Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1. yazılı soruları ve Cevapları 2018-2019 Yeni Müfredat

10.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1. yazılı soruları ve Cevapları 2018-2019

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız.(5×4=20)
( )İpek Yolunun kontrolü Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçti
( )Kırımın Fethi ile birlikte Karadeniz Türk Gölü haline geldi
( )Halifelik Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti’ne geçmiştir
( )4. Haçlı Seferinde Hristiyan dünyası amacına ulaşmıştır
( )Osmanlı Devleti’nde yalnızca sözlü kültür unsurları vardı

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz.(5×4=20)
KELİMELER: Kaptan-ı Derya Kapıkulu Askerleri Eyalet Askerleri Yeniçeri Ocağı Tımarlı Sipahiler Akıncılar Cebeci Ocağı Devşirme Azaplar Topçu Ocağı
1- Top imalatı ve top mermisi yapmak bu ocağın görevidir …………………………………………………
2- Silahların bakımını ve onarımını yapan görevliler …………………………………….
3- Savaşlarda en ön safta yer alan birliklerdir …………………………………………
4- En büyük deniz komutanı ………………………………………………………..
5- Hristiyan çocukların ordu ve devlet hizmeti için yetiştirilmesi………………………………………………

C. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olaylar ile numarasını yazarak eşleştiriniz. (5×4=20)
Medrese-Küllüye-Hat-İskân-Siyaseti-Ahilik

( )1) Anadolu ve Balkanlar’da yaşamış olan Türk halkının sanat ve meslek alanında ahlaki yönden gelişmelerini sağlayan kuruluş
( )2) Günümüzdeki ortaokul, lise ve üniversite eğitimini içeren eğitim kurumu
( )3) Balkanlarda, Türkmen aileleri bölgeye yerleştirme siyaseti
( )4) Güzel yazı sanatına verilen isim
( )5) İçerisinde, ibadethaneler, eğitim kurumları, hamam ve çarşılar gibi pek çok ünite bulunan yapı

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız.(8×5=40)
1- Osmanlı Devleti’nde “Kapıkulu Askerleri” olarak adlandırılan askerî birliğin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Saray ordusu olma
B) İstanbul’un güvenliğini sağlama
C) Giderleri için tımar topraklarından faydalanma
D) Hanedan ailesinin otoritesini kuvvetlendirme
E) İnsan kaynağı olarak gayrimüslim kökenli kişilerden faydalanma

5. — Girit’in Akdeniz’de stratejik yer olması
—Girit’teki korsanların Osmanlı Devleti’nin deniz ticaretine zarar vermesi
—Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika’nın güvenliği için Girit’in alınma zorunluluğu
Yukarıdaki nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti Girit için aşağıdaki hangi devletle savaşmak zorunda kalmıştır?
A) Lehistan
B) Memlûk
C) Ceneviz
D) Venedik
E) Avusturya

2- Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin özelliklerinden biri değildir?
A) Vakıf kurumlarının giderlerinin karşılanması
B) Hazineden para çıkmadan taşra ordusu oluşturulması
C) Toprakların vergi gelirlerine göre sınıflandırılması
D) Memurların maaşları için mali kaynak oluşturulması
E) Tımar sahiplerince her üç bin akçe için “Cebelü” denilen asker yetiştirilmesi

6. I. Üretimde süreklilik sağlanması
II. Atlı askerî birlik yetiştirilmesi
III. Merkezî otoritenin güçlenmesi
IV. Gelirlerin doğrudan hazineye aktarılması Yukarıdakilerden hangileri tımar sisteminin faydalarındandır?
A) I ve II.
B) III ve IV.
C) I, II ve III.
D) I, II ve IV.
E) II, III ve IV.

3- Karadeniz’in bir Türk gölü hâline gelmesi hangi padişah döneminde ve hangi bölgenin fethedilme¬siyle sağlanmıştır?
A) I. Mehmet – Kırım
B) II. Mehmet – Kırım
C) II. Mehmet – Trabzon
D) I. Mehmet – Otranto
E) Kanuni – Kırım

7- Osmanlı Devleti’nde mesleki bir eğitim alıp, fırıncı olmak isteyen bir çocuğun aşağıdakilerden hangisinde eğitim alması beklenir?
A) Enderun Mektebi
B) Acemi Oğlanlar Ocağı
C) Lonca Teşkilatı
D) Sıbyan Mektebi
E) Medreseler

4- Osmanlı Devleti’ndeki eğitim kurumları ve hizmet ettikleri alanlar hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Lonca Teşkilatı- Mesleki eğitim
B) Enderun Mektebi- Saray eğitimi
C) Medrese- Dinî eğitim
D) Humbarahane- Askerî eğitim
E) Sıbyan Mektebi- Sağlık eğitimi

8. Şehir, nahiye ve kasabalarda adaletin temsilcisi olan Osmanlı idarecisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeniçeri
B) Subaşı
C) Kadı
D) Muhtesip
E) Şeyhülislam

10.Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Cevapları

12 Comments

Leave a Reply