Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tarih Bilimine giriş Konusu Üniverite sınavlarında Çıkmış sorular

Tarih Bilimine giriş Konusu Üniversite sınavlarında Çıkmış sorular
1. Olay ve olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bir tarihi olaya örnek gösterilemez?
A)   İstanbul’un fethedilmesi
B)   Anadolu’nun türkleşmesi ve islamlaşması
C)   Malazgirt savaşı’nın kazanılması
D)   Birinci dünya savaşı’nın başlaması
E)    Pearl harbour baskını’nın yapılması.

2.    İnsanların, toprağı işleyerek tarımsal üretime geçtikleri, ilk yerleşim yerlerini kurdukları, yiyecek ve içecekleri korumak için kilden çanak çömlek yaptıkları çağ, aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Orta taş ( mezeolotik ) çağı
B)   Eski taş ( paleolitik ) çağı
C)   Yeni taş ( neolitik ) çağı
D)   Bakır çağı
E)    Demir çağı

3.    Aşağıdakilerden hangisinin cilalı taş devrini yontma taş devrinden ayıran özelliklerden biri olduğu savunulamaz?
A)   Köylerin kurulması
B)   Tarımla uğraşılması
C)   Araç ve gereç yapılması
D)   Dokumacılığın başlaması
E)    Hayvanların evcilleştirilmesi

4.    Malatya yakınlarındaki aslantepe’de yapılan kazılarda, dünyanın en eski kılıçları kabul edilen üzeri işlemeli kılıçlara ve iki farklı ırka ait olduğu tespit edilen kafatası ve kemiklere rastlanmıştır.
Bu bilgilere;
1.    Antropoloji
2.    Arkeoloji
3.    Paleografya
Bilimlerinin hangilerinden yararlanırlarak ulaşıldığı söylenebilir?
A)   Yalnız 1
B)   Yalnız 2
C)   1 ve 2
D)   Yalnız 3
E)    1,2 ve 3

5 -Malatya yakınlarında bulunan aslantepe yerleşim yerlerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin, malzemeleri yer değiştirdiğine ve olası bir ticaretin varlığına kanıt olarak gösterilebilir?
A)   Av etkinliklerinde mızrakların kullanılması
B)   Tarımsal etkinliklerde değirmen taşları ve orakların kullanılması
C)   Süs eşyalarında, boncukların dışında deniz kabuklarının kullanılması
D)   Girişleri çatıda olan tahıl ambarlarının bulunması
E)    Ölülerin mezarlarında değerli eşyalara rastlanması

 

6  -Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda elde edilen bulgular,burada yaşayanların taş devrinden sonra,bakır,tunç ve demir devirlerinde aynı zamanda girmiş olduklarını göstermektedir.
Bu yerleşim yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden hangisinin doğru olması en güçlü olasılıktır?
A)   Madenleri  işlemek için ateşten yararlanmayı geç öğrenmişlerdir.
B)   Yerleşme yeri  bakır, kalay ve demir madenleri bakımından zengindir.
C)   Bakır ve tunç eşyalara çok geç gereksinim duymuşlardır.
D)   Taş devri uygarlığını yaşayanlar, demir devrini yaşayanlardan etkilenmişlerdir.
E)    Yerleşme yerinde köklü iklim değişmeleri olmuştur.

7.  çağlar boyunca türk , islam ve hıristiyan kültürlerinin etkileşimini ortaya koymak isteyen bir araştırıcı izmir’e gelmiştir. Çalışmalara başlayacağı sırada bu araştırıcıya, incelemelerini istanbul’da yapması önerilmiş,böyle yaparsa bu konuda daha çok kanıt bulabileceği söylenmiştir.
İstanbul’un daha çok hangi özelliğine dayanılarak böyle bir öneride bulunulmuştur?
A)   Yeni türk devleti’nin en kalabalık ve gelmiş kenti olması
B)   Bizans ve osmanlı dönemlerinde hükümet, ticaret ve kültür merkezi olması
C)   Haçlı seferlerinin anadolu’ya geçiş noktası üzerinde bulunması
D)   İstanbul’un türklerden önce araplar tarafından da kuşatılmış olması
E)    Halkın, değişik kültürlerden gelen araştırıcıları hoşgörüyle karşılaması

