Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Karma Deneme Sınavı Test-11

TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-11

 

1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanı ile gerçekleşen gelişmelerden biri değildir ?

A) Devlet rejiminin adı kondu

B) Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiş oldu

C) Kabine sistemi getirildi

D) Atatürk ilkelerinden ‘Cumhuriyetçilik’ ilkesi kabul edildi

E) Saltanat kaldırıldı

 

2) Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanarak işgal edilen ilk Osmanlı toprağı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) İstanbul

B) Musul

C) Antep

D) Maraş

E) Konya

 

3) Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk düzeninde ‘Mecelle’ yerine kabul ettiği kanun hangisidir ?

A) Türk Dil Kurumu

B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

C) Ceza Kanunu

D) Türk Medeni Kanunu

E) Teşkilat-ı Esasiye

 

4) Aşağıdakilerden hangisinde “Boğazlarla” ilgili bir  hüküm yoktur ?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması

B) Lozan Barış Görüşmeleri

C) Montrö Sözleşmesi

D) Ankara Antlaşması

E) Sevr Barış Antlaşması

 

5) Osmanlı İmparatorluğu Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kabul etmek zorunda kalmıştır ?

A) Ziştovi

B) Yaş

C) Küçük Kaynarca

D) Pasarofça

E) Berlin

 

6) Aşağıdaki  savaşlardan hangisi Haçlı Seferi niteliğini taşımaz ?

A) Sırpsındığı

B) Varna

C) Kosova

D) Niğbolu

E) Kösedağ

 

7) Yeniçeri Ocağı’nı kuran ve kaldıran Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Orhan Bey – III. Selim

B) II. Murat – II. Mahmut

C) Yıldırım Beyazıt – III. Selim

D) I. Murat – Genç Osman

E) I. Murat – II. Mahmut

 

8) XVII. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nde köylünün elindeki arazinin azalması ve topraksız genç nüfusun ortaya çıkmasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir ?

A) Nüfus artışının görülmesi

B) Celali isyanlarının başlaması

C) Kapıkulu sayısında artış görülmesi

D) Köyden kente göçün başlaması

E) Saray masraflarının artması

9) Aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra Osmanlı Hükümeti, Ulusal güçleri tanımak zorunda kalmıştır ?

A) Sivas kongresi

B) Erzurum Kongresi

C) Amasya Genelgesi

D) Balıkesir Kongresi

E) TBMM’nin açılması

 

10) Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır” maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin değişeceğine bir işarettir?

A) Mebuslar Meclisindeki üyelerin

B) Ülkedeki egemenlik anlayışının

C) İstanbul Hükümeti’nin

D) Merkezden yönetimin

E) Başka uluslarla yapılan antlaşmaların

 

11) Selçuklularda her zaman hükümdarın yanında bulunan ücretli askerler hangisidir ?

A) Hassa Ordusu

B)  Tımarlı Sipahiler

C) Cebeciler

D) Müsellemler

E) Türkmenler

 

12) Osmanlı Devleti savaş zamanlarında Müslümanlardan ve Gayrimüslimlerden ne vergisi alırdı ?

A) Cizye

B) Haraç

C) Avarız

D) Ağnam resmi

E) Öşür

 

13) Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyıl ıslahatlarını yaparken Avrupa’yı örnek almayışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Avrupa’dan geri kaldığını kabul etmeyişi

B) Avrupa’nın dışarıya kapalı olması

C) Reform ve Rönesans’ın henüz gerçekleşmemesi

D) Avrupa’nın Osmanlı’dan geri olması

E) Devlet adamlarının Avrupai tarz ıslahatlara gerek duymayışları

 

14) “Avrupa Devletleri XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin içişlerine sık sık karışmışlardır.”

   Aşağıdakilerden hangisini bu konuda bahane olarak ileri sürmüşlerdir ?

A) Dış borçlar

B) Sömürgecilik

C) Azınlık hakları

D) Manda ve himaye

E) Askeri yardım

 

15)  “Osmanlı Devleti’nde bir devlet adamı öldüğü veya görevden alındığı zaman para, mal ve eşyasına devletçe el konulur, ailesine bir miktar aylık bağlanırdı.”

   Yukarıda bahsedilen sistem aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Müsadere

B) Veraset Sistemi

C) Teşvik Yasası

D) Özel mülkiyet Yasası

E) Arazi Kanunnamesi

 

16) I. Doğu Trakya            II. İstanbul 

      III. Boğazlar                IV. Batı Trakya

   Mudanya görüşmelerinde yukarıdakilerden hangileriyle ilgili olarak bir karar alınmıştır ?

A) I           B) III         C) IV          D) I – II        E) I – II – III

 

Tarih Deneme Sınavları Test-11

1)E  2)B 3)D 4)D 5)B 6)E 7)E 8)B 9)A 10)B 11)A 12)C 13)A 14)C 15)A 16)E

Leave a Reply