Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tarih Bilimine Giriş Testleri ve Cevapları

Tarih Bilimine Giriş Testleri ve Cevapları
1. Ege bölgesinde yapılan kazılarda Bizans dönemine ait bol miktarda altın sikkeler ve yazılı belgeler bulunmuş­tur. Yapılan kazılarda ele geçirilen bulguları araştıran tarihin yardımcı bilim dalları aşağıdaki eşleştirme­lerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)     Diplomatik – Paleografya
B)     Epigrafya – Paleografya
C)     Arkeoloji – Coğrafya
D)     Nümizmatik – Paleografya
E)   Etnografya – Arkeoloji

2. MÖ 3000 dolaylarında Batı Avrupa’da yaşayan toplu­luklar avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdürür­lerken, Yakındoğu’nun tarımla uğraşan toplumları tunç madenini kullanmaya başlamışlardı.
Buna göre;
I.       Tarihsel gelişimin bölgelere göre farklılık gösterdiği
II.      Yakındoğu’nun daha ileri bir uygarlığı temsil ettiği
III.     Farklı ekonominin iki bölge arsında ticari ilişkileri zorunlu kıldığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

3-Bizden yaşça daha büyük insanlarla bir arada olmamız bile bizde bir geçmiş bilinci oluşturur. Bir yere ait olma duygusunun oluşması için geçmişi bilmek gerekir. Hiç­bir tarihi gerçeği, kesintisiz zaman içerisinde nereye dayandığını, öncesinin olup olmadığını öğrenmeden kavrayamayız. Bu paragrafa göre, tarih bilimi ile ilgili,
I.     Bu günün geçmişin etkisiyle oluştuğuna
II.    Her olayın yaşandığı dönemle sınırlı kaldığına
III. Tarih bilincinin oluşmasında deneyimin önemli oldu­ğuna yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) i ve III

4.   Tarihçinin görevi geçmişe bağlanmak ya da kendisini geçmişten kurtarmak değil, bugünü anlamanın anahta­rı olarak onun üstünde çalışmak ve onu anlamaktır.
Tarihçiye ilişkin bu bilgiler;
I.       Tarihçinin geçmişi tarafsız olarak incelemesi gerektiği,
II.      Bugünün geçmişten bağımsız olarak oluşmadığı,
III.     Tarihçinin geçmişe yönelik duygusallığının olayla­rın anlaşılmasını kolaylaştırdığı yargılarından hangilerinin kanıtı sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

5.   Türkistan yakınlarında Anav’da yapılan kazılarda M.Ö. 4500’lere kadar uzanan bir uygarlıkla ilgili kalıntılar bu­lunmuştur. Bu kazılarda süs eşyaları, koşum takımları ve saban kalıntılarına rastlanmıştır.
Bu bilgilere göre bahsedilen topluluk ile ilgili,
I.         Ulusal benliklerini koruyabildikleri
II.        Savaşçı bir topluluk oldukları
III.       Yerleşik hayata geçtikleri
IV.      Hayvanları evcilleştirdikleri yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

6.  insanlar zamanla taşı işlemeye, kemikten silahlar yap­maya başladılar. Nesneler sadece yontulmadı aynı za­manda parlatıldı. Bunun yanı sıra balta, orak ve çağın en büyük buluşu olan ok ve yay ortaya çıktı.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yapılardan hangisine ulaşılamaz?
A)     Devlet örgütlenmesi gerçekleştirilmiştir.
B)     Yontma Taş Devri tamamlanmıştır.
C)     İnsanlık tüketim ekonomisinden üretim ekonomisi­ne geçmiştir
D)     Uygarlık adına birikimler artmıştır.
E)   insanın hayat standartları yükselmiştir.

