Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Karma Deneme Sınavı Test-15

TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-15

 

1) TBMM ordularının doğu cephesinde kazandığı ilk başarı sonucunda aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?

A) Sovyet Rusya ile Kars Antlaşması

B) Ermenilerle Gümrü Antlaşması

C) Sovyet Rusya ile Moskova

D) İran ile Kasr-ı Şirin

E) Ermenilerle Moskova

 

2) Osmanlı Devleti ilk defa aşağıdaki devletlerden hangisine karşı Rusya ile işbirliği yapmıştır ?

A) Avusturya

B) Fransa

C) İngiltere

D) İran

E) Lehistan

 

3) Mustafa Kemal; Anadolu’ya geçip ulusal mücadeleyi başlatırken, aşağıdakilerden hangisi öncelikli amacı değildir?

A) Türk halkında ulusal bilinci geliştirmek

B) Ulusal güçleri birleştirmek

C) Devlet rejimini değiştirmek

D) Türk halkının Mondros hükümlerine uymasını engellemek

E) Vatanı kurtarmak

 

4)   Osmanlı  devletinde

I. Yöneticiler

II. Hanedan üyeleri

III. Azınlıklar

   Gruplarından hangileri cizye vergisi ödemekle yükümlüdür ?

A) Yalınız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

 

5) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu devletini yıkan etmenler arasında yer almaz ?

A) Kösedağ Savaşı

B) Baba İshak İsyanı

C) Moğol istilası

D) Batınilerin yıkıcı çalışmaları

E) Beyliklerin kurulması

 

6) Osmanlı Devleti’nin dirlik sistemiyle oluşturduğu askeri örgüt aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Nizam-ı Cedid

B) Akıncılar

C) Cebeciler

D) Kapıkulu askerleri

E) Eyalet askerleri

 

7) Celali Takvimi aşağıdaki hangi devlet döneminde yapılmıştır ?

A) Karahanlılar

B) Gazneliler

C) Selçuklular

D) Anadolu Selçuklu

E) Uygurlar

 

8) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda içinde bulunduğu şartlar arasında gösterilemez ?

A) Uzun savaşların olması

B) Devlet bütçesinin açık vermesi

C) Eyaletlerde isyanların çıkması

D) İç isyanların çıkması

E) Padişahların yetkilerinin kanuni olarak kısıtlanması

 

9) Osmanlı Devleti, Paris Görüşmeleri sırasında Avrupalı devletlerin itirazlarını önlemek için aşağıdakilerden hangisini ilan etmiştir ?

A) Tanzimat Fermanı

B) Islahat Fermanı

C) Kanun-i Esasi

D) Adalet Fermanı

E) Arazi Kanunu

 

10) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı merkez yönetiminin temel örgütü niteliğindedir ?

A) Eyalet

B) Tımar

C) Divan

D) Beylerbeyi

E) Saliyaneli

 

11) Aşağıdakilerden hangisinin gelirinden yararlanan kişi öldüğünde bu hak oğluna geçmez ?

A) Zeamet

B) Tımar

C) Ocaklık

D) Yurtluk

E) Has

 

12) Anadolu Selçuklularda divana kim başkanlık ederdi ?

A) Naip

B) Vezir

C) Tuğracı

D) Sultan

E) Müstefi

 

13) 1876 Anayasası’nı daha demokratik hale getirmek için 1909 yılında yapılan değişikliklerden  biri aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Halkın seçimlere katılması

B) Padişahın Mebuslar Meclisi’ni kapatma yetkisine bazı sınırlamalar getirilmesi

C) Padişahın Ayan Meclisi üyelerini seçmesi

D) Mebuslar Meclisi üyelerinin dört yılda bir yenilenmesi

E) Parlamentonun biri  “Ayan Meclisi” diğeri “Mebuslar Meclisi” adında iki meclisten oluşması

 

14) Aşağıdakilerden hangisi Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur ?

A) Eşkinci Ocağı

B) Sekban-ı Cedit

C) İrad-ı Cedit

D) Deniz Mühendishanesi

E) Kara Mühendishanesi

 

15) Islahatçı devlet adamlarından hangisi ilk defa Avrupa’nın gerisinde kalındığını anlamış ve bu amaçta ıslahatlar yapmıştır ?

A) II. Osman                      

B) IV. Murat

C) Köprülüler                      

D) III. Selim

E) III. Ahmet

 

 

Tarih Deneme Sınavları Test-15

1)B 2)D 3)C 4)C 5)D 6)E 7)C 8)E  9)B 10)C 11)E 12)B 13)B 14)C 15)E

Leave a Reply