Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tarih Bilimine Giriş Ünitesi 14 Soruluk Test Soruları Ve cevapları

Tarih Bilimine Giriş Ünitesi 14 Soruluk Test Soruları Ve cevapları

1. Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkileri içerisinde inceleyen bir bilimdir.

Tarihin tanımında yer alan;

I. insan,

II. yer,

III. zaman,

IV. neden,

V. sonuç

unsurlarından hangisi, bir olayın oluşunda en fazla etkilidir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

2. “Çağımız bilgi çağıdır. İnsanoğlu, icad ettiği aletler sayesinde, uzaya gitmekte, insan eliyle yapılacak işlemler, çok kısa sürelerde bilgisayarlara yaptırılmaktadır. Ancak bütün bu gelişmeler, tarihi ihmal edilebilir hale getirmemekte, bilakis çağımızı, aynı zamanda tarihçi kafasıyla düşünme çağı haline sokmaktadır.”

Bu görüşe dayanarak,

I. Düne ait gelişmelerin üzerine konularak bilgi çağına ulaşılmıştır.

II. Bilimsel gelişmelerin sürekliliğinin sağlanmasında tarih, önemli bir yere sahiptir.

III. Tarihçi ile olgular arasında kesintisiz bir etkileşim süreci vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

 

3. Geçmişte yaşayan insanların siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik her türlü faaliyetleri tarihin konusunu oluşturur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihin konusuna girmez?

A) TBMM’nin açılması

B) Türk Milli takımının dünya üçüncüsü olması

C) Mısır yazısının Anadolu’da da kullanılması

D) Mağara ve kaya sığınaklarında yaşayan insanların

MÖ 8000’den itibaren su kenarlarına inmesi

E) Nükleer silahların yaygınlaşmasının yeniden dünya savaşının çıkmasına etki edecek olması

 

 

4. Tarihi olayların araştırılmasında objektiflik önemli bir kuraldır.

Aşağıdakilerden hangisi objektifliğin sağlanması için gereken koşullardan değildir?

A) Kaynak taramasının yapılması

B) Belgelerin nesnel olarak incelenmesi

C) Günümüz değer yargılarının dikkate alınması

D) Olayın üzerinden belli bir zaman geçmiş olması

E) Olayın geçtiği zamanın şartlarına göre inceleme yapılması

 

 

5. Anadolu önemli ticaret yolları üzerinde bulunmaktadır. MÖ 2000 yıllarında Doğu Anadolu’da ki küçük devletlerin Asurlularla ticaret yaptıkları Kayseri yöresinde Kültepe’de bulunan Asurca yazılı tabletlerden anlaşılmıştır.

Yukarıdaki bilgilere göre,

I. tarih çağlarının ilk defa Anadolu’da başladığı,

II. yazının Anadolu’da bilindiği,

III. Anadolu’da sadece ticaretin yapıldığı

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

6. Diyarbakır Çayönü’nde yapılan kazılarda, buranın Türkiye ve Güney doğu Anadolu’da üretimle ilgili bugüne kadar bulunmuş en eski yerleşim yeri olduğu anlaşılmıştır. Bu yerleşim yerinde orak, bıçak ve tahıl öğütme taşları bulunmuş tur.

Buna göre Çayönü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bölgede yerleşik hayata geçilmiştir.

B) Bölgede üretim faaliyetleri yapılmıştır.

C) Hiyeroglif yazı Çayönü’nde ortaya çıkmıştır.

D) Üretilen tahılların hasadı için aletler yapılmıştır.

E) Çayönü, üretimin görüldüğü eski yerleşim yerlerindendir.

 

7. Bir bölgede yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkarılan uygarlığın tarih öncesi devirleri, tarihsel gelişim sırasına uygun olarak yaşadığı görülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma etki eden faktörlerden değildir?

A) Farklı topluluklarla karşılaşılmaması

B) Kültürel etkileşimin sınırlı olması

C) Bilgi birikiminin zamanla oluşması

D) Kapalı bir toplum yapısına sahip olması

E) Taş devrini yaşarken demir çağını yaşayan toplumlarla karşılaşılması

 

 

8. Tarih öncesi devirlerde yaşayan toplumların uygarlık alanında ilerlediklerini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

A) Yazıyı yaygın olarak kullanmaları

B) Kullandıkları araç ve gereçler

C) Hayvanları evcilleştirmeleri

D) Tarımla uğraşmaları

E) Ateşi bulmaları

 

9. Tarih, geçmişteki insan topluluklarının kültürlerini, medeniyetlerini, savaşlarını, yer ve zaman göstererek, neden sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanarak ve objektif bir şekilde inceleyen bilimdir.

Yukarıdaki tanıma göre aşağıdakilerden hangisi tarih bilimi için geçerli değildir?

A) Tarihin konusu insandır.

B) Tarih geçmişteki olayları inceler.

C) Tarihte olayların meydana geldiği yer ve zaman mutlaka belirtilmelidir.

D) Olayların nedenleri ortaya konulurken belgelere dayanılmalıdır.

E) Tarihi olayların özellikleri tarihçinin kişiliğine bağlı olarak ortaya konulmalıdır.

 

 

10. Kazılarda ortaya çıkarılan eski yerleşim yerlerinin pek çoğunda aynı türden eşyalara rastlanması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olabilir?

A) Yazının bulunmasının

B) Yerleşik hayata geçilmesinin

C) Tarım üretimine geçilmesinin

D) Topraktan eşya yapılmasının

E) Gereksinimlerin benzer olmasının

 

 

 

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi yerleşik hayata geçişin sonuçlarındandır?

A) Ateşin bulunması

B) Avcılık ve toplayıcılığın başlaması

C) Toplumsal sınıflaşmanın başlaması

D) Mağara duvarlarına resim yapılması

E) Taştan araç ve gereçlerin yapılması

 

 

12. – Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde imzaladığı ilk antlaşma Edirne – Segedin Antlaşması’dır.

– Osmanlı Devleti’nde ilk altın para Fatih döneminde basılmıştır.

Yukarıda verilen bilgilerin elde edilmesinde tarihe yardımcı bilim dalları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Paleografya – Sosyoloji

B) Diplomasi – Nümizmatik

C) Diplomasi – Sosyoloji

D) Antropoloji – Nümizmatik

E) Sosyoloji – Nümizmatik

 

 

13. MÖ 2500 yıllarına ait, Nil Nehri kıyısında bir yerleşim merkezinde yapılan kazılarda taştan yapılmış ev kalıntıları,

madenden yapılmış araç ve gereçler, ağaçtan yapılmış çömlekler ve nohut taneleri bulunmuştur.

Bu yerleşim merkezi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) El sanatları gelişmiştir.

B) Yerleşik hayata geçilmiştir.

C) Mimari yapıtlar görülmüştür.

D) Siyasi örgütlenme sağlanmıştır.

E) Temel ihtiyaçlar elde edilmiştir.

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi bir tarih araştırması yaparken kullanılacak yöntemler arasında yer almaz?

A) Eleştirme

B) Sınıflandırma

C) Kaynak tarama

D) Gözlemleme

E) Çözümleme

 

1.A 2.E 3.E 4.C 5.B 6.C 7.E 8.B 9.E 10.E 11.C 12.B 13.D 14.D

Leave a Reply