Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Karma Deneme Sınavı Test-13

Tarih Karma Deneme Sınavı Test-13

 

1) Islahat Fermanı, hangi konferansı etkilemek amacıyla yayınlamıştır ?

A) Viyana

B) Paris

C) İstanbul

D) Londra

E) Tersane

 

2) I. Almanya’nın I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması

    II. Wilson ilkelerinin ilanı

    III. Padişahın, saltanatını koruma kaygısı

   Bu durumlar öncelikli olarak Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır ?

A) Anadolu’nun paylaşılması

B) Mondros Ateşkesi’nin imzalanması

C) Ulusal mücadelenin örgütlenmesi

D) Sevr Barışı’nın imzalanması

E) Milletler Cemiyeti’nin kurulmasına

 

3) Aşağıdakilerden hangisi Miri arazi türlerinden değildir ?

A) Dirlik

B) Ocaklık

C) Mülk

D) Mukataa

E) Yurtluk

 

4) I.    Fatih Sultan Mehmet

    II.   Yıldırım Beyazıt

    III.  Musa Çelebi

    IV.  II. Murat

    V.   I. Süleyman

  Hangi padişah İstanbul’u kuşatmamıştır ?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

5) I.     Tanzimat ve I. Meşrutiye döneminde “Osmanlıcılık”

    II.    II. Abdülhamit’in baskı döneminde “İslamcılık”

    III.  İttihat ve Terakki’nin etkin olduğu dönemde “Türkçülük”

  Anlayışı egemen olmuştur. Bu düşünce akımlarının ortaya çıkmasında hangisinin etkisi olmamıştır ?

A) Ulusçuluk Eylemlerinin

B) Jöntürklerin çabalarının

C) Halkın İsteklerinin

D) Avrupalı devletlerin

E) Fransız ihtilalinin 

 

6) Kurtuluş Savaşı’nda, Türk kuvvetleriyle savaş yapmadan, işgal bölgelerini boşaltan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Fransa

B) Yunanistan

C) İtalya

D) Ermenistan

E) Sovyetler Birliği

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Gerileme Dönemi ıslahatçılarından değildir ?

A) III. Mustafa

B) I. Mahmut

C) III. Selim

D) I. Abdülmecit

E) IV. Murat

 

 

 

8) I. Yeniçeriler

    II. Hattatlar

    III. Sadrazamlar ve Vezirler

    IV. Beylerbeyi

    V. Kaptan-ı Derya

   Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde askeri sınıfa mensuptur ?

A) I, III, IV, V

B) I, II, III

C) IV, V

D) I, IV, V

E) III, V

 

9) Türk-İslam dünyasında, pozitif bilimler kiminle başlamıştır ?

A) Vasiti

B) İbn Heysem

C) Farabi

D) Ömer Hayyam

E) İbn Rüşd

 

10) Aşağıdakilerden hangisinde I. Dünya Savaşı’nın uzamasına ve bitimine neden olan olaylar birlikte verilmiştir?

A) Bolşevik ihtilali – Amerika’nın savaşa girmesi

B) Gelibolu Savaşı – Wilson ilkeleri

C) Çanakkale Savaşı – Bolşevik ihtilali

D) Bolşevik ihtilali – Japonya’nın Almanya sömürgelerini ele geçirmesi

E) Çanakkale – Amerika’nın savaşa girmesi

 

11) Osmanlılarda ilk divan teşkilatı aşağıdakilerden hangisince meydana getirildi ?

A) Osman Bey

B) Orhan Bey

C) I. Murat

D) II. Murat

E) Fatih

 

12) Aşağıdaki hangi padişah döneminde askerlik sistemi, ocak usulünden sıyrılıp bir vatan görevi şekline dönüşmüştür ?

A) I. Murat

B) Abdülmecit

C) Fatih

D) III. Selim

E) Abdülaziz

 

13) Selçuklular döneminde divanda bulunmayan hangisidir?

A) Vezir

B) Sultan

C) Emiri dad

D) Şeyhülislam

E) Pervaneci

 

 

14) Nizam-ı Cedit kavramı,

      I. Askerlik

     II. Yönetim

    III. Sanat

  Alanlarından hangilerinde yapılan yenilikleri öncelikle içerir ?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

Leave a Reply