Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

TEOG Sınavı 28 Nisan İnkılap Tarihi Soruları ve Cevapları

TEOG Sınavı 28 Nisan İnkılap Tarihi Soruları ve Cevapları

1-Selanik, Rumeli’de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Limanıyla Ege Denizi’ne açılan şehir, Osmanlı’nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Selanik aynı za­manda demir yolu ile Manastır, Belgrad ve İstanbul’a bağlanmıştı. Ayrıca kentte Türk­lerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp ve Yahudiler yaşamaktaydı.

Bu bilgilerden Selanik ile ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A)Kültürel etkileşime açıktır.

B)Güçlü bir donanması vardır.

C)Çok uluslu bir yapıya sahiptir.

D)Avrupa ile ekonomik ilişkilerin yaşandığı bir kenttir.

 

2-“ Arkadaşlar, bu gece burada sizleri topla­maktaki amacım şudur: … Bu talihsiz mem­lekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefimizdir. … Tarih bugün biz evlatlarına bazı büyük görevler yüklüyor. Ben, Suriye’de bir cemiyet kurdum… Buraya da bu cemiyetin temelini kurmaya geldim. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatı şekil­lendirmek mecburidir. Sizden fedakârlıklar bekliyorum… Eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak, milleti hâkim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum.”

Yukarıda Mustafa Kemal’in, Vatan ve Hürri­yet Cemiyeti Selanik Şubesinin açılışı ön­cesinde arkadaşlarıyla yaptığı toplantıdaki sözlerini okudunuz. Bu sözleri onun;

I- Kararlılık

II- Önderlik

III- Vatanseverlik

özelliklerinden hangilerini yansıttığı söyle­nebilir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

 

 

3-1919 sonlarında, İstanbul’da Rum Patrik­hanesi tarafından kurulmuş olan Mavri Mira Cemiyeti; Trakya, İstanbul ve Batı Anadolu’da Büyük Yunanistan’ı kurarak Bizans İmparatorluğu’nu yeniden diriltmek istiyordu.

Bu açıklamaya göre, Mavri Mira Cemiyetinin “zararlı” cemiyet olarak nitelendirilmesinde, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Aldığı isim

B) Kuruluş amacı

C) Kurulduğu yer

D) Kuruluş tarihi

 

 

İttihad ve terakki liderlerine göre Osmanlı devleti Almanya’nın yanında savaşa girmelidir İtilaf devletlerine nispetle Ekonomik üstünlüğe sahip Almanya savaştan zaferle çıkabilir. Almanyanın savaşı kaybedebileceği ihtimalini kimse düşünmek istemez. Almanya savaşı kazandığında Osmanlı Devleti de son asırda kaybettiği toprakları geri alacaktır. Kazım KaRABEKİR (1. Cihan Harbine neden girdik sayfa 75-76)

4-Bu parçada Kâzım Karabekir, İttihat ve Terakki liderlerinin Osmanlı’yı Almanya’nın yanında I. Dünya Savaşı’na sokma neden­lerinden hangisine değinmemiştir?

A)Enver Paşa’nın Alman hayranlığına

B)Almanların savaşı kazanacağına olan inancına

C)Almanların, İtilaf Devletleri karşısında eko­nomik üstünlüğe sahip olduğuna

D)Osmanlı Devleti’nin son zamanlarda kay­bettiği toprakları geri almak istemesine

 

 

5-Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun Büyük Millet Meclisinde görüşüldüğü günlerdeydi. İstanbul Hükûmetinin tayin ettiği Erzurum valisi, Erzurum’a doğru yola çıkmıştı. Bu haberi alan bazı vekiller, Mecliste, Reşit Paşa adındaki valinin yolda öldürülmesi­ni önerdiler. Bu kanunsuz teklife Mustafa Kemal Paşa; “Ne diyorsunuz? Eşkıya gibi dağda, komiteci gibi sokakta adam mı vuracağız? Bizim devlet anlayışımızda bu yoktur. Bundan sonra bu memlekette vatan­daş ancak mahkeme kararıyla cezalandırı­lır.” şeklinde yanıt vermiştir.

Mustafa Kemal’in bu parçadaki yanıtı, aşa­ğıdakilerden hangisini savunduğuna kanıt gösterilebilir?

A)Yaşama hakkını

B)Yargının hızlandırılmasını

C)Hukuka uygun iş yapılmasını

D)Mahkemelerin bağımsızlığını

 

TEOG İnkılap tarihi dersi soruları InkilapTarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki karar­larından hangisi, Sovyet Rusya ile TBMM Hükûmetinin dış politikada birlikte hareket edecekleri konusunda anlaştıklarını göster­mektedir?

A)Sovyetler Birliği Misakımillî’yi tanıyacaktır.

B)Sovyetler Birliği kapitülasyonların kaldırıl­masını kabul edecektir.

C)İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı, diğeri de tanımayacaktır.

D)Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında imzalanan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır

 

 

7-Urfa Kuvayımilliye Kumandanı Ali Saip Bey’in, Fransız komutanına yazdığı yuka­rıdaki mektupta Türk milletinin hangi yönü ön plana çıkmaktadır?

A)Barışseverliği

B)Çalışkan oluşu

C)Uzlaşmacı yaklaşımı

D)Bağımsızlığa düşkünlüğü

 

 

8. Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk, 15 Temmuz 1921’de Maarif Kongresi’ni yapmıştır. Atatürk’ün bu çalışmasını, aşağıdaki sözlerinden hangisi desteklemektedir?

A) “Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.”

B) “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

C) “Yeni Türkiye Devleti, temellerini süngü ile değil, süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır.”

D) “Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir.”