 

8. Birbirini izleyen iki tarihsel olaydan birinin, ötekinin nedeni sayılıp sayılmayacağını ortaya çıkarmak için öncelikle neye bakılmalıdır?
A)   sonrakinin nedenlerinin, öncekine sonuçları arasında olup olmadığı
B)   iki olayda da aynı kişilerin etkin olup olmadığına
C)   iki olayın da aynı yerde geçip geçmediğine
D)   iki olayın konuları arasında benzerlik olup olmadığına
E)    olayların sonuçları arasındaki benzerliğe

 

9. tarih öncesinin devirlere ayrılmasında aşağıdaki gelişmelerden daha çok hangisi etkili olmuştur.
A)   Bazı hayvanları evcilleştirme
B)   Giyim kuşamda değişim
C)   Tarımla uğraşma
D)   Araç ve gereç yapımı
E)    Toplumsal dayanışma

 

10. ‘Eski bir yerleşme yerinde yapılan araştırmada toprağın en alt katından en üst katına doğru sırayla, yontma taş, cilalı taş, bakır, tunç ve demirden yapılmış araçlara rastlanmıştır’’.
Sadece bu bilgiler dikkate alındığında, bu yerleşim yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden hangisinin doğru olup olmadığı belli değildir?
A)   Demiri işlemesini en son öğrendikleri
B)   Uygarlaşmalarının tarihsel gelişmeye uygun olduğu
C)   İşledikleri ilk metalin bakır olduğu
D)   İlk araçlarını taşlardan yaptıkları
E)    Topraktan eşya yapmakta ilerlemiş oldukları

 

11. bir tarihi olayda rolü olanların katkılarının doğru olarak değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin göz önünde tutulması gerekir?
A)   Olayın geçtiği zamandaki koşulların
B)   Başka olaylarla benzerliklerin
C)   Olayla ilgili değişik yorumların
D)   Olaydan sonra kaç yıl geçmiş olduğunun
E)    Eleştirinin yapılmış olduğu günün koşullarının

12. aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan biri olamaz?
A)   Kronoloji ve coğrafyadan yararlanma
B)   Kaynak taraması yapma
C)   Buluntuları inceleme
D)   Deney yapma
E)    Olaylar arasında ilişki kurma

13. aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir?
A)   Türkiye şubat ayının 28’inde NATO’ya girmiştir.
B)   Atatürk, 19. ve 20.  Yy. Yaşamıştır.
C)   Yazı günümüzde yaklaşık 5000 yıl önce bulunmuştur.
D)   Kars antlaşması ekim ayının 1. Yarısında imzalanmıştır.
E)    Türkiye, 1932 yılında milletler cemiyeti’ne üye olmuştur.

14. Cilalı taş devri’nde, yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kaynaklarından birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış, taşlardan yapılmış alet ve silahlar daha kesici hale geitirilmiş, bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak için topraktan çanak çömlek yapmıştır.
Bu açıklamada, cilalı taş devri’nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur?
A)   Yerleşik hayata geçilmesi
B)   Topraktan eşya yapılması
C)   Kullanılan silahların geliştirilmesi
D)   Tarım ürünlerine geçilmesi
E)    Yazının bulunması

15. Tanım: tarih insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbiriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkileri içerisinde inceleyen bir bilimdir.
Durum: islamiyet’in hızlı yayılmasında, diğer din ve inançlara karşı gösterilen hoşgörünün payı büyüktür. Avrupa’da ve asya’da ezilmiş ve horlanmış insanlar, müslümanları kurtarıcı olarak karşıladılar.
Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan öğrelerden hangisine değinilmemiştir?
A)   İnsan ilişkileri
B)   Neden-sonuç ilişkileri
C)   Yer
D)   İnsan topluluklarının yaşayışları
E)    Zaman

