Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

KPSS Tarih Karma Deneme Sınavı Test-23

---

Tarih Karma  Deneme Sınavı Test-23

---

 

1) Osmanlılarda ilk isyan eden azınlık aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Yunanistan

---

B) Romenler

---

C) Arnavutluk

D) Bulgarlar

E) Sırplar

 

2) II. Mahmut Dönemi’nde adalet işlerini düzenlemek için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur ?

A) Divan-ı Hümayun

---

B) İrad-ı Cedit

---

C) Kanunname-i Ali Osman

D) Meclis-i Valâ-yı Adliye

E) Kanun-i Esasi

 

3) I. Meşrutiyet’in amacına ulaşamamasında ve başarısız olmasında aşağıdakilerden hangisinin rolünün olduğu söylenemez ?

A) Padişaha meclisin üstünde yetkiler tanınması

B) Padişahın meclisi kapatma yetkisinin olması

C) 93 Harbi’nin çıkması

D) Azınlıkların bağımsızlık duygusuyla isyanlarına devam etmesi

---

E) Balkan Savaşı’nın çıkması

---

 

4) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı miras geleneğinde bir değişiklik yaparak en yaşlı ve aklı başında olanın tahta çıkma esasını getirmiştir ?

A) I. Murat                         

B) I. Ahmet                   

C) Fatih

D) Kanunî                      

E) III. Murat

 

5) Osmanlılarda aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda, birlikte başkent olarak kullanılmıştır ?

---

A) Edirne – Bursa

---

B) Edirne – İstanbul

C) Bursa – Söğüt

D) Bursa – Yenişehir

E) Bursa – İstanbul

 

6) Aşağıdakilerden hangisinin gelirinden yararlanan kişi öldüğünde bu hak oğluna geçmez ?

A) Zeamet                      

B) Tımar                      

C) Ocaklık

---

D) Yurtluk                      

---

E) Has

 

7) XIX. yüzyılda Avrupalıların Osmanlı Devleti’nin paylaşılması ve yıkılması işine verdikleri isim aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Panislavizm

B) Osmanlı sorunu

C) Azınlıklar sorunu

D) Balkan sorunu

E) Doğu sorunu

 

8) Aşağıdakilerden hangisi 1853-1856 yılları arasında çıkan Kırım Savaşı’na katılan devletlerden değildir ?

A) İngiltere

B) Fransa

C) Osmanlı Devleti

D) İtalya

E) Rusya

 

9) Hatay sorunu Türkiye ile hangi devlet arasında çıkmıştır?

A) İngiltere                     

B) İtalya   

---

C) Fransa                        

---

D) Almanya 

E) Avusturya

 

10) Aşağıdaki cephelerden hangisi I. Balkan Savaşı’nın çıkışı üzerinde etkili olmuştur ?

A) Kafkas Cephesi

B) Irak Cephesi

C) Galiçya Cephesi

D) Filistin-Suriye Cephesi

E) Trablusgarb Cephesi

---

 

---

11) Aşağıdakilerden hangisi ile Mustafa Kemal ilk kez İstanbul Hükümeti’ni tanımadığını bildirmiştir ?

A) Amasya Genelgesi

B) Lozan antlaşması

C) Erzurum Kongresi

D) Sivas Kongresi

E) Amasya Görüşmeleri

 

12) Mecliste Misak-ı Milli’nin kabulünü aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır ?

A) Felah-ı Vatan Grubu

---

B) Meclis Başkanı

---

C) Padişah

D) Müdafa-i Hukuk Grubu

E) Mustafa Kemal’e bağlı milletvekilleri

 

13) Mustafa Kemal’in ilk inkılabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Medeni kanun

C) TBMM’nin açılması

D) Cumhuriyet’in ilanı

---

E) Halifeliğin kaldırılması

---

 

14) Konstantinepolis’i (İstanbul) ilk kuşatan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Peçenekeler                  

B) Avarlar                

C) Göktürkler

D) Oğuzlar                

E) Hazarlar

 

15) Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Zaferi’nin sonucunda gerçekleştirilmiştir ?

---

A) Lozan Antlaşması

---

B) Mudanya Antlaşması

C) Moskova Antlaşması

D) Gümrü Antlaşması

E) Ankara Antlaşması

 

16) “İstanbul, Trakya ve Batı Anadolu’yu Yunanistan’a ilhak etmek” aşağıdaki cemiyetlerin hangisinin amacıdır ?

A) Pontus Rum Cemiyeti

B) İngiliz Muhipleri Cemiyeti

C) Mavri Mira Cemiyeti

---

D) Hınçak ve Taşnak Komitesi

---

E) Kürt Teali Cemiyeti

 

17) Osmanlı donanmasının temelini oluşturan beylikler hangileridir ?

A) Karesioğulları – Karamanoğulları

B) Karesioğulları – Aydınoğulları

C) Germiyanoğulları – Saruhanoğulları

D) Candaroğulları – Ramazanoğulları

E) Dulkadiroğulları – Karamanoğulları

 

18) Osmanlı mimarisinde batıdan etkilenme sonucu geliştirilen “Barok” tarzı mimarinin ilk örneği hangisidir ?

A) Süleymaniye Camii               

B) Nuruosmaniye Camii

C) Selimiye Kışlası                     

D) Beylerbeyi Sarayı

E) Hidiv Kasrı

 

Tarih Deneme Sınavları Test-23

1)E 2)D 3)E 4)B 5)A 6)E 7)E 8)D 9)C 10)E 11)A 12)E 13)C 14)B 15)C 16)C 17)B 18)B

---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir