Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Karma Deneme Sınavı Test-23

Tarih Karma  Deneme Sınavı Test-23

 

1) Osmanlılarda ilk isyan eden azınlık aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Yunanistan

B) Romenler

C) Arnavutluk

D) Bulgarlar

E) Sırplar

 

2) II. Mahmut Dönemi’nde adalet işlerini düzenlemek için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur ?

A) Divan-ı Hümayun

B) İrad-ı Cedit

C) Kanunname-i Ali Osman

D) Meclis-i Valâ-yı Adliye

E) Kanun-i Esasi

 

3) I. Meşrutiyet’in amacına ulaşamamasında ve başarısız olmasında aşağıdakilerden hangisinin rolünün olduğu söylenemez ?

A) Padişaha meclisin üstünde yetkiler tanınması

B) Padişahın meclisi kapatma yetkisinin olması

C) 93 Harbi’nin çıkması

D) Azınlıkların bağımsızlık duygusuyla isyanlarına devam etmesi

E) Balkan Savaşı’nın çıkması

 

4) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı miras geleneğinde bir değişiklik yaparak en yaşlı ve aklı başında olanın tahta çıkma esasını getirmiştir ?

A) I. Murat                         

B) I. Ahmet                   

C) Fatih

D) Kanunî                      

E) III. Murat

 

5) Osmanlılarda aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda, birlikte başkent olarak kullanılmıştır ?

A) Edirne – Bursa

B) Edirne – İstanbul

C) Bursa – Söğüt

D) Bursa – Yenişehir

E) Bursa – İstanbul

 

6) Aşağıdakilerden hangisinin gelirinden yararlanan kişi öldüğünde bu hak oğluna geçmez ?

A) Zeamet                      

B) Tımar                      

C) Ocaklık

D) Yurtluk                      

E) Has

 

7) XIX. yüzyılda Avrupalıların Osmanlı Devleti’nin paylaşılması ve yıkılması işine verdikleri isim aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Panislavizm

B) Osmanlı sorunu

C) Azınlıklar sorunu

D) Balkan sorunu

E) Doğu sorunu

 

8) Aşağıdakilerden hangisi 1853-1856 yılları arasında çıkan Kırım Savaşı’na katılan devletlerden değildir ?

A) İngiltere

B) Fransa

C) Osmanlı Devleti

D) İtalya

E) Rusya

 

9) Hatay sorunu Türkiye ile hangi devlet arasında çıkmıştır?

A) İngiltere                     

B) İtalya   

C) Fransa                        

D) Almanya 

E) Avusturya

 

10) Aşağıdaki cephelerden hangisi I. Balkan Savaşı’nın çıkışı üzerinde etkili olmuştur ?

A) Kafkas Cephesi

B) Irak Cephesi

C) Galiçya Cephesi

D) Filistin-Suriye Cephesi

E) Trablusgarb Cephesi

 

11) Aşağıdakilerden hangisi ile Mustafa Kemal ilk kez İstanbul Hükümeti’ni tanımadığını bildirmiştir ?

A) Amasya Genelgesi

B) Lozan antlaşması

C) Erzurum Kongresi

D) Sivas Kongresi

E) Amasya Görüşmeleri

 

12) Mecliste Misak-ı Milli’nin kabulünü aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır ?

A) Felah-ı Vatan Grubu

B) Meclis Başkanı

C) Padişah

D) Müdafa-i Hukuk Grubu

E) Mustafa Kemal’e bağlı milletvekilleri

 

13) Mustafa Kemal’in ilk inkılabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Medeni kanun

C) TBMM’nin açılması

D) Cumhuriyet’in ilanı

E) Halifeliğin kaldırılması

 

14) Konstantinepolis’i (İstanbul) ilk kuşatan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Peçenekeler                  

B) Avarlar                

C) Göktürkler

D) Oğuzlar                

E) Hazarlar

 

15) Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Zaferi’nin sonucunda gerçekleştirilmiştir ?

A) Lozan Antlaşması

B) Mudanya Antlaşması

C) Moskova Antlaşması

D) Gümrü Antlaşması

E) Ankara Antlaşması

 

16) “İstanbul, Trakya ve Batı Anadolu’yu Yunanistan’a ilhak etmek” aşağıdaki cemiyetlerin hangisinin amacıdır ?

A) Pontus Rum Cemiyeti

B) İngiliz Muhipleri Cemiyeti

C) Mavri Mira Cemiyeti

D) Hınçak ve Taşnak Komitesi

E) Kürt Teali Cemiyeti

 

17) Osmanlı donanmasının temelini oluşturan beylikler hangileridir ?

A) Karesioğulları – Karamanoğulları

B) Karesioğulları – Aydınoğulları

C) Germiyanoğulları – Saruhanoğulları

D) Candaroğulları – Ramazanoğulları

E) Dulkadiroğulları – Karamanoğulları

 

18) Osmanlı mimarisinde batıdan etkilenme sonucu geliştirilen “Barok” tarzı mimarinin ilk örneği hangisidir ?

A) Süleymaniye Camii               

B) Nuruosmaniye Camii

C) Selimiye Kışlası                     

D) Beylerbeyi Sarayı

E) Hidiv Kasrı

 

Tarih Deneme Sınavları Test-23

1)E 2)D 3)E 4)B 5)A 6)E 7)E 8)D 9)C 10)E 11)A 12)E 13)C 14)B 15)C 16)C 17)B 18)B

Leave a Reply