Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tarih Bilimine Giriş Konusu 14 Soruluk Test ve Cevapları

Tarih Bilimine Giriş Konusu 14 Soruluk Test ve Cevapları

1. Tarihi olayların tekrarlanamaması, aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisinin uygulanmasını engellemiş olabilir?
A) Kaynak taraması yapılması
B) Deney ve gözlem yapılması
C) Olayın geçtiği yerde araştırma yapılması
D) Olayın neden ve sonuçlarının ortaya konulması
E) Olayın geçtiği zamanın şartlarının dikkate alınması

 

2. Sosyal bilimlerin yöntemi, anlamaya ve açıklamaya dayalıdır. Tarih, sosyal bir bilimdir ve kendine özgü araştırma yöntemleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi Tarihin bilimsel araştırma yöntemlerinden biri değildir?
A) Konuyla ilgili belgelerin toplanması
B) Belgelerin sınıflandırılması
C) Belgelerin tarafsız olarak değerlendirilmesi
D) Sadece resmi kaynaklardan yararlanılması
E) Bulunan bilgilerin karşılaştırılması

 

3. Tarihçi, sosyal oluşumların nasıl gerçekleştiğini, bu oluşumların nasıl değiştiğini ve nüfus hareketlerinin sebep ve sonuçlarını, iktisadi ve siyasi süreçlerini anlamaya ve açıklamaya çalışır.
Buna göre,
l. bireysel ilişkiler,
ll. egemenlik mücadelesi,
lll. kültürel faaliyetler
konularından hangilerinin tarihçinin ilgi alanına girdiği söylenemez?
A) Yalnız l
B) Yalnız ll
C) Yalnız lll
D) l ve ll
E) l ve lll

 

 

4. Tarih öncesi devirlerde ortaya çıkan,
l. göç hareketleri,
ll. savaşlar,
lll. ticari ilişkiler
gelişmelerinden hangilerinin topluluklar arasında etkileşime ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız l
B) Yalnız ll
C) Yalnız lll
D) l ve ll
E) l, II ve lll


5.
Truva’da Schilemann tarafından 1870 yılında yapılan kazılarda, Priamos’un hazineleri denilen altın ve gümüşten yapılmış süs eşyaları bulunmuştur.
Buna göre Truva ile ilgili,
l. madencilikle uğraşıldığı,
ll. süsleme sanatının geliştiği,
lll. ekonomisinde hayvancılığın önemli olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l
B) Yalnız ll
C) Yalnız lll
D) l ve ll
E) ll ve lll

 

6. Yontma Taş Devrinde insanlar avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamlarını sürdürmüşlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?
A) Yerleşik yaşama geçilmesi
B) Tarımsal faaliyetin başlaması
C) Siyasi örgütlenmenin sağlanması
D) Özel mülkiyetin gelişmesi
E) Göçebe yaşamın sürdürülmesi

 

7. Tarihe kaynaklık edebilecek her türlü bilgi ve verilerin bulunması aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarama
B) Tasnif
C) Tahlil
D) Tenkit
E) Terkip

 

 8. Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak meydana getirilen belgeler aşağıdakilerden hangileridir?
A) Birinci elden kaynaklar
B) İkinci elden kaynaklar
C) Yazılı kaynaklar
D) Sözlü kaynaklar
E) Görüntülü kaynaklar

 

9. Yargı : Tarihi olayların araştırılmasında doğru bilgiye ulaşmak amaçlanır.
Öneri I : Tarihçi farklı kaynaklardan yararlanmalıdır.
Öneri II : Olayın geçtiği zamanın koşulları bilinmelidir.
Yukarıdaki önerilerin yargı ile ilişkisi hangi seçenekte verilmiştir?
Öneri I                            Öneri I
A) Tutarlı                       Tutarlı
B) Tutarlı                       İlişkisiz
C) Tutarlı                       Tutarsız
D) Tutarsız                    İlişkili
E) Tutarsız                     İlişkisiz

 

10. Tanım : Tarih, insan topluluklarının geçmişteki faaliyetlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek, neden sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilimdir.
Durum : Urartular, MÖ IX. – VI. yüzyıllar arasında Doğu Anadolu’ya egemen olmuş, tarım ve hayvancılıkla  uğraşmışlardır. Asurlularla
mücadele etmişlerdir.
Yukarıdaki “durum”da, tarihin “tanımı”nda yer alan ögelerden hangisine değinilmemiştir?
A) Yer
B) Zaman
C) Siyasi olaylar
D) Neden-sonuç
E) İnsan faaliyetleri

 

11. – Belgeler doğru olarak değerlendirilmelidir.
– Olayla ilgili farklı kaynaklardan yararlanılmalıdır.
– Olayın meydana geldiği yerde araştırma yapılmalıdır.
Yukarıdaki açıklamalar tarih biliminin hangi yönünü vurgulamıştır?
A) Olaylara bakış açısını
B) Olaylar arasında ilişki kurmayı
C) Yansız oluşu ve güvenirliğini
D) Olayların sonuçları arasındaki benzerliği
E) Olayla ilgili değişik yorumları

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, Tarih öncesi dönemlere ait özellikler arasında sayılamaz?
A) Köylerin kurulması
B) Madenlerin kullanılması
C) Ateşin kullanılmaya başlanması
D) Yaşanan olayların arşivlendirilmesi
E) Tarımsal faaliyelerin başlaması

 

13. Yeni Taş döneminde insanlar ilk yerleşim merkezlerini kurarak yerleşik hayata geçmişler ve tarımla uğraşmaya başlamışlardır. Köy kültürü ve toplum içinde iş bölümü bu dönemde meydana gelmiş, ihtiyaç fazlası üretim ise ticaretin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Yalnız bu bilgiye dayanarak;
I. Mülkiyet anlayışı ortaya çıkmıştır.
II. Toplumsal dayanışma başlamıştır.
III. Kolonizasyon hareketkeri yaygınlaşmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

 

14. Tarihi kaynaklar, bilgi veren kaynağın ve malzemenin türüne göre sınıflandırılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklar arasında sayılamaz?
A) Ferman
B) Mühür
C) Destan
D) Para
E) Hatıra

 

1.B 2.D 3.A 4.E 5.D 6.E 7.A 8.B 9.A 10.D 11.C 12.D 13.D 14.C

Leave a Reply