Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

TBMM Açılması ve Faaliyetleri 25 Soruluk Test ve Cevapları

TBMM açılması ve Faaliyetleri 25 Soruluk Test ve Cevapları

1. TBMM Hükümeti’ne karşı çıkarılan aşağı daki ayaklanmalardan hangisinde işgalci güçlerin kışkırtması diğerlerine göre daha azdır?
A) Çopur Musa İsyanı
B) Bolu – Düzce İsyanı
C) Yörük Ali Efe İsyanı
D) Delibaş Mehmet İsyanı
E) Kuva-i İnzibatiye İsyanı

2. Kurtuluş Savaşı yıllarında Trakya hangi devlet tarafından işgal edilmiştir?
A) Yunanistan
B) İtalya
C) Rusya
D) Fransa18
E) İngiltere

3. TBMM açıldığı sıralarda aşağıdakilerden hangisine karşı siyasi ve askeri açıdan mü-cadele etmiş olamaz?
A) İttihatçılara
B) Azınlıklara
C) İşgalcilere
D) İsyancılara
E) İstanbul Hükümeti’ne

4. Kuva-i Milliye ile ilgili aşağıda yer alan bil gilerden hangisi yanlıştır?
A) Düzenli ordunun kurulmasından sonra etkinliği kalmamıştır.
B) Başlangıçta işgalcileri engellemeyi ba şarmıştır.
C) Bazı komutanları TBMM’ye başkaldırmıştır.
D) Gönüllü halk kuvvetidir.
E) Düzensiz birliklerdir.

5. I. TBMM’nin ayaklanmalar karşısında çıkardığı kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takrir-i Sükûn Kanunu
B) Başkomutanlık Kanunu
C) Teşvik-i Sanayi Kanunu
D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

6.
I. Ahmet Anzavur İsyanı
II. Kuva-i İnzibatiye İsyanı
III. Yozgat-Yenihan İsyanı
IV. Çerkez Ethem İsyanı
V. Demirci Mehmet Efe İsyanı
Yukarıdaki ayaklanmalardan hangi ikisi iti laf devletlerinin Boğazları ele geçirmek istemeleriyle doğrudan ilgilidir?
A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) III-IV
E) IV-V

7. Fransızlar işgal ettiği Anadolu’dan hangi antlaşmayı imzalayarak çekilmişlerdir?
A) Kars Antlaşması’nı
B) Ankara Antlaşması’nı
C) Moskova Antlaşması’nı
D) Gümrü Antlaşması’nı
E) Mudanya Ateşkesi’ni

8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Doğu ve Batı cephesi komutanları birlikte verilmiştir?
A) Kazım Karabekir Paşa – İsmet Paşa
B) İsmet Paşa – Çerkez Ethem
C) Ali Fuat Paşa – Yörük Ali Efe
D) Kazım Karabekir Paşa – Ahmet Anza vur
E) İsmet Paşa – Ali Fuat Paşa

9. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkesi imzalandıktan hemen sonraİngilizlerin iş gal ettiği yörelerden biridir?
A) Antalya
B) İzmir
C) Konya
D) Zonguldak
E) Kars

10. Kuva-i Milliye’nin görevi fiilen ne zaman sona ermiştir?
A) Sivas Kongresi toplanınca
B) Düzenli Ordu kurulunca
C) Misak-ı Milli kabul edilince
D) İzmir işgal edilince
E) İstanbul işgal edilince

11.Sevr Antlaşması’nın uygulanabilmesi için ne gerekiyordu?
A) Osmanlı padişahı tarafından onaylan ması
B) Itilaflarca kabul edilmesi
C) İtilafların Anadolu’dan çekilmesi
D) Boğazlarla ilgili maddenin değiştiril mesi
E) Meclis tarafından onaylanması

12. Sevr Antlaşmasında aşağıdakilerden han gisiyle ilgili karar yeralmamıştır?
A) Boğazlarla
B) Kapitülasyonlarla
C) Patrikhane’yle
D) Osmanlı Ordusuyla
E) Ermenilerle

13. Ahmet Anzavur Ayaklanması hangi bölge de çıkmış olabilir?
A) Marmara Bölgesi’nde
B) Akdeniz Bölgesi’nde
C) Urfa Yöresi’nde
D) İç Anadolu’da
E) Doğu Karadeniz’de

14. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi diğer lerinden daha sonra bastırılmıştır?
A) Bolu – Düzce Ayaklanmaları
B) Delibaş Mehmet Ayaklanması
C) Çerkez Ethem Ayaklanması
D) Ermeni ve Rum Ayaklanmaları
E) Kuva-i İnzibatiye Ayaklanması

