istikrarı bozulmuştur. Bu bilgilere bakılarak Osmanlı parası için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Orhan Bey döneminin ekonomisi Osman Bey döneminden iyidir.
B) Yükselme dönemi Osmanlı ekonomisinin en iyi olduğu dönemdir.
C) Bazı Osmanlı Padişahları kendi adlarına para bastırmışlardır.
D) Sanayi İnkılabı Osmanlı ülkesindeki üretimi olumsuz etkilemiştir.
E) Osmanlı Devleti ekonomide devletçi politika izlemiştir.*

16-)Osmanlı Devleti’nde eksik rekabet şartlarından dolayı fiyatlara müdahale edilmesi olarak tarif edilen narh sistemi klasik donem Osmanlı ekonomisinde fiyat politikasına esas teşkil etmiştir.
Bu durumla Osmanlı Devleti’nin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tekelci eğilimlerin önüne geçmek
B) Tüketici haklarını korumak
C) Piyasada ekonomik istikrar sağlamak
D) Ekonomide devlet tekeli oluşturmak*
E) Arz ve talep dengesini kurmak

17-)I. Ticaret yollarının değişmesi
II. Trabzon ve Kırım’ın alınması
III. Kapitülasyonların yaygınlaşması
IV. Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın imzalanması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Osmanlı ticaretini olumlu yönde etkilemiştir?,
A) Yalnız I
B) Yalnız II*
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV

18-)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda “Tımar sahibi”’nin yetkilerinden biri değildir?
A) Asker yetiştirme
B) Vergi toplama
C) Toprağın işletilmesini sağlama
D) Köylüyü yargılama*
E) Asker toplama (1990-II) 

19-)Aşağıdakilerden hangisi 1860’lardan itibaren Osmanlı Devleti’nin demir yolu yatırımlarından
bekledikleri yararlardan biri değildir?

A) İç güvenliğin sağlanması
B) İdarenin gücünün uzak bölgelere kadar ulaştırılması
C) İltizam ve dirlik sisteminin yeniden düzenlenmesi*
D) Savaş dönemlerinde malzeme ve asker sevkiyatının kolaylaştırılması
E)Tarımsal vergilerin az kayıpla tahsil edilmesi

20-)I. Miras, boşanma ve şahitlikte kadın – erkek eşitliği sağlanmıştır.
II. Resmi nikâh zorunluluğu getirilmiştir.
III. Kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir.
Türk kadını yukarıdakilerden hangisi ya da
hangilerini Medeni Kanun ile elde etmemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III*
D) I ve II
E) II ve III

21-)Türk milletinin varlık yokluk mücadelesi olan Milli Mücadele Döneminde bile kararların
Mecliste alınarak gerçekleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?
A) Kanun gücünün üstünlüğüne dikkat edildiğinin*
B) Kurtuluş Savaşı’nın öneminin
C) İşgallere karşı gelindiğinin
D) Halifeliğe saygı duyulduğunun
E) Milli Cemiyetlerin desteklendiğinin

22-)1921 Anayasası ile “Güçler Birliği” sisteminin kabul  edilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meclisi, milletin tek temsilcisi haline getirme *
B) Ekonomik alanda kalkınmayı hızlandırma
C) Mustafa Kemal’in meclis başkanı seçilmesini  sağlama
D) Padişahın yetkileri ile TBMM’nin yetkilerini  dengede tutma
E) Siyasal partilerin kurulmasını kolaylaştırma
(1988-ÖSS) 

23-)Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devletinde “yasa koyma” yetkisinin anayasa ile verildiği kurumdur?
A) Mebusan Meclisi
B) Heyet-i Temsiliye
C) TBMM*
D) Yargısız
E) Anayasa Mahkemesi

24-) Türk kadınlarına 1930 yılında belediye seçimlerine katılma, 1934 yılında da milletvekili seçme ve
seçilme hakkı tanınmıştır.

Bu gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Secime katılmayı zorunlu hale getirme
B) Aile yapısında değişiklik yapma
C) Kadınlar arasında okur-yazar oranını arttırma
D) Çok partili hayata geçme
E) Kadının yönetime katılmasını sağlama*
(1991-ÖSS)

25-) Türkiye Cumhuriyetinde ilk açılan yüksek okulun hukuk mektebi olmasının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) İktisat kongresini toplamak
B) Ankara’yı başkent yapmak
C) Cumhuriyetin ilkelerini benimseyen hukuk nesli yetiştirmek*
D) Ceza kanunlarının hazırlanmasına yardımcı olmak
E) Yüksek öğrenimi teşvik etmek

Leave a Reply