Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Karma Deneme Sınavı Test-17

TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-17

 

1) Osmanlı İmparatorluğu’nda sürekli yeniliklerin karşısında yer alan en önemli iki güç aşağıdakilerden hangisidir ?

A) İşçiler – Köylüler

B) Halk – Esnaf

C) Padişah – Vezirler

D) Ulema – Yeniçeriler

E) Azınlıklar – Yabancılar

 

2) “Tanzimat Fermanı, Tanzimat-ı Hayriye veya Gülhane Hatt-ı Hümayun olarak da bilinir.”

   Gülhane Hatt-ı Hümayun ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A) Dinler arasında eşitlik kabul edilir

B) İlk anayasa kabul edilmiş olur

C) Her gücün üzerinde yasa gücü ilkesi benimsenir

D) Padişahın yetkileri kısıtlanır

E) Rüşvet ve iltimasa karşı çıkılır

 

3) Osmanlı maliyesini zor duruma düşmesine neden olan dış borçların tahsili için alacaklı devletler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir ?

A) Osmanlı topraklarını gizli antlaşmalarla paylaşmışlardır

B) Osmanlı donanmasına el koymuşlardır

C) Bağımsızlık faaliyetlerini desteklemişlerdir

D) I. Meşrutiyet’in ilanını sağlamışlardır

E) Duyun-u Umumiye’yi kurmuşlardır

 

4) Osmanlı Devleti, aşağıdaki dönemlerin hangisinde ilk defa Avrupa’ya elçiler göndermeye başlamıştır ?

A) III. Selim

B) Lâle Devri

C) Tanzimat Devri

D) Meşrutiyet Devri

E) II. Mahmut

 

5) Osmanlılar’la İranlılar arasında yapılan ilk resmi antlaşma aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Kasr-ı Şirin Antlaşması

B) Serav Antlaşması

C) Nasuh Paşa Antlaşması

D) Ferhat Paşa Antlaşması

E) Amasya Antlaşması

 

6) Osmanlılarda aşağıdakilerden hangisi ile kamu görevlilerinin masrafları karşılanırdı ?

A) Dirlik

B) İltizam

C) Mukataa arazi

D) Vakıf arazi

E) Mülk arazi

 

7)   I. Osmanlıların ilk düzenli ve devamlı ordusu niteliğindedir

      II. Orhan Bey zamanında meydana getirildi

      III. Devletten maaş alan askerlerdir

    Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen Osmanlı askeri birliğidir ?

A) Yeniçeriler

B) Yayalar

C) Cebeciler

D) Topcular

E) Tımarlı sipahiler

 

8) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı başkentlerinden değildir?

A) Söğüt

B) Konya

C) Edirne

D) Bursa

E) İznik

 

9) Osmanlı Devletinde dış borçlanma hangi padişah döneminde başlamıştır ?

A) Abdülaziz

B) V. Murat

C) II. Abdülhamit

D) Abdülmecit

E) II. Mahmut

 

10) Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyıldaki gelişmelerden biri değildir ?

A) Avrupa’da geçici elçiliklerin kurulması

B) Kafkaslardan Anadolu’ya göçler yapılması

C) Gerileme Dönemi’nin başlaması

D) Avrupa tarzında ıslahat çalışmaları yapılması

E) Milliyetçilik isyanlarının başlaması

 

11) Aşağıdaki isyanlardan hangisi Osmanlıların kuruluş döneminde çıkmıştır ?

A) Ahmet Paşa İsyanı

B) Şeyh Bedrettin İsyanı

C) Şahkulu İsyanı

D) 31 Mart ayaklanması

E) Celali isyanları

 

12) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların I. Dünya Savaşı’nda, önce kazandıkları sonra yitirdikleri cephe savaşıdır ?

A) Çanakkale Cephesi

B) Kanal Cephesi

C) Filistin Cephesi

D) Irak Cephesi

E) Kafkas Cephesi

 

13) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Trablusgarp’ın Osmanlıların elinden çıkmasını kolaylaştırmıştır ?

A) Milliyetçilik akımı

B) İtalyan birliğinin kurulması

C) Mısır’ın İngilizler tarafından işgali

D) Balkan Savaşları

E) 93 Harbi

 

14) Osmanlı’da görülen siyasi yapılanmadan aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur ?

A) Meşruti monarşi – Mutlak monarşi – Teokratik monarşi – Monarşi

B) Monarşi – Mutlak monarşi – Teokratik monarşi – Meşruti monarşi

C) Mutlak monarşi – Teokratik monarşi – Monarşi – Meşruti monarşi

D) Monarşi – Mutlak monarşi – Meşruti monarşi – Teokratik monarşi

E) Teokratik monarşi – Meşruti monarşi – Teokratik monarşi – Monarşi

 

15) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Yükselme Devrinde, elinde bulunan İpek ve Baharat Yollarının, Coğrafi Keşifler sonucunda önem kaybetmesi sonucu aldığı önlemlerden birisi değildir ?

A) Süveyş Kanalı’nın açılmasını gündeme getirmek

B) Don-Volga projesini gerçekleştirmeyi düşünmek

C) Kapitülasyonları vermek

D) Hint Deniz seferlerini yapmak

E) Portekizlerle Hindistan’da işbirliği yapmak

 

 

Tarih Deneme Sınavları Test-17

1)D 2)B 3)E 4)B 5)E 6)A 7)B 8)B  9)D 10)E 11)B 12)D 13)D 14)B 15)E

Leave a Reply