Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Deneme Sınavları Test-1

 Karma Tarih Test-1

     

1) Aşağıdakilerden hangisinde köklü reformlar    yapılmıştır ?

A) I. Meşrutiyet

B) II. Meşrutiyet

C) Islahat Fermanı

D) Tanzimat Fermanı

E) Sened-i İttifak

 

2) 1926’da İngiltere ile imzalanan Ankara Anlaşması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Hatay sorunu

B) Kapitülasyonlar

C) Musul sorunu

D) Yabancı okullar sorunu

E) Nüfus değişimi

 

3) ‘II.Meşrutiyet döneminde Kanun-i Esasi’de yapılan değişiklikle meclis üstünlüğü ön plana çıkarılmış, padişahın yetkileri kısıtlanarak hükümetin padişaha karşı değil, meclise karşı sorumlu hale gelmesi sağlanmıştır.’              

   Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ters düştüğü söylenebilir?

A) Veraset sistemine

B) Mutlakiyet yönetimine

C) Ulusal egemenlik anlayışına

D) Bağımsızlık anlayışına

E) Teokratik yönetim anlayışına

 

4) Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşmasını imzalayan devlettir?

A) TBMM

B) İngiltere

C) Rusya

D) Fransa

E)  İtalya

 

5) Osmanlı Devleti aşağıdaki ülkelerden hangisini I. Dünya Savaşı öncesinde yitirmiştir?

A) Suriya

B) Filistin

C) Irak

D) Ürdün

E) Makedonya

 

6) I. Celali isyanları şiddetle bastırılarak otorite sağlanmıştır

    II. Askeri ocaklar düzeltilmeye çalışılmıştır

    III. Maliye düzene konulmaya çalışılmıştır

    Yukarıda bahsedilen ıslahatlar hangi dönemde yapılmıştır?

A) Lâle Devri

B) Duraklama dönemi

C) III. Selim devri

D) II. Mahmut devri

E) Meşrutiyet devri 

 

7) Osmanlı Devletini dağılma sürecine sokarak Balkanlarda birçok devletin bağımsızlıklarını kazanmasına neden olan antlaşma hangisidir ?

A)Edirne

B) Küçük kaynarca

C) Ayestefanos

D) Bükreş

E) Berlin

 

8)  Aşağıdakilerden hangisi Eski Türklerde ordu teşkilatı ile ilgili doğru bir açıklama değildir ?

A) Ücretli askerlerin orduda önemli bir yeri vardır

B) Askerlik tüm halk için bir yaşam biçimidir

C) Ordular daimidir ve onlu sisteme dayanır

D) Çin, Moğol, Roma, Bizans ordu sistemlerini etkilemiştir

E) Ordunun temeli atlı askerlere dayanır

 

9) Duraklama Dönemi’nde Celali İsyanlarının çıkma nedenlerinden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Merkezi otoritenin bozulması

B) Vergilerin adaletsiz şekilde toplanması

C) Rüşvet ve iltimasın artması

D) Yöneticilerin gelişigüzel atanması

E) Kadıların adaleti iyi uygulayamaması

 

 

10)  I.   Ümit Burnu’nun keşfedilmesi

       II.   Süveyş Kanalı’nın açılması

       III.  Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması

       IV.  Sömürgeciliğin hızlanması

       V.   Amerika Kıtası’nın keşfedilmesi

   Bu gelişmelerden hangileri Osmanlı ülkesinin stratejik öneminin artmasında etkili olmuştur ?

A) Yalnız I

B) I, II, III

C) IV, V

D) II, IV

E) I, II, IV, V

 

11) Lozan Görüşmelerinde itilaf devletleri, aşağıdaki konuların hangisinde TBMM hükümetine karşı ortak baskı uygulamışlardır ?

A) Kapitülasyonlar

B) Hatay Sorunu

C) Azınlıklar

D) Musul sorunu

E) Mandanın devamı

 

12) İstanbul Hükümeti’nin yetersizliğini belirterek ulusu kendi olanakları ile kurtuluş mücadelesine çağıran M.Kemal hangi olay sonucunda ordu görevinden istifa etmiştir ?

A) İstanbul’un işgalinden sonra

B) Sivas Kongresinden sonra

C) Amasya Genelgesinden sonra

D) Erzurum Kongresinden sonra

E) Osmanlı Mebusan Meclisi toplanmadan önce

 

13) “Kasr-ı Şirin Antlaşması, Osmanlı-İran sınırını belirlemiş ve bu sınır büyük değişikliğe uğramadan günümüze kadar korunmuştur.”

   Bu antlaşma aşağıdaki hangi padişah zamanında imzalanmıştır ?

A) III. Murat

B) IV. Mehmet

C) Genç Osman

D) IV. Murat

E) III. Mehmet

 

14) Cumhuriyet Döneminde Yunanistan ile dış politikada çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Boğazlar

B) Yabancı okullar

C) Musul

D) Irak sorunu

E) Nüfus değişimi

 

1)D 2)C 3)B 4)C 5)E  6)B 7)E 8)A 9)B 10)D 11)A 12)C 13)D 14)E 

 

Leave a Reply