Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Karma Deneme Sınavı Test-12

Tarih Karma Deneme Sınavı Test-12

1)  I. TBMM’nin en çok üzerinde durduğu ve gerçekleştirmeye çalıştığı konu aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Ulusal kalkınmayı sağlamak

B) Demokrasiyi yerleştirmek

C) Yurdun düşmandan temizlenmesini sağlamak

D) Padişahlığı kaldırmak

E) Avrupa Devletlerinin güvenini sağlamak

 

2) Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Antlaşmasına ait bir bilgi değildir ?

A) Politik bir zafer olması

B) Osmanlı Devleti’nin hukuken sona ermesi

C) Batı cephesinin kapanması

D) Doğuda Misak-ı Milli sınırına erişilmesi

E) İstanbul ve Doğu Trakya’nın savaşmadan alınması

 

3) Osmanlılar ilk kapitülasyonları hangi Avrupa Devletine vermiştir ?

A) Ceneviz

B) Venedik

C) Fransa

D) İngiltere

E) Almanya

 

4) Aşağıdaki padişahlardan hangi ikisi veraset sisteminde değişiklik yapmıştır ?

A) I. Murat – II. Murat

B) I. Murat – II. Ahmet

C) II. Ahmet – II. Murat

D) I. Murat – I. Ahmet

E) V. Murat – V. Ahmet

 

5) Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışını hazırlayan savaş hangisidir ?

A) Katvan Savaşı

B) Dandanakan Savaşı

C) Kösedağ Savaşı

D) Puvatya Savaşı

E) Kadiks Savaşı

 

6) Aşağıdakilerden Hangisi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde görülen bir yenilik (Islahat) değildir ?

A) Divan’dan, Meclis-i Mebusana geçiş

B) Medrese’den, Enderun’a geçiş

C) Yeniçeri Ocağı’ndan, Nizam-ı Cedit’e geçiş

D) Mecelle’den Kanun-u Esasi’ye geçiş

E) Monarşi’den, Meşrutiyet’e geçiş

 

7) Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki güvenliğini sağlayan, uluslar arası dengede önemini arttıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Balkan Antantı

B) Ankara Antlaşması

C) Montrö Antlaşması

D) Lozan Antlaşması

E) Sadabat Paktı

 

8) Aşağıdakilerden hangisi Lozan’da çözümlenemeyen sorunlardan birisidir ?

A) Yunan Sınırı

B) Musul Sorunu

C) Sovyet Sınırı

D) Duyun-u Umumiye borçları

E) Kapitülasyonlar

 

9) “Temsil Kurulu, Doğu Anadolu’nun bütününü temsil eder” kararı, “Temsilciler Kurulu yurdun bütününü temsil eder” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

 Bu yeni düzenleme aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır ?

A) Edirne Kongresi

B) Erzurum Kongresi

C) Alaşehir Kongresi

D) Balıkesir Kongresi

E) Sivas Kongresi

 

10) Osmanlı Devleti’nde XVIII. Yüzyıldan itibaren görülen, aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilere eskisinden daha fazla önem verildiğinin en güçlü göstergesidir ?

A) Padişah Abdülaziz’in Avrupa’ya gezmeye gitmesi

B) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi

C) Avrupa’da devamlı elçiliklerin kurulması

D) Avrupa’dan askeri ve teknik alanlarda uzman getirilmesi

E) Türk matbaasının açılması

 

11) Osmanlı İmparatorluğu’nu “Hasta adam” olarak gören ve İngiltere ile paylaşmak isteyen Rusya’nın, isteğinin reddedilmesi üzerine 1853 yılında başlattığı savaş aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Trablusgarp Savaşı

B) Kırım Savaşı

C) 93 Harbi

D) Balkan Savaşı

E) I. Dünya Savaşı

 

12) Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Baharat Yolu Osmanlıların oldu ?

A) Mısır’ın alınması

B) Kırım’ın alınması

C)İstanbul’un alınması

D) Suriye’nin alınması

E) Irak’ın alınması

 

13) Mondros Mütarekesi’nin “Osmanlı ordularının terhis edilerek dağıtılması” kararına bağlı kalmayarak, emrindeki orduyu terhis etmeyen komutan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Refet Bele

B) Kazım Karabekir

C) Enver Paşa

D) Rauf (Orbay) Paşa

E) Fevzi Paşa

 

14) Osmanlılarda aşağıdakilerden hangisi hazineye ait arazidir ?

A) Ocaklık

B) Yurtluk

C) Tımar

D) Mukataa

E) Vakıf

 

15) Aşağıdakilerden hangisi Yeniçerilere üç ayda verilen maaşlardır ?

A) Bennak

B) İltizam

C) Ulufe

D) Culûs

E) Avarız

 

 

Tarih Deneme Sınavları Test-12

1)C 2)B 3)B 4)D 5)C 6)B 7)C 8)B  9)E 10)C 11)B 12)A 13)B 14)D 15)C

Leave a Reply