Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Karma Deneme Sınavı Test-14

Tarih Karma Deneme Sınavı Test-14

1) Erzurum Kongresi’nde “Ulusal güçleri etkili, ulusal idareyi egemen kılmak esastır” hükmünün benimsenmesi aşağıdakilerden hangisinin hedeflendiğinin kanıtıdır ?

A) Yeni bir ordunun kurulması

B) İlk anayasanın hazırlanması

C) Siyasal sistemin değişeceği

D) Çok partili sisteme geçilmesi

E) Halifeliğin  değiştirilmesi

 

2) Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın Boğazlar ve Balkanlarda tam hakimiyet sağladığı antlaşmalardır ?

A) Londra Boğazlar Sözleşmesi – Berlin

B) Hünkar İskelesi – Berlin

C) Londra Boğazlar Sözleşmesi – Ayestefanos

D) Hünkar İskelesi – Ayetefanos

E) Hünkar İskelesi – Edirne

 

3) İstanbul Hükümeti’nin TBMM’yi ilk olarak resmen tanıması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir ?

A) TBMM’nin açılması

B) İlk anayasanın ilanıyla

C) Mudanya antlaşmasıyla

D) Lozan Antlaşmasıyla

E) Londra Antlaşmasıyla

 

4) I. TBMM’nin açılışında Mustafa Kemal’in sunduğu önerge ile alınan kararda “TBMM’nin üzerinde hiçbir güç yoktur” ilkesi benimsenmiştir.

   Bu ifade aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir ?

A) Devletçilik

B) Egemenlik

C) Devrimcilik

D) Lâiklik

E) Ulusçuluk

 

5) “Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemindeki yenileşme hareketlerinde Avrupa’nın da rolü vardır.”

   Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde bundan söz edilmez ?

A) Tanzimat Fermanı

B) Islahat Fermanı

C) I. Meşrutiyet

D) Sened-i İttifak

E) II. Meşrutiyet

 

6) Kurtuluş Savaşı sonunda, milli çıkarlarımızı dost ve düşman devletlere onaylatmak amacıyla Lozan’a İsmet Paşa’nın gönderilmesinde, onun hangi başarısı daha etkili olmuştur ?

A) I. ve II.  İnönü Savaşlarını kazanması

B) Türkiye ‘de düzenli ordu kurulmasına katkısı

C) Mudanya Ateşkes Antlaşmasında milli çıkarlarımızı korumuş olması

D) Mustafa Kemal Paşa’nın güvenini ve arkadaşlığını kazanması

E) Çerkez Ethem İsyanı’nı bastırması

 

7) TBMM Lozan görüşmelerinde tam bağımsızlığına aykırı olduğu için aşağıdakilerden hangisinden taviz vermemiştir ?

A) Osmanlı borçları

B) Azınlıkların hakları

C) Musul sorunu

D) Kapitülasyonlar

E) Yabancı kurumlar

 

 

8) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıldan itibaren medreselerde okutulan derslerden biri değildir ?

A) Kelam

B) Kuran

C) Tefsir

D) Hadis

E) Kimya

 

9) Aşağıda verilen hangi olay, Türk-İslam tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmiştir ?

A) Göktürk Devletinin kurulması

B) Anadolu’nun fethi ve Türkleşmesi

C) Moğol istilası

D) Talas Savaşı

E) Malazgirt Savaşı

 

10) Osmanlı Devleti’nde

   – Savaşların uzun sürmesi ve yeniliyle sonuçlanması

   – Islahat hareketlerine ihtiyaç duyulmaması

   – Doğuda ve Batıda en geniş sınırlara ulaşılması

  Bu gelişmeler hangi devirde olmuştur ?

A) Lale Devri

B) Yükselme Devri

C) Fetret Devri

D) Duraklama Devri

E) Gerileme Devri

 

11) Osmanlılarda Müslümanlara ait toprağa ne ad verilirdi?

A) Haraciye

B) Öşriyye

C) Arz-ı Miri

D) Has

E) Mukataa

 

12) “Nizamiye Medreseleri” nerede kurulmuştur ?

A) Buhara

B) Semerkant

C) Nisabur

D) İsfahan

E) Bağdat

 

13) Aşağıdaki Osmanlı hükümdarlarından hangisi, Panislavizmi savunarak Halifeliği siyasal bir araç ve güç kaynağı olarak kullanmıştır ?

A) II. Abdülhamit

B) III. Selim

C) I. Süleyman

D) I. Ahmet

E) IV. Mehmet

 

 

14) Osmanlı Devleti’nin;

 – Orduların önemli bir bölümünün terhis edilmiş olması,

 – Orduların teknoloji bakımından yetersiz olması,

 – II. Meşrutiyet’in ilanı nedeniyle iç karışıklıklarla  uğraşması

     Aşağıdakilerden hangisinde yenilmesine yol açmıştır ?

A) 1877 – 78 Osmanlı-Rus Savaşı

B) Dömeke Savaşı

C) Balkan Savaşı

D) Kırım Savaşı

E) Sırp isyanını bastırma harekatı

 

 

Tarih Deneme Sınavları Test-14

1)C 2)E 3)E 4)B 5)D 6)C 7)D 8)E  9)D 10)D 11)B 12)E 13)A 14)C

Leave a Reply