15. Sevr Barış Antlaşması ile Mondros Ateşke si arasındaki benzerlik aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Osmanlı Mebusan Meclisi’onaylanmış olması
B) Türk Milleti’nin yoğun tepkisine neden olması
C) Bütün kararların uygulanmış olması
D) Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti’nin kurulması kararının alınması
E) İstanbul Hükümeti’nce onaylanmamış olması

16. Aşağıdakilerden hangisi İlk TBMM’nin et kinliklerinden biridir?
A) Misak-ı Milli’nin kabul edilmesi
B) Sevr Antlaşması’nın onaylanması
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarıl ması
D) Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya taşın ması
E) Cumhuriyet’in ilan edilmesi

17. Aşağıdakilerden hangisi İlk TBMM’nin açıl masından önce görülen bir gelişmedir?
A) Çerkez Ethem Ayaklanmasının başla ması
B) İstanbul’un resmen işgal edilmesi
C) Sevr Antlaşması’nın imzalanması
D) Ermenilerin yenilgiye uğratılması
E) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması

18. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşma sını imzalayan devletlerden birideğildir?
A) Fransa
B) İngiltere
C) Yunanistan
D) İtalya
E) Yugoslavya

19. TBMM’ne karşı çıkarılan ayaklanmaların sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangi-sidir?
A) Son Osmanlı Mebusan Meclis’i dağıtıl dı.
B) Misak-ı Milli Kararları alındı.
C) Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlan ması gecikti.
D) Tekâlif-i Milliye Yasası çıkarıldı.
E) Osmanlı Padişahı görevinden uzaklaş tırıldı.

20- TBMM üyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Din görevlileri
B) Öğretmenler
C) Hukukçular
D) Azınlıklar
E) Subaylar

21- Türk Devriminin ihtilal döneminde alınan ka rarlardan hangisi evrensel bir nitelik taşıdığı nın göstergesidir?
A) Ulusun bağımsızlığını, ulusun azim ve kara rı kurtaracaktır.
B) Vatanın bütünlüğü tehlikededir.
C) İstanbul hükümeti görevini yerine getireme mektedir.
D) İstanbul hükümeti Temsil Heyetine danışma dan anlaşma yapmayacaktır.
E) Tüm dernekler bir isim altında birleştirilmiş tir.

22- TBMM kurulmadan önce düzenli bir ordunun bulunmamasından endişe duyanlara M. Kemal şöyle der: ” Önce meclis, sonra ordu. Ordu demek yüz binlerce insan ve milyonlarca servet demektir. Buna iki – üç kişi karar veremez.
M. Kemal bu sözleriyle aşağıdakilerden han gisine öncelikle önem verdiğini belirtmiştir?
A) Vatanın düşmandan kurtarılmasına
B) Yetkililerin arttırılmasına
C) Ordunun gereğine
D) Savaşın başlatılmasına’
E) Ulusal iradenin üstünlüğüne

23- Osmanlı Mebusan Meclisi’nde halkın ve padişahın seçtiği iki ayrı meclis, I. TBMM’de ise sadece halkın seçtiği bir meclis görev yapmıştır.
Buna göre, TBMM’yi Osmanlı Mebusan Meclisi’nden ayı ran en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halkın seçimlere katılması
B) Meclisin seçimle oluşturulması
C) Çoğulculuk esasına dayanılması
D) Halk egemenliğinin tam gerçekleştirilmesi
E) Anayasal düzenin benimsenmesi

24- İlk TBMM için aşağıdakilerden hangisi söy lenemez?
A) Meclis içinde gruplaşma yoktur.
B) Ulusal bir meclistir.
C) Kurucu bir meclistir.
D) İlk resmi başkanı Mustafa Kemal’dir.
E) Ankara’da toplanmıştır.

25- Kurtuluş Mücadelesi Dönemi’nde I. TBMM’de farklı si yasi gruplar yer almıştı.
Bu gruplardan başlıcaları;
– Tesanüd (dayanışma)
– Müdafa-i Hukuk
– Islahat
– İstiklal grubudur.
Bu görüş ayrılıklarına rağmen TBMM’nin aşağıdakilerden hangisinde amaç birliği sağladığı söylenebi lir?
A) Ulusal egemenliğe dayalı ulusal devletin devrimleri ni gerçekleştirmede
B) Ulusal bağımsızlık mücadelesinde
C) Ulusal ekonomi politikasında
D) Dünya barışının sağlanmasında
E) İnsanlık tarihinin araştırılmasında
CEVAPLAR: 1-C 2-A 3-A 4-B 5-D 6-A 7-B 8-A 9-E 10-B 11-E 12-C 13-A 14-D 15-B 16-C 17-B 18-E 19-C 20-D 21-A 22-E 23-D 24-A 25-B

Leave a Reply