16. Kalkolitik çağ’da anadolu’da avcılık önemini kaybetmiş, tarım öncelik kazanmıştır.
Bu bilgiye dayanarak kalkolitik çağ ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A)   Verimli topraklara göç edilmiştir.
B)   Yerleşik hayata geçilmemiştir.
C)   İnsanların yaşantısı değişmiştir.
D)   Hayvancılık yapılmamıştır.
E)    Tüketim üretimden çok olmuştur.

17. M.Ö tarihleri milat takvimi’nin başlangıcından geriye doğru gittikçe, M.S. tarihleri ise milat takvimi’nin başlangıcından günümüze doğru geldikce sayısal değer olarak artar.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A)   M.Ö iki tarihten sayısal değeri büyük olan küçük olandan daha eski bir tarihi gösterir.
B)   M.Ö iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir.
C)   M.Ö bir tarih ile M.S. bir tarih arasındaki süre bunlardan sayısal değeri küçük olanı sayısal değeri büyük olandan çıkarılmasıyla bulunur.
D)   M.S. iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir.
E)    M.S. iki tarihten sayısal değeri küçük olan büyük olandan daha yakın bir tarihi gösterir.

18. Konya yöresinde bakır ve kurşun madenleri bulunmadığı halde, bu yöredeki çatalhöyük’te bu madenlerden yapılmış boncuk ve yüzük gibi takılar bulunmuştur.
Bu bilgiler çatalhöyük’te yaşamış kültür ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi için kanıt olabilir?
A)   İnsanları bir arada yaşamaya zorlayan bir otorite vardır.
B)   Maden bu kültürde öteki kültürlerden daha önce kullanılmıştır.
C)   Verimli bir bölgede bulunulmasına karşın tarıma önem verilmemiştir.
D)   Başka toplumlarla ticaret yapılmıştır.
E)    Süslenme bu kültürde çok önemli bir ihtiyaçtır.

19. herodotos’dan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin birtakım listeler. Kronoloji cetvelleri ve yıllıklar düzenlenmiş olduğu halde, tarih biliminin öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir.
Herodotos’un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A)   Araştırarak ve yansız olmaya çalışarak yazması
B)   Pek çok tarihi olayı bizzat yaşamış olması
C)   Tarihi olayların kimler arasında ve ne zaman olduğunu belirtmesi
D)   Tarihi olayları kronolojik sıraya göre vermesi
E)    Olayların geçtiği yerleri gezip görmesi

20. kazılarda ortaya çıkarılan eski yerleşim yerlerinin pek çoğunda yiyecek pişirme ve saklama kapları, giysiler, silahlar gibi eşyalara rastlanmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?
A)   Araç ve gereçlerin paylaşıldığına önem verildiğine
B)   Topluluklar arasında ticaret yapıldığına
C)   İnsan gereksinimlerinin birbirine benzediğine
D)   Uygarlık düzeyinin toplumdan topluma değiştiğine
E)    İnsanlar arasında barışın egemen olduğuna

21. eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda M.Ö. 3000’li yıllara ait kültürel kalıntı katlarıyla M.Ö. 2000’li yıllara ait kültürel kalıntılar bulunmuş, ayrıca aynı yerleşim yerinde M.Ö. 2000’li yılların başlarına ait, topraktan yapılmış yeni bazı buluntular çıkarılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?
A)   Bölgenin uzun süren saldırılar nedeniyle terk edildiğine
B)   Günümüzden dört-beş bin yıl önce bölgede yerleşim olduğuna
C)   Bölgede köklü iklim değişiklikleri olduğuna
D)   Bölgede yaşayanların metali tanımadığına
E)    Kültürel kalıntıların aynı topluluğa ait olduğuna

22. tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonra madenden yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A)   insanların bilgi birikiminin giderek arttığını
B)   yaşayan insan sayısında artış olduğunu
C)   insanların farklı ortamlarda, dağınık halde yaşadıklarını
D)   taş, toprak ve madenin kullanılma sürelerinin aynı olduğunu
E)    bazı malzemelerin doğada çok az bulunduğunu

23. Tarihte, sürekli görülen hiçbir şey değişikliğin etkisinden kurtulamaz. Ne kadar birdenbire ve şiddetli olursa olsun hiçbir değişiklik de dün ile bugün arasındaki sürekliliği bozmaz.
Yalnız bu görüşe dayanarak,
1.    tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır.
2.    Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanmaz.
3.    Tarihi bir olay, kendinden sonraki tarihi olayı etkiler
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)   Yalnız 1
B)   Yalnız 2
C)   Yalnız 3
D)   1 ve 2
E)    2 ve 3

24. tarih öncesi devirleri inceleyen bir tarihçi en çok aşağıdaki bilimlerin hangisinden yararlanır?
A)   Sosyoloji
B)   Arkeoloji
C)   Coğrafya
D)   Kronoloji
E)    Olaylar arasında ilişki kurma

25. tarihe yardımcı bilimlerden ‘’kronoloji’’nin ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   İnsan topluluklarının dilleri
B)   Eski paralar ve bunlar üzerinde damgaların anlamları
C)   Eski yazılar
D)   Toplumların gelenek ve görenekleri
E)    Olayların gerçekleşme zamanı

26. tarih öncesinde yaşayan insanlar eşya be alet yapımında aşağıdaki maddelerden hangi sırayla yararlanmaya başlamışlardır?
A.    Toprak-taş-maden
B.    Toprak-maden-taş
C.    Taş-maden-toprak
D.   Taş-toprak-maden
E.    Maden-taş-toprak

27. insan topluluklarını ve toplumlar arasında geçmişte meydana gelen olayları, yer göstererek inceleyen ve bu olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini kaynaklara dayanarak araştıran bilim dalına ‘’tarih’’ denir.
Bu tanımda tarih bilimi’nin hangi özellği yoktur?
A.    Eski devirleri aydınlatması
B.    Kronolojiye yer vermesi
C.    Olayların analizini yapması
D.   Belgelerden yararlanması
E.    Olayların geçtiği yeri belirtmesi

28. tarihi çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A.    Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanılmasını sağlamakla
B.    İktisadi faaliyetlerin gelişimini kontrol etmekle
C.    Olayları sınıflandırarak öğrenimi kolaylaştırmakla
D.   Dönemin koşullarını yargılamakla
E.    Toplumların coğrafi koşullarını belirtmekle

29. maden devri insanları, önce bakır, sonra tunç, daha sonra da demir devrini yaşamışlardır.
Devirlerin bu sıraya göre yaşanması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A.    İklim koşullarının değiştiğinin
B.    Giderek daha dayanıklı araçların yapıldığının
C.    İnsanların dağınık halde yaşadığının
D.   Madenlerin aynı zamanda bulunduğunun
E.    Yazının geç bulunduğunun

30. yeni taş ( cilalı taş ) devri yerleşim alanlarından biri olan Konya çatalhöyük’ün, insanlık tarihi açısından, aynı devre ait Çayönü yerleşim alanından farklı olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A.    Yerleşik hayata geçilmesi
B.    Bakırdan yapılmış süs eşyalarına rastlanması
C.    Heykelcilerin bulunması
D.   İlk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmesi
E.    Hayvanların evcilleştirildiğini gösteren buluntulara rastlanması

CEVAPLAR
1.    B
2.    C
3.    C
4.    C
5.    C
6.    D
7.    B
8.    A
9.    D
10. E
11. A
12. D
13. E
14. E
15. E
16. C
17. A
18. D
19. A
20. C
21. B
22. A
23. E
24. B
25. E
26. D
27. B
28. C
29. B
30. D

 

 

 

13 Comments

Leave a Reply