7.   Geçimini avcılıktan sağlayan ve küçük gruplar halinde yaşayan insanlar, zamanla belirli bölgelerde yerleşerek köyler halinde yaşamaya başladılar. Buğday, arpa ve yulafı çapa ile işleyip ekmeye başladılar.
Bu bilgilere bakılarak,
I.         Toplumlar arası kültürel etkileşim azalmıştır
II.        Üretici toplum aşamasına geçilmiştir.
III.       Avcılık eski önemini kaybetmeye başlamıştır yargılarından hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

8. Geçmişte yaşanmış olayların değişmesi imkansızdır. Fakat, tarihi olayların farklı biçimlerde yorumlanması mümkündür. Bu yorumlar zamanla yeni bilgilerin ortaya çıkmasıyla, yeni bakış açılarının oluşmasıyla değişebi­lir. Bu bilgilerden hareketle;
I.       Tarihin farklı yorumlanmaya açık olmadığı
II.      Yeni belgelerin bulunmasının yeni yorumlan bera­berinde getirebileceği
III.     Tarihi olaylar hakkında bilgilerimizin değişebilir ol­duğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

9. İnsanlar daha çok av bulabilmek ve o çevrede hangi hayvanların bulunduğunu göstermek için o bölgedeki kayalara ve mağara duvarlarına resimler çizdiler. Bu resim ve kabartmaların yazı fikrinin temelini oluşturduk­ları kabul edilmektedir. Buna göre yazının bulunması;
I.        Ekonomik
II.       Siyasal
III.      Sanatsal
IV.     Askeri nedenlerinden hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve IV
E) I, II ve IV

10.   Tarih öncesi devirlerde yaşanan;
I.        Toplayıcılık yapılması
II.       Seramik eşya üretiminin başlaması
III.      Tarım üretiminin gerçekleştirilmesi
IV.     Resim ve kabartmaların yapılması
gelişmelerinden hangilerinin ateşin kullanılmaya başlanmasının sonucunda gerçekleştirildiği söyle­nebilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) III ve IV
E) I, III ve IV

11. Bir tarih araştırmacısı Osmanlı Devleti’nde Fatih Sultan Mehmet’in çıkardığı “Fatih Kanunnamesini” değerlen­dirmiş ve kardeş katlinin yanlış bir anlayış olduğunu sa­vunmuştur.
Paragrafa göre, tarihçinin yaptığı araştırmada;
I.        Eleştirel tavır takınma
II.       Belgelere yer verme
III.      Olayları dönemin koşullarına göre değerlendirme gibi özelliklerden hangilerini dikkate almadığı söy­lenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

12. Savaşların tarihi, tartışmalara da suçlamalara da açık­tır. Bu nedenle geçmişe ait savaşların, yaşandığı gü­nün koşulları içinde değerlendirilmesi daha bilimsel ve daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Tarih bir hesap sorma olarak algılandığında bilim değil, öç alma aracına dönü­şür.
Paragraftaki görüşe dayanarak tarih bilimi için aşa­ğıdaki genellemelerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A)     Olaylar gerçekleştiği dönemin şartlarına göre de­ğerlendirilmelidir.
B)     Tarihi olayların etkisi günümüze yaklaştıkça azal­maktadır.
C)     Tarihi olaylar duygusal yaklaşımlarla değerlendirilmemelidir.
D)     Tarihi olaylar objektif olarak açıklanmalıdır.
E)   Geçmişte yaşanan olayların geçmişte kaldığı kabuledilmelidir.

13.   Tarihi olaylar devamlı akış ve hareket halinde olup, bir zincirin halkaları gibi kesintisiz birbirini takip eder.
Bu açıklamada tarih biliminin hangi özelliği anlatıl­mak istenmiştir?
A)     Tarih biliminin objektifliği
B)     Tarihte yer ve zamanın önemi
C)    Tarihin olay ve olguları inceleyen bir bilim olduğu
D)    Olaylar arasındaki neden – sonuç ilişkisi

14.   Madenlerin işlenmesinin;
I.       Üretimin artması
II.      Ateşin denetim altına alınması
III.     Silahların geliştirilmesi gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söy­lenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

 

15.   I.   Tek tanrılı dinlere inanılması
II.      Kentsel yaşam
III.     Tarımsal üretim
IV.    Yazılı hukuk
V.     Maden işlemeciliği
Yukarıdakilerden hangilerinin tarih öncesi ve tarihi çağların ortak özelliklerinden olduğu söylenebilir?
A) II, III ve V
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) III, IV ve V
E) I, IV ve V

1.D     2.C     3.B     4.C     5.A     6.A    7.D     8.D     9.A     10.A     11.C     12.B     13.D     14.D    15.A

3 Comments

Leave a Reply