Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tarih Bilimine Giriş Testi ve Cevapları

Ders: Tarih 9
Konu: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ-1  Soru sayısı: 17
1.    Tarihi bir çevrede yapılan kazı çalışmaları sırasında paleografya uzmanlarına da ihtiyaç duyulması;
I.       Bölgedeki toplumsal yaşamın tarih öncesi devirler­le snırlı olduğu
II.      Başka topluluklarla ilişki kurulduğu
III. Tarih devirlerine geçildiği
yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

 

2.    Tarihi bir olayın doğru değerlendirilmesi;
I.       olayın geçtiği dönemin koşullarının dikka­te alınması
II.      Doğru bilgiler içeren belgelere ulaşılması
III. Araştırmayı yapanların ön yargılarının olmaması
özelliklerinden hangilerinin dikkate alınmasıyla sağlanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

3. Tarih öncesi devirleri yaşayan topluluklar aynı anda, aynı araç ve gereçleri kullanmamışlardır. Örneğin bir bölgede topraktan çanak ve çömlekler kullanılırken, di­ğer bir bölgede bu tür eşyaların demirden yapılmış ol­duğu görülmüştür.
Bu bilgi bu topluluklarda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmediğinin göstergesidir?
A)    Ticaret-Göç
B)    Tarım-Sanat
C)    Dil-Din
D)    Üretim-Tüketim
E)  Tarım-Hayvancılık

 

4.     Eski paralar, tarihin aydınlatılmasında işlevi olan kay­naklardan biri olarak kabul edilir. Paralardan;
I.       Siyasal
II.      Ekonomi
III.     Kültür
alanlarından hangilerinin aydınlatılmasında yarar­ lanılabileceği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

 

5.     I.    Olayların kaynaklara dayandırılması
II.      Olayların genelleme yapılarak değerlendirilmesi
III.     Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurulması
IV.   Araştırmalarda anket yaparak sonuca ulaşmanın sağlanması
durumlarından hangileri “bilimsel tarih” anlayışına ters düşer?
A) Yalnız III
B) Yalnız IV
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 

6. Tarih öncesi dönemlere ait Alacahöyük’de yapılan bir kazı sırasında bulunan seramik eşyaların üzerindeki motiflerin benzerlerinin Ege Bölgesi’nde ele geçen eş­yalardaki motiflere benzedikleri görülmüştür.
Bu durum;
I.       Anadolu’da siyasal birliğin olduğu
II.      Bölgeler arasında kültürel etkileşim olduğu
III.     Anadolu’nan sık sık istila edildiği yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

7. Lozan Antlaşması’nın maddelerini inceleyen bir ta­rihçi, aşağıdaki bilimlerden hangisinden yaralan­ması olayı tarafsız ve doğru bir şekilde açıklaması­nı sağlayabilir?
A) Arkeoloji
B) Filoloji
C) Diplomatik
D) Antropoloji
E) Coğrafya

 

8. Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitiş zamanları böl­gelere göre farklılık gösterir. Örneğin MÖ. 8000’lerde Anadolu’da tarım üretimine başlanmışken, Kuzey Avru­pa’da MÖ. 2000’lerde tarım üretimine başlanmıştır.
Bu tür farklılıkların ortaya çıkmasında;
I.       Coğrafi konum ve iklim şartları
II.      Toprakların verimli ya da verimsiz olması
III.     Kültürel etkileşimin az olması
IV.   Tek tanrılı dinlerin gündeme gelmemesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğundan söz edilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

 

9.    Cilalı Taş Devri’ne ait bir yerleşim bölgesinde yapı­lan kazıda;
I.       Kerpiç ev temellerinin bulunması
II.      Orak, çapa ve balta gibi eşyalara rastlanması
III.     Seramikten yapılmış çanak-çömleklerin bulunması
IV.   Ok, yay ve mızrak uçlarının bulunması
durumlarından hangileri “yerleşik hayata kesin olarak geçildiğinin” göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve II
E) III ve IV

10. Eski bir tarihi çevrede yapılan kazılarda Taş Devri’ni yaşayanların köklü bir değişim yaşayarak Maden Dev­ri’ne geçtikleri saptanmıştır.
Buna göre, bu tarihi çevreye ilişkin;
I.       Maden açısından geniş olanaklara sahip oldukları
II.      Kendilerinden daha ileri bir uygarlıktan etkilendikle­ri
III. Tarihsel gelişim şemasına uygun olarak geliştikleri
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 

11. Tarihi bir çevrede;
I.       Tarım aletlerine rastlanması
II.      Mağara ve kayalarda resim ve kabartmaların bu­lunması
III.     Yazılı belgelerin bulunması
durumlarından hangileri bu bölgenin “Tarih Devirle­rine geçtiğinin kesin kanıtı olarak ileri sürülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız IlI
D) I ve II
E) I, II ve III

 

12. I.   Avcılık ve toplayıcılık yapılması
II.      Köylerin kurulması
III.     Taştan eşyalar yapılması
IV.   Ekonominin tarıma dayanması
durumlarından hangisi Cilalı Taş Devrin’de “İnsan­ların yaşam biçiminin değiştiğinin kanıtı” olarak gösterilebilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve IV
D) II ve IV
E) ll.lll ve IV

 

13.  Tarih öncesi dönemlerin sırasıyla yaşandığı bir böl­gede yapılan kazıda ulaşılabilecek ilk buluntu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)  Taş aletler
B)  Demir eşyalar
C)  Tarım aletleri
D) Bakır eşyalara
E) Tunç heykeller

 

14. I.    Toplumsal düzeni sağlamak
II.       İş bölümünü düzenlemek
III.      Güvenlik ve asayişi sağlamak
İlk insanlar, yukarıda verilen ihtiyaçlarını aşağıdaki-lerden hangisini gerçekleştirerek karşılamışlardır?
A)    Ticareti yaygınlaştırarak
B)    Tarımsal üretimi arttırarak
C)    Sosyal sınıflaşmayı sağlayarak
D)    Devlet örgütü kurarak
E)  Yazıyı kullanarak

 

 

15. Eski bir tarihi çevrede yapılan kazılarda toprağın en alt katından üste doğru sırasıyla;
–     İlkel taş aletlere
–     Demirden yapılmış saban, orak ve tabletlere ulaşıl­mıştır.
Buna göre;I.       Yontma Taş Devri’nin yaşandığı
II.      Tarih devirlerine geçildiği
III.     Tarımsal üretimin gerçekleştirildiği yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

 

16.  Tanım: Tarih, inson topluluklarının geçmişteki siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik çaba ve etkinliklerini yer ve zaman göstererek neden ve sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak inceleyen bilim dalıdır.
Durum: Asurlu tüccarların Kayseri yakınlarında kur­dukları ticaret kolonileri aracılığıyla Anadolu’da tarih devirlerine geçmiş oldu.
Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan;
I.       Toplumsal ilişkiler
II.      Neden-sonuç ilişkisi
III.     Kaynaklara dayanma
IV.   Zaman belirtme
özelliklerinden hangilerine değinildiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) III ve IV
E) II, III ve IV

 

17.  Tarih Öncesi Devirlerde ticari ilişkilerin başlaması
ve gelişmesinde;
I.       Madenlerin işlenmesi
II.      Göçebe yaşamın egemen olması
III.     Hayvanların evcilleştirilmesi
IV.   Tarımsal üretimin başlaması
gelişmelerinden hangilerinin etkisinde söz edile­mez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve II!
D) II ve IV
E) I, III ve IV

Tarih Bilimine Giriş -1
1.C
2.E
3.A
4.E
5.D
6.B
7.C
8.D
9.D
10.B
11.C
12.D
13.B
14.D
15.E
16.B
17.B

16 Comments

Leave a Reply