Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Karma Deneme Sınavı Test-20

Tarih Karma Deneme Sınavı Test-20

 

1) Yabancı devletlere (İngiltere, Fransa, Avusturya) okul açma izni, hangi gelişme sonrasında verilmiştir ?

A) III. Selim’in tahtta çıkması

B) Lale Devri’nin başlaması

C) Islahat Fermanı

D) Tanzimat Fermanı

E) I. Meşrutiyet

 

2) Anadolu Selçuklularda Müslüman olmayan çocuk ve gençlerden oluşan ordu hangisidir ?

A) Gulaman-ı Saray

B) Eyalet Askerleri

C) Türkmenler

D) Hassa ordusu

E) Sipahiler

 

3) Osmanlı Devleti’nin bağımsız dış ticaret politikasını izleme hakkından vazgeçmesine neden olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Paris Antlaşması

B) Balta Limanı Antlaşması

C) Londra Antlaşması

D) Berlin Antlaşması

E) Hünkâr İskelesi Antlaşması

 

4) Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi’ne ait yeniliklerden biridir ?

A) Köy ve mahallelere muhtarlar tayin edildi

B) Doğu klasiklerinden ilk kez çeviriler yapıldı

C) Tanzimat Fermanı ilan edildi

D) Islahat Fermanı ilan edildi

E) I. Meşrutiyet ilan edildi

 

5) Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi merkez yönetimindeki aksaklıları ortadan kaldırıp, merkezi otoriteyi sağladıktan sonra kuvvet ve şiddet kullanarak Celali isyanlarına XVII. yüzyılda son vermiştir ?

A) III. Ahmet

B) I. Abdülhamit

C) III. Murat

D) IV. Murat

E) Yavuz

 

6) Osmanlı Devleti’nin I. Balkan Savaşı’nda yenilgiye uğramasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Osmanlı ordusunda siyasetin egemen olması

B) Gerekli hazırlıkların yapılamaması

C) Savaş öncesi bir kısım askerin terhis edilmesi

D) Donanmanın yeterince güçlü olamaması

E) İttihat ve Terakki’nin başarısız yönetimi

 

7) Aşağıdakilerden hangisi tımar sistemindeki mukataa arazidir ?

A) Sosyal kurumların kurulması ve işletilmesi için ayrılan

B) Sınır boylarını koruyanlara verilen

C) Tersane ve kale muhafızlarının giderleri için ayrılan

D) Padişah hanımlarına ve kızlarına gelir olarak ayrılan

E) Geliri doğrudan hazineye aktarılan

 

8) Hangi padişah döneminde ‘Divan’ kaldırılmış, yerine ‘Nazırlık’ sitemi getirilmiştir ?

A) III. Selim        

B) Fatih Sultan   

C) II. Mahmut

D) I. Ahmet           

E) IV. Murat

 

 

9) Aşağıdaki ilişkilerden hangisi doğru değildir ?

A) Maliye – Nişancı

B) Eyalet – Beylerbeyi

C) Ordu – Subaşı

D) Hükümet – Sadrazam

E) Kaza – Kadı

 

10) T.C Devleti’nin de katıldığı Sadabat Paktı hangi ülkenin yayılmacı politikası karşısında kurulmuştur ?

A) Almanya

B) İtalya

C) İspanya

D) Fransa

E) İngiltere

 

11) Osmanlılar hangi padişah zamanında ilk kez Rumeli’ye çıkmıştır ?

A) Osman Bey

B) Yıldırım Beyazıt

C) I. Murat

D) Orhan Bey

E) II. Murat

 

12) – Yenen devletler toprak ve savaş tazminatı almayacaklar

       – Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklara bağımsızlık hakkı verilmelidir

       – Silahlanma yarışına son verilmelidir

   Wilson İlkeleri’nin yukarıdaki maddeleriyle ilgili;

    I. Savaşın bitişini hızlandırmak

    II. Azınlık isyanlarına zemin hazırlamak

    III. Kalıcı bir barış ortamı oluşturmak istenmesi

   Yargılarından hangilerine ulaşılabilir ?

  A) Yalnız I                  

B) Yalnız II                 

C) I ve II

D) I ve III                 

E) I, II ve III

 

13) Aşağıdaki antlaşmalardan hangileri tarihimizde 93 Harbi diye bilinen savaştan sonra imzalanmışlardır ?

A) Paris – Edirne

B) Paris – Ayestefanos

C) Ayestefanos – Berlin

D) Edirne – Berlin

E) Ayestefanos – Bükreş

 

14) Çerkez Ethem ayaklanması aşağıdakilerin hangisi öncesinde bastırılmıştır ?

A) TBMM’nin açılması

B) Eskişehir-Kütahya

C) II. İnönü Savaşı

D) I. İnönü Savaşı

E) Sakarya Savaşı

 

15) Anadolunun özellikle kültürel ve nüfus açısından kesin olarak Türkleşmesi,aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmıştır ?

A) Osmanlı Devleti’nin kurulması

B) Moğol istilası

C) Malazgirt Zaferi’nin kazanılması

D) Anadolu Selçukluları’nın kurulması

E) Miryokefalon  Zaferi’nin kazanılması

 

16) Hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nde bir toprak bölümü değildir ?

A) Has                        

B) Dirlik                         

C) Mülk

D) İkta                          

E) Vakıf

 

 

1)D 2)D 3)B 4)A 5)D 6)A 7)E 8)C 9)A 10)B 11)D 12)E 13)C 14)D 15)E 16)B

Leave a Reply