 

 

9. “Gerçekten milletimiz, düşmanın hazırlıklarına karşılık verme için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuvvetlendirmek için para, insan, silah, hayvan, araba, kısacası her ne gerekse, son derece istekle verdi.” ATATÜRK

Atatürk bu sözlerini, aşağıdakilerden hangisinin sonucuna dayanarak söylemiş olabilir?

A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasının

B) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin uygulanmasının

C) Kuvayımilliye hareketinin başlamasının

D) Düzenli ordunun kurulmasının

 

10. I. İnönü Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi, ulusal bir nitelik taşır?

A) TBMM’nin, Londra Konferansı’na davet edilmesi

B) Halkın düzenli orduya olan güveninin artması

C) Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması

D) Afganistan ile Türk – Afgan Dostluk Antlaşması’nın yapılması

 

11. • Halide Edip Adıvar, Millî Mücadele’de yaralanan Peyami adlı bir kişinin yazdığı

hatıralarını “Ateşten Gömlek” adlı romanında işlemiştir.

• Kurtuluş Savaşı’nda Türk milletinin kadını, yaşlısı ve çocuğuyla cephede savaşan ordusuna destek olması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Ankara” adlı romanına konu olmuştur.

Verilen durumlar, Kurtuluş Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisi üzerine yansımasına örnektir?

A) Edebiyat

B) Siyaset

C) İktisat

D) Sanat

 

12. “Hükûmet halkındır, sultanın değil;

Ferman milletindir, Divan’ın değil.

Teşri, kaza, icra her hak onundur;

Taht onun, taç onun, toprak onundur.”

Ziya GÖKALP

Şairin, dörtlüğün ilk iki dizesinde savunduğu anlayış, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millî ekonomi

B) Millî kültür

C) Millî egemenlik

D) Millî bağımsızlık

 

2014-04-30 17-36-03 Masaüstü

 

 

 

 

 

 

 

 

Alim öğretmenin bu sorusuna, aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?

 

2014-04-30 17-36-47 Masaüstü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-04-30 17-37-29 Masaüstü

 

 

 

 

 

 

 

14. Misakımillî kararlarında siyasi, ekonomik ve hukuksal ayrıcalıkların tanınmayacağı

kabul edilmiştir. Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, Türk heyetinin, Misakımillî’nin bu kararından ödün vermediğinin bir göstergesidir?

A) Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır.

B) Yunanistan, savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye verecektir.

C) Doğu Trakya’daki Türklerle, Anadolu’daki Rumlar karşılıklı olarak değiştirilecektir.

D) Boğazların her iki yakası askerden arındırılacaktır.

 

15-

2014-04-30 17-41-17 Masaüstü

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki şemada belirtilen durumu ortadan kaldırmak için Cumhuriyet Döneminde yapılan inkılap, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miladi takvimin kabul edilmesi

B) Harf inkılabının gerçekleştirilmesi

C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

D) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun hazırlanması

 

 

16. “Bence muhalefet saygıdeğerdir. Çünkü o da bir inceleme, bir inanç ürünüdür.”

ATATÜRK

Aşağıdaki yeniliklerden hangisi, Atatürk’ün bu sözünü destekler niteliktedir?

A) Saltanata son verilmesi

B) Cumhuriyetin ilan edilmesi

C) Türk Medenî Kanunu’nun çıkarılması

D) Çok partili siyasi hayata geçilmesi

 

17. “Atatürkçü düşünce sistemi, Türk milletinin ihtiyaçlarından ve tarihî gerçeklerinden

doğmuştur.” diyen bir kişi, Atatürkçü düşünce sisteminin hangi niteliğine vurgu yapmış olur?

A) Millî

B) Evrensel

C) Bilimsel

D) Yenilikçi

 

18. “Devlet, gerek bireylerin özgürlüğünü temin için millet üzerinde bir nüfuza ve gerek millet ve memleketin bağımsızlığını koruyabilmek için kendine özgü bir nüfuz ve kuvvete sahip olmalıdır… O, öyle bir nüfuzdur ki, devlet kavramında kendiliğinden vardır ve devlet, onu halk üzerinde uygulamak ve milleti dışarıda diğer milletlere karşı savunmak yetkisine sahiptir.”

ATATÜRK

Yukarıdaki paragrafta, Atatürk’ün önem verdiği millî güç unsurlarından hangisi vurgulanmıştır?

A) Askerî güç

B) Siyasi güç

C) Ekonomik güç

D) Sosyokültürel güç

 

19. Yer altı ve yer üstü kaynakları açısından zengin olan ülkemizde, savaşlardan dolayı yıpranmış halkın, kendi başına ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmesi mümkün değildi. Bu nedenle ekonominin desteklenmesi ve denetlenmesi gerekliydi.

Bu paragrafta, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin ortaya çıkış gerekçesi anlatılmaktadır?

A) Halkçılık

B) Devletçilik

C) Milliyetçilik

D) Cumhuriyetçilik

 

2014-04-30 18-09-59 InkilapTarihi_A.pdf - Adobe Reader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diyagramdaki “?” yerine gelmesi gereken temel esaslar, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

K                                                     L

A) Egemenliğin millete ait olması Millî kültürün geliştirilmesi

B) Millî birlik Millî dil

C) Ülke bütünlüğü Millî egemenlik

D) Vatan ve millet sevgisi Bağımsızlık ve özgürlük

 

 

29 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF II. DÖNEM
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ORTAK SINAVI
“A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
1.B
2.D
3.B
4.A
5.C
6.C
7.D
8.D
9.B
10.B
11.A
12.C
13.D
14.A
15.C
16.D
17.A
18.B
19.B
20.A

Leave a Reply