Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Karma Deneme Sınavı Test-16

TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-16

 

1) Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi için devlet hazinesinden ödeme yapılmazdı ?

A) Kapıkulu Askerleri

B) Tımarlı Sipahiler

C) Bayındırlık harcamaları

D) Cülûs bahşişi

E) Savaş harcamaları

 

2) Osmanlı Devleti’nde toprağı boş bırakan köylüden alınan vergiye ne ad verilir ?

A) Öşür

B) Avarız

C) Çiftbozan

D) Haraç

E) Cizye

 

3) Büyük Selçuklularda şehzadeleri yetiştirmekle görevli olarak eyaletlere gönderilen görevlilere ne ad verilirdi ?

A) Amil

B) Vezir

C) Lala

D) Atabey

E) Emir-i dad

 

4) Osmanlı Devleti’nin Duraklama döneminde klasik veraset sisteminden vazgeçip “Ekber ve Erşed” sistemine geçilmesinin temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?

A) Çocukların idareye gelmesini sağlamak

B) Şehzadelerin daha iyi yetişmesini sağlamak

C) Yaşlı kişilerin tecrübesinden yararlanmak

D) Şehzadeleri çeşitli tehlikelerden korumak

E) Saltanat kavgalarına ve kardeş katline son vermek

 

5) Rusya’nın 1870’de Karadeniz’in tarafsızlığını tanımadığını ilan etmesi aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A) Akdeniz’e açılmaya

B) Orta Asya’ya ulaşmaya

C) Fransa’yı desteklemeye

D) Prusya’yı sıkıştırmaya

E) İngiltere’yi desteklemeye

 

6) “Osmanlılarda Kapıkulu ocaklarına küçük yaşta alınan Hıristiyan çocukları yerleştirilip kayıt edilirdi. Buna devşirme denirdi.”

   Devşirme sistemine ilişkin kanun, aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında kaldırıldı ?

A) I. Ahmet

B) IV. Murat

C) III. Ahmet

D) III. Mustafa

E) III. Murat

 

7) Osmanlının vergileri toplayabilmek için bir çare olarak geliştirmiş olduğu iltizam usulü ne ile son bulmuştur ?

A) Tanzimat Fermanı

B) Islahat Fermanı

C) I. Meşrutiyet

D) Sened-i İttifak

E) 1921 Anayasası

 

 

 

8) Aşağıdakilerden hangisi imtiyazlı eyaletlerden biri değildir?

A) Hicaz

B) Kırım

C) Erdel

D) Eflak

E) Mısır

 

9)  I. Amiral Bristol Raporu

     II. Wilson İlkeleri

     III. Paris Barış Konferansı

   Yukarıdakilerden  hangilerinde Batı Anadolu’daki katliamdan Yunanistan’ın sorumlu olduğu belirtilmiştir ?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

 

10) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyıldaki ıslahatlarının özelliklerinden biri değildir ?

A) Askeri okullar açılması

B) Azınlıklara yeni haklar tanınması

C) matbaanın getirilmesi

D) Sürekli elçiliklerin kurulması

E) Batı tarzında yenilikler yapılması

 

11) Aşağıdakilerden hangisi, Rusların panislavizm politikasının amaçları dışında kalır ?

A) Slavların yönetimi altında toplanmak

B) Osmanlı Devletini zayıflatmak

C) Yunanistan’ın bağımsızlığını sağlamak

D) Balkanlarda etkinlik kazanmak

E) Balkanlar üzerinden sıcak denizlere açılmak

 

12) Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşının sonuçlarından biri değildir ?

A) I. Dünya Savaşının uzaması

B) İtilaf Devletleri’nin Ruslara gerekli askeri yardımı yapmaması

C) Yarım milyona yakın insanın ölmesi

D) İngiliz ve Fransız donanmalarının büyük kayıplar vermesi

E) Rusya’nın I. Dünya savaşından çekilmesi

 

13) Divan örgütü aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafından kaldırıldı ?

A) III. Selim

B) II. Abdülhamit

C) IV. Murat

D) II. Mahmut

E) Abdülmecit

 

14) Aşağıdakilerden hangisi Ruslardan destek alarak Yunanistan’ın bağımsızlığı için çalışan ilk cemiyet olmuştur ?

A) Pontus Cemiyeti

B) Mavri Mira Cemiyeti

C) İmro Teşkilatı

D) Carpini Cemiyeti

E) Etnik-i Eterya

 

15) Aşağıdakilerden hangisi 31 Mart olayının çıkış nedenlerinden biri değildir ?

A) İttihat ve Terakki’nin yönetime hakim olamaması

B) Siyasi suikastlar

C) Ordu ve memurlar arasındaki yapılan görevden alınmalar

D) Trablusgarp’ın elimizden çıkması

E) Bosna-Hersek’in Avusturya tarafından ilhakı 

 

Tarih Deneme Sınavları Test-16

1)B 2)C 3)D 4)E 5)A 6)E 7)A 8)E  9)A 10)B 11)C 12)E 13)D 14)E 15)D

Leave